כ"ט אב, תש"ע
09 אוגוסט 2010
 
כתב דורון סייג


 
עבודה זו, מתמקדת במגמות המחירים שחלו בעשור האחרון בשוק הדירות ברמה הרגיונאלית, ובחקירת המשתנים המשפיעים על מחירי הדירות ואמידת גמישותם .
העבודה, נכתבה במטרה לבחון, לעדכן ולשפר את מתודולוגיית המודל לחישוב מדד מחירי הדירות הקיים כיום בלשכה המרכזית לסטטיסטיקה. בנוסף, העבודה מאפשרת הרחבה של המידע והתוצרים הסטטיסטיים המפורסמים אודות מחירי הדירות .
 
חישוב מדדי המחירים התבצע על סמך מתודולוגיה הדונית בטכניקת ה - C.P.I.M (מעקב אחר דירה מייצגת). המודל נבחר על סמך המלצת הספרות המקצועית והותאם לשוק הישראלי לאחר ביצוע סימולציות רבות לאופטימיזציה של מבנה הפונקציה, מספר וסוג המשתנים המסבירים . הנחת המחקר הבסיסית גורסת ששוק הדיור אינו בנוי משוק אחד אלא ממספר תתי-שווקים בהם קיימות מגמות מחירים מעורבות ושונות בעוצמתן. קיומן של מגמות מחירים שונות באזורים גיאוגרפים שונים נובע מרמות דיפרנציאליות של ביקושים רגיונאליים הנגזרים ממגוון פרמטרים כגון: שיעור האבטלה המקומי, ההכנסה הפנויה למשק-בית האזורית, מאזן הגירה מקומי וכו . ' בצד ההיצע משפעים פרמטרים רגיונאליים כגון: רמת המלאי הלא-מכור האזורי, מספר התחלות בנייה אזורי ועוד .

 המחקר מודד לראשונה, באופן מדעי ואמפירי את השתנות מחירי הדירות ה אזורית. המדידה בוצעה 9-ב תתי-שווקים גיאוגרפים בישראל והיא כוללת 64 יישובים עירוניים. המדידה בוצעה על-פני השנים 2009-1999 באמצעות רגרסיה הדונית רבת- משתנים, בשיטת הריבועים הפחותים והיא מסבירה בממוצע מעל ל - 70% מהשונות של מחירי הדירות באמצעות 8 משתנים מסבירים. מרבית המשתנים המסבירים שנכללו במחקר נמצאו מובהקים ברמה של 5% ומטה .

בנוסף למדידת השתנות מחירי הדירות, מנתח המחקר את הגורמים המשפיעים על מחירי הדירות ואומד את גמישות המחיר ביחס למאפייני הדירה ומאפייני הסביבה . המחקר מספק ידע תיאורטי ומעשי ללמידת ויישום המודל ההדוני במטרה לעודד את השימוש ההדוני למדידת שינויי מחירים עבור מוצרים בעלי מאפיינים הטרוגניים .

תוצאות המחקר מראות שבשנים 2009-1999 עלו מחירי הדירות במונחים ריאליים ברוב חלקי הארץ. באזורים חיפה ,צפון וקריות נרשמו ירידות מחירים ריאליות. מגמות המחירים האזוריות השונות מוכיחות את הצורך בחקירת מחירים אזוריות ולא כלל-ארצית . מהמחקר ניתן לראות שפער המחירים בין האזורים השונים בישראל התרחב בשנים 2009-1999 כתוצאה מעליות מחירים חדות באזורים תל-אביב, ירושלים והמרכז לעומת ירידות מחירים באזורי הצפון, חיפה והקריות.

המחקר גם מצביע על כך שמאפייני הדירה הקריטיים והדומיננטיים ביותר בהשפעתם על מחיר הדירה הינם שטח הדירה, סוג הדירה, הרמה החברתית-כלכלית של התושבים באזור הסטטיסטי ורמת הפריפריאלית של היישוב


{{subject.CbsPublishingDocSubjectOWSTEXT}}

{{subject.CbsPublishingDocSubjectEngOWSTEXT}}

{{ 'CbsExpandCollaspseOpenAll' | toResource }} {{ 'CbsExpandCollaspseCloseAll' | toResource }}

{{ 'ErrataCtrl_linkText' | toResource }}
{{ 'ErrataCtrl_TH_DateTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_UpdateReason' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_ChapterNumTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_ChapterNameTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_BoardNumTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_BoardNameTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_FileTypeTxt' | toResource }}
{{ item.date | date : 'dd/MM/yyyy' }} {{ item.CbsErrataUpdateReasonOWSMTXT }} {{ item.CbsErrataUpdateChapterNumOWSTEXT }} {{ item.CbsErrataUpdateChapterNameOWSTEXT }} {{ item.CbsErrataUpdateBoardNumOWSTEXT }} {{ item.CbsErrataUpdateBoardNameOWSTEXT }}

{{Pagetitle}}

{{ items[0].date |getDisplayDate}}
{{ item.LinkTitle }}