ה' כסלו, תשע"ה
27 נובמבר 2014
 
כתבה איילת ציונוב


 

בעבודה זו מוצגת שיטה חדשה שפותחה כדי לאפשר לראשונה לאמוד את היקף המשפחות המשולבות בישראל. משפחה משולבת היא משפחה של בני זוג להם ילד אחד לפחות שאינו ילד משותף לשני בני הזוג, כלומר ילד ביולוגי (או מאומץ) של אחד מבני הזוג בלבד. בנוסף ,מוצגים אומדנים של משפחות משולבות יהודיות ואחרות בישראל ושל הילדים במשפחות אלה לפי מאפיינים שונים, ונעשה ניסיון לבחון את המגמות שחלו בהיקפן של המשפחות בעשורים האחרונים.

במדינות שונות בעולם הסטטיסטיקה בנושא משפחות משולבות מופקת באמצעות שימוש בנתוני מפקדים/סקרים או באמצעות שימוש בנתונים מנהליים. בעבודה זו פותחה לראשונה שיטה המשלבת בין המידע ממפקדים או מסקרים לבין המידע המנהלי ממרשם האוכלוסין. מהמפקדים )או מהסקרים( נלקח המידע לגבי הרכב הנפשות הגרות במשק הבית. באמצעות המידע ממרשם האוכלוסין ניתן לזהות בין הנפשות הגרות במשק הבית את קיומו של קשר "הורה ביולוגי -  ילד". 

החישוב נערך על מפקדי האוכלוסין והדיור לשנים 1995,1983 ו-2008 וכן עבור נתוני סקר כוח אדם לשנת 2012.

מנתוני מפקד האוכלוסין והדיור לשנת 2008 עולה כי בשנה זו היו בישראל כ-22 אלף משפחות משולבות יהודיות ואחרות(שהיוו כ-2.8% מהמשפחות היהודיות והאחרות עם ילדים בישראל), ובהן כ-47 אלף ילדים עד גיל 17. כשליש מהילדים במשפחות המשולבות היו ילדים משותפים של שני בני הזוג, כ-53% גרו עם האם הביולוגית ובן זוגה, והיתר, כ-13%, גרו עם האב הביולוגי ובת זוגו.  

איכותם של האומדנים שהתקבלו עבור מפקדי 1983 ו-1995 מוטלת בספק ,היות והשיטה תלויה מאוד באיסוף מספרי תעודות זהות בשטח ובאיכות הקישור בין ילדים להוריהם במרשם האוכלוסין.​לכן, לא ניתן היה לבחון מגמה לאורך זמן בהיקף המשפחות המשולבות. 

מנתוני סקר כוח אדם 2012 נאמדו המשפחות המשולבות היהודיות והאחרות בכ-18 אלף משפחות ,אולם מוצע שהאומדן הוא אומדן חסר. מומלץ להמשיך ולעקוב אחרי נתוני סקרי כוח אדם בשנים הבאות כדי לבדוק את האפשרות להפיק מתוכם אומדני משפחות משולבות, ולייצר סדרה שתאפשר מעקב לאורך זמן אחרי היקף משפחות אלו . {{subject.CbsPublishingDocSubjectOWSTEXT}}

{{subject.CbsPublishingDocSubjectEngOWSTEXT}}

{{ 'CbsExpandCollaspseOpenAll' | toResource }} {{ 'CbsExpandCollaspseCloseAll' | toResource }}

{{ 'ErrataCtrl_linkText' | toResource }}
{{ 'ErrataCtrl_TH_DateTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_UpdateReason' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_ChapterNumTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_ChapterNameTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_BoardNumTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_BoardNameTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_FileTypeTxt' | toResource }}
{{ item.date | date : 'dd/MM/yyyy' }} {{ item.CbsErrataUpdateReasonOWSMTXT }} {{ item.CbsErrataUpdateChapterNumOWSTEXT }} {{ item.CbsErrataUpdateChapterNameOWSTEXT }} {{ item.CbsErrataUpdateBoardNumOWSTEXT }} {{ item.CbsErrataUpdateBoardNameOWSTEXT }}

{{Pagetitle}}

{{ items[0].date |getDisplayDate}}
{{ item.LinkTitle }}