כ"ח אב, תשע"ו
01 ספטמבר 2016
 
כתבה אפרת אברהם, תחום גיאוגרפיה וממ"ג
לקבלת הסברים נא לפנות למרכז למידע סטטיסטי 02-6592666 info@cbs.gov.il


 

​הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה פרסמה נתונים רשמיים חדשים על שימושי הקרקע בישראל.
המידע מעודכן לסוף שנת 2013.
בסיס הנתונים עליו מבוסס המידע על שימושי הקרקע הוכן בשנת 2014 באמצעות מערכת המידע
הגיאוגרפית (GIS) של הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה. העיבוד מבוסס על מידע ממרשמים
מנהליים מעוגנים: מרשם דירות ומבנים, מרשם עסקים ומרשם התושבים, שכבות מידע גאוגרפיות
שהתקבלו ממשרדים ממשלתיים, מארגונים לא ממשלתיים ומגופים פרטיים ומידע מאורתופוטו
לשם טיוב שכבת היערות . מקורות המידע הם: הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה, המרכז למיפוי
ישראל, הקרן הקיימת לישראל, חברת "מפה", משרד החקלאות ופיתוח הכפר, משרד התשתיות
הלאומיות, האנרגיה והמים, משרד החינוך, מגן דוד אדום והרשות הארצית לכבאות והצלה.
בסיס הנתונים נבנה בצורת רשת תאים ארצית רציפה בגודל 100X100 מטרים, ובה הערך של
שימוש הקרקע העיקרי בכל תא שטח. דהיינו: שימוש הקרקע שהשטח שלו הוא הגדול ביותר מבין
שימושי הקרקע המצויים בתא. קיימים בשכבה 37 שימושי קרקע וכיסויי קרקע.
שימושי הקרקע מופו בהתאם לתקן מערך קודים ארצי אחיד למיפוי תכסיות ושימושי קרקע, שהוכן
במסגרת הוועדה הבין משרדית למערכות מידע גאוגרפיות, בהתאם לתקן של האו"ם לסיווג תכסית.
שיטת העבודה: שכבת המבנים הארצית סווגה לפי שימושי קרקע על סמך המרשמים
המנהליים המעוגנים ועל סמך מגוון שכבות מידע גאוגרפיות. עבור כל אחד מ 37 שימושי הקרקע
וכיסויי הקרקע יוצרה שכבת מידע גאוגרפית על סמך שכבת המבנים המסווגת בתוספת מעטפת
ברוחב 20 מטרים ועל סמך שכבות מידע גאוגרפיות נוספות. שכבת היערות טויבה באמצעות מיון
מבוקר של אורתופוטו. 37 השכבות הללו שולבו לשכבה אחת לפי סדר היררכי שנקבע בין שימושי
הקרקע. הסדר ההיררכי הוא סדר הקודים בשכבת שימושי הקרקע, כאשר קוד מספר אחד הוא
במקום הגבוה ביותר בהיררכיה. לאחר איחוד 37 השכבות לשכבה וקטורית אחת היא הותמרה
לשכבה רסטרי (0.5 מטרים לפיקסל). נבנתה רשת תאים וקטורית (fishnet) בה גודל התא הוא
100 על 100 מטרים ולכל תא הוענק לפי השכבה הרסטרית הערך של שימוש הקרקע העיקרי
המצוי בו. דהיינו: שימוש הקרקע שהשטח שלו הוא הגדול ביותר מבין שימושי הקרקע המצויים
בתא. התוצר הסופי כולל שכבה רסטרית של תאים בגודל 100 על 100 מטרים בהם נתון הערך של
שימוש הקרקע העיקרי ושכבה וקטורית נקודתית של מרכזי התאים.
המידע על שימושי הקרקע נחוץ לצורך תכנון וקביעת מדיניות במגוון נושאים. כדי שניתן יהיה
להסתמך על הנתונים יש לדעת מה מידת המהימנות שלהם.
מטרתה של העבודה הנוכחית להעריך, באמצעות מדדים סטטיסטיים, באיזו מידה קיימת התאמה
 בין המיפוי בשכבת שימושי קרקע 2014 ובין מידע ממקורות אחרים (אורתופוטו ו-Google Street View) אשר שימשו לאימות תוצאות המיפוי. 
יחידת הדגימה, לפיה בוצעה ההשוואה, היתה תא שטח בגודל 100X100 מטרים, כיוון שהמידע על
שימושי הקרקע בבסיס הנתונים נתון לפי תאי שטח בגודל זה. בשלב הראשון נלקח מכל קטגוריה
מדגם בגודל קבוע, ללא התחשבות בגודל הקטגוריה, כדי לאפשר יכולת ניבוי גם עבור קטגוריות
קטנות של שימושי קרקע. בשלב השני, פותחה בעבודה זו שיטה לשקלול של אינדקס Kappa
שמאפשר להציג את ה-Kappa שהיה מתקבל, במונחים של מדגם פרופורציוני. לכל קטגוריה ניתן , 
משקל בהתאם לאחוז שלה מהסה"כ.
נבחנו 12 קטגוריות של שימושי קרקע, שכללו את כל שימושי הקרקע בשכבה. נמצא כי הדיוק
הכולל של מיפוי הקטגוריות הוא 82.75% . הדיוק הכולל המשוקלל בגודל הקטגוריה הוא 80ֵֵ%.
הערך של אינדקס Kappa הוא 0.81 והערך של אינדקס Kappa משוקלל הוא 0.75. עבור
הקטגוריות "חפור מופר" ו"גידולי שדה" האמינות של המיפוי היא כ-60% בלבד. עבור שאר
הקטגוריות האמינות גבוהה, לרוב היא מעל 85%.
כמו כן, נבחנו 11 שימושי קרקע נבחרים המצויים בשטח הבנוי. נמצא כי הדיוק הכולל של מיפוי
שימושי הקרקע הללו הוא 71.52% והדיוק הכולל המשוקלל שלהם הוא 74% . ערך אינדקס
Kappa שהתקבל הוא 0.69 והערך של אינדקס Kappa משוקלל הוא 0.7. 
עבור שימושי הקרקע "שירותי דת", "חירום והצלה", "בריאות ורווחה" ו"שירותי מינהל ציבורי"
אמינות המיפוי נמוכה – 60% ומטה. עבור שימושי הקרקע "חינוך והשכלה", "מסחר ומשרדים"
ו"תעשייה" אמינות המיפוי בינונית – בין 67% ל-77% ועבור שימושי הקרקע "תרבות פנאי
וספורט", "מלונאות ואירוח כפרי", "מסחר ומגורים במרכז עירוני" ו"בתי עלמין" אמינות המיפוי
גבוהה – מעל 80%.

פירוט בקשר ליצירת שכבת שימושי הקרקע מצוי בקובץ ההסבר לשכבה (נספח 1). תיאור מפורט
יותר של אופן יצירת השכבה, סקירה של שיטות לאיסוף מידע על שימושי קרקע, סקירה של
ממצאים בנושא שימושי הקרקע ודוגמאות לשימושים בשכבה יופיעו בעבודה שכתיבתה תסתיים
בראשית שנת 2017:
אברהם, א' (בהכנה). יצירת בסיס נתונים ארצי עדכני בנושא שימושי הקרקע באמצעות שילוב בין
מידע ממרשמים מנהליים ומשכבות מידע גאוגרפיות ובין מידע המופק באמצעות חישה מרחוק.
עבודה למסלול הקידום המקצועי. ירושלים: הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה.{{subject.CbsPublishingDocSubjectOWSTEXT}}

{{subject.CbsPublishingDocSubjectEngOWSTEXT}}

{{ 'CbsExpandCollaspseOpenAll' | toResource }} {{ 'CbsExpandCollaspseCloseAll' | toResource }}

{{ 'ErrataCtrl_linkText' | toResource }}
{{ 'ErrataCtrl_TH_DateTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_UpdateReason' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_ChapterNumTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_ChapterNameTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_BoardNumTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_BoardNameTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_FileTypeTxt' | toResource }}
{{ item.date | date : 'dd/MM/yyyy' }} {{ item.CbsErrataUpdateReasonOWSMTXT }} {{ item.CbsErrataUpdateChapterNumOWSTEXT }} {{ item.CbsErrataUpdateChapterNameOWSTEXT }} {{ item.CbsErrataUpdateBoardNumOWSTEXT }} {{ item.CbsErrataUpdateBoardNameOWSTEXT }}

{{Pagetitle}}

{{ items[0].date |getDisplayDate}}
{{ item.LinkTitle }}