ט"ז תשרי, תשס"ה
01 אוקטובר 2004
 

לקבלת הסברים נא לפנות למרכז למידע סטטיסטי 02-6592666 info@cbs.gov.il


 

מטרת המחקר היא להעריך באופן אמפירי את השפעת אורך תקופת החקירה על אי שוויון הנמדד בהכנסה של משקי הבית בישראל. קיימים בעבודה זו שלושה ממצאים מרכזיים: (1) ניתוח ההשפעה של אורך תקופת החקירה על מדד ג'יני לאי שוויון יכול להיעשות בצורה זהה לניתוח ההשפעה של אורך תקופת החקירה על מקדם ההשתנות; (2) הגדלה של תקופת החקירה מחודש אחד לשלושה חודשים מצמצמת את מדד ג'יני לאי שוויון, בכ-%1.7 בממוצע. בדומה לכך, מדד ג'יני שחושב בהתבסס על תקופת החקירה של שלושה חודשים היה גבוה ב- %4.4-1.7 מהמדד המבוסס על תקופה של שנים עשר חודשים. באמצע שנות השמונים קוצרה תקופת החקירה בסקר הוצאות משקי הבית משנים עשר לשלושה חודשים. שינוי זה יכול להסביר בין %10 ל-%50 מהגידול באי השוויון הנמדד שנצפה ב-20 השנים האחרונות. מידת הגידול באי השוויון תלויה בסוג ההכנסה. (3) היחס הנ"ל נמצא יציב לאורך שנים, אך מושפע מהגדרת ההכנסה.{{subject.CbsPublishingDocSubjectOWSTEXT}}

{{subject.CbsPublishingDocSubjectEngOWSTEXT}}

{{ 'CbsExpandCollaspseOpenAll' | toResource }} {{ 'CbsExpandCollaspseCloseAll' | toResource }}

{{ 'ErrataCtrl_linkText' | toResource }}
{{ 'ErrataCtrl_TH_DateTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_UpdateReason' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_ChapterNumTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_ChapterNameTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_BoardNumTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_BoardNameTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_FileTypeTxt' | toResource }}
{{ item.date | date : 'dd/MM/yyyy' }} {{ item.CbsErrataUpdateReasonOWSMTXT }} {{ item.CbsErrataUpdateChapterNumOWSTEXT }} {{ item.CbsErrataUpdateChapterNameOWSTEXT }} {{ item.CbsErrataUpdateBoardNumOWSTEXT }} {{ item.CbsErrataUpdateBoardNameOWSTEXT }}

{{Pagetitle}}

{{ items[0].date |getDisplayDate}}
{{ item.LinkTitle }}