ז' אלול, תשס"ז
21 אוגוסט 2007
 
כתבו לואיזה בורק, יורי גובמן
לקבלת הסברים נא לפנות למרכז למידע סטטיסטי 02-6592666 info@cbs.gov.il


 
אמידת גורמי חג וימי פעילות, גורמים עונתיים וכן אמידת המגמה של סדרות חברתיות-כלכליות מתבצעת עד כה בלשכה המרכזית לסטטיסטיקה באמצעות השיטה לניכוי עונתיות X11-ARIMA/2000 להלן (X11)

התוכנית X11 מצויה בלשכה המרכזית לסטטיסטיקה הן בסביבת המחשב המרכזי (MAINFRAME) והן במחשבים האישיים ומהווה כלי מרכזי לניכוי עונתיות.  

בארה"ב פותחה תוכנה חדשה - X12-ARIMA   (להלן X12) אשר כוללת את כל האפשרויות הקיימות ב X11 עם שינוים וכן שיפורים משמעותיים המאפשרים שימוש במודלים ודיאגנוסטיקות נוספות. מחקר זה נערך כדי לבחון את האפשרות של הטמעת התוכנה החדשה בלמ"ס. 

מטרות המחקר הן: א) ללמוד את האפשרויות החדשות הקיימות ב X12, ב) לנתח באמצעות X12 סדרות ישראליות על כל השלבים כולל אמידת השפעות החגים הזזים וימי הפעילות הנהוגים בישראל, ו - ג) להשוות את התוצאות המתקבלות בשתי התוכנות, X11 ו-  X12

בפרט, בעבודה זו נחקרה אמידת גורמי חג וימי פעילות תחת התאמת לוח השנה לחגים עבריים הזזים, ימי חול המועד וימי הפעילות הנהוגים במדינת ישראל בדרכים שונות בתוכנה X12. כמו כן הושוותה אמידת גורמים עונתיים ואמידת המגמה המשופרת  כפי שמחושבת היום. בוצעו בדיקות לגבי טיב ניכוי עונתיות של סדרה מצרפית בשיטה הישירה מול השיטה הבלתי ישירה. נערכה השוואה של סטטיסטים המתקבלים מהרצות X12 לעומת האלה המתקבלים מ - X11. בפרק האחרון, מובאות מסקנות ונדונות אפשרויות שימוש בתוכנה X12 כשיטה הסטנדרטית לניכוי עונתיות בלמ"ס.   {{subject.CbsPublishingDocSubjectOWSTEXT}}

{{subject.CbsPublishingDocSubjectEngOWSTEXT}}

{{ 'CbsExpandCollaspseOpenAll' | toResource }} {{ 'CbsExpandCollaspseCloseAll' | toResource }}

{{ 'ErrataCtrl_linkText' | toResource }}
{{ 'ErrataCtrl_TH_DateTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_UpdateReason' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_ChapterNumTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_ChapterNameTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_BoardNumTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_BoardNameTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_FileTypeTxt' | toResource }}
{{ item.date | date : 'dd/MM/yyyy' }} {{ item.CbsErrataUpdateReasonOWSMTXT }} {{ item.CbsErrataUpdateChapterNumOWSTEXT }} {{ item.CbsErrataUpdateChapterNameOWSTEXT }} {{ item.CbsErrataUpdateBoardNumOWSTEXT }} {{ item.CbsErrataUpdateBoardNameOWSTEXT }}

{{Pagetitle}}

{{ items[0].date |getDisplayDate}}
{{ item.LinkTitle }}