י' אלול, תשע"ז
01 ספטמבר 2017
 
כתב דוד מעגן, תחום סטטיסטיקה של חינוך גבוה וכוח אדם בהוראה


 

מטרת הניתוח שלפנינו הינה לבחון האם ועד כמה להישגיהם של תלמידים במבחני המיצ"ב בכיתה ח' יכולת ניבוי לגבי הישגיהם בעתיד ובהמשך לכך, לבחון את מימוש הפוטנציאל בקרב תלמידים להשגת תעודת בגרות איכותית וכניסה להשכלה גבוהה בכלל ובתחומי המדעים בפרט. מטרה נוספת הינה בחינת פערי הישגים בין אוכלוסיות תלמידים מרקע חברתי-כלכלי שונה והאם פערים אלו מצטמצמים או שמא מתרחבים.

אוכלוסיית המחקר כללה תלמידים שנבחנו בבחינות המיצ"ב בכיתות ח' בשנים 2003-2002 . לתלמידים אלו הושלמו נתונים על הישגיהם במבחני הבגרות, בבחינה הפסיכומטרית וכן נתונים על המשך לימודיהם לאחר סיום התיכון במסגרות להשכלה גבוהה המעניקות תואר אקדמי מוכר.

ממצאי המחקר מעלים כי להישגי התלמידים בבחינות המיצ"ב, יכולת ניבוי גבוהה לגבי הישגיהם בבחינות הבגרות (זכאות לתעודת בגרות איכותית וההישג הממוצע בבגרות), הישגיהם בבחינה הפסיכומטרית וכן לגבי סיכויי כניסתם להשכלה גבוהה. בנוסף, בשונה ממחקרים בישראל שהתמקדו בעיקר בתרומתם של גורמי הרקע המשפחתיים להישגים בבחינות הבגרות, משילובם של הישגי המיצ"ב מתקבלת הרחבה ניכרת של השונות המוסברת בהישג הממוצע בחינות הבגרות.

ממצא בולט נוסף שעולה מהמחקר קשור לשאלת פערי ההישגים בין אוכלוסיות תלמידים מרקע חברתי- כלכלי שונה. ממצאי המחקר מעלים כי קיים פער גדול בין אוכלוסיות תלמידים מרקע חברתי -כלכלי שונה (עפ"י השכלת האם שמתואמת בדרך כלל עם מצב כלכלי). יחד עם זאת, משילוב יכולות התלמידים (עפ"י הישגי המיצ"ב), מסתבר כי תלמידים בעלי יכולות גבוהות המגיעים מרקע חברתי- כלכלי נמוך, מגיעים להישגים כמעט דומים. עוד נמצא כי שיעור לא מבוטל מבעלי ההישגים הגבוהים במיצ"ב, אינם מממשים כלל את הפוטנציאל בכניסה להשכלה גבוהה. כמו כן, הפערים בהישגים לאורך הקריירה הלימודית בין אוכלוסיות תלמידים מרקע חברתי כלכלי שונה, הולכים ומתרחבים.

מבחינת מימוש הפוטנציאל ללימודי מדעים, לאור מאמצי המערכת להגברת העתודה המדעית של ישראל, ממצאי המחקר מעלים כי שיעור לא מבוטל מבעלי ההישגים הגבוהים במיצ"ב במתמטיקה, אינם מממשים את הפוטנציאל המדעי בבחינות הבגרות ועוד פחות מכך בכניסה ללימודי מתמטיקה ומדעים בהשכלה הגבוהה.

מילות מפתח : מבחני מיצ"ב, תעודת בגרות איכותית, כניסה להשכלה גבוהה, פערי הישגים, צמצום
פערים, מימוש פוטנצייאל{{subject.CbsPublishingDocSubjectOWSTEXT}}

{{subject.CbsPublishingDocSubjectEngOWSTEXT}}

{{ 'CbsExpandCollaspseOpenAll' | toResource }} {{ 'CbsExpandCollaspseCloseAll' | toResource }}

{{ 'ErrataCtrl_linkText' | toResource }}
{{ 'ErrataCtrl_TH_DateTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_UpdateReason' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_ChapterNumTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_ChapterNameTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_BoardNumTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_BoardNameTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_FileTypeTxt' | toResource }}
{{ item.date | date : 'dd/MM/yyyy' }} {{ item.CbsErrataUpdateReasonOWSMTXT }} {{ item.CbsErrataUpdateChapterNumOWSTEXT }} {{ item.CbsErrataUpdateChapterNameOWSTEXT }} {{ item.CbsErrataUpdateBoardNumOWSTEXT }} {{ item.CbsErrataUpdateBoardNameOWSTEXT }}

{{Pagetitle}}

{{ items[0].date |getDisplayDate}}
{{ item.LinkTitle }}