ז' אייר, תשע"ב
29 אפריל 2012
 
כתבו יורי גובמן, שלמה יצחקי, דמיטרי רומנוב


 
סקר הערכת מגמות בעסקים מתבצע בלשכה המרכזית לסטטיסטיקה באופן שוטף בתדירות חודשית, והוא בא לבחון, בין היתר, את הציפיות של המגזר העסקי לשינויים במדדים המובילים של הפעילות הכלכלית כגון מדד המחירים לצרכן ושער הדולר. למחקר הנוכחי - שתי מטרות מרכזיות: (1) לבחון עקביות הציפיות המדווחות, כלומר באיזו מידה יש משיבים "אופטימיים" ו"פסימיים"; (2) לבחון את הקשר בין הציפיות לבין מימושן. לצורך הניתוח כאן, "אופטימיות" ו"פסימיות" הן תכונות קבועות של המשיב הגורמות להטיה עקבית בתשובותיו על פריט ספציפי, יחסית למשיבים אחרים. בסקר. בהקשר לציפיות לאינפלציה, "אופטימיות" פירושה ציפיות נמוכות יחסית, וההיפך לגבי "פסימיות". 

המתודולוגיה של המחקר מבוססת על ניתוח מקדמי המתאם, ובפרט במקדמי המתאם של ג'יני. ניתוח זה מאפשר לגלות קיום מתאם סדרתי בנתונים, לבחון האם הקשר בין שתי תשובות עוקבות הינו ליניארי וכן לבדוק קיום ההשפעה של ציר הזמן על התפלגות התשובות. בנוסף, ניתוח קשרים מונוטוניים מאפשר לבחון האם קיימת טרנספורמציה מונוטונית של הנתונים המשנה את סימן של מקדמי המתאם. לצורך המחקר, בוצע ניתוח פנלים דו-חודשיים. 

נמצא, כי קיים מתאם סדרתי חיובי גבוה בין התשובות בשני חודשים עוקבים, כאשר הקשר אינו ליניארי.​ 
ההסתברות לשנות דעה באופן קיצוני הינה נמוכה, כאשר נתוני הציפיות לשינוי במדד המחירים לצרכן יציבים יותר בהשוואה לציפיות לשער הדולר. הציפיות לשינוי במדד המחירים לצרכן בעוד 3 חודשים נמצאו מדויקות בצורה סבירה, כאשר התפלגות הציפיות הינה סימטרית בקירוב. נמצא עוד, כי הקשרים בין התשובות בשני חודשים עוקבים הינם מונוטוניים ולכן סימן של מקדמי המתאם עמידים לטרנספורמציות מונוטוניות בנתונים.

הממצא האחרון יכול לשמש חוקרים בבואם לנתח את נתוני הסקר. {{subject.CbsPublishingDocSubjectOWSTEXT}}

{{subject.CbsPublishingDocSubjectEngOWSTEXT}}

{{ 'CbsExpandCollaspseOpenAll' | toResource }} {{ 'CbsExpandCollaspseCloseAll' | toResource }}

{{ 'ErrataCtrl_linkText' | toResource }}
{{ 'ErrataCtrl_TH_DateTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_UpdateReason' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_ChapterNumTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_ChapterNameTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_BoardNumTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_BoardNameTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_FileTypeTxt' | toResource }}
{{ item.date | date : 'dd/MM/yyyy' }} {{ item.CbsErrataUpdateReasonOWSMTXT }} {{ item.CbsErrataUpdateChapterNumOWSTEXT }} {{ item.CbsErrataUpdateChapterNameOWSTEXT }} {{ item.CbsErrataUpdateBoardNumOWSTEXT }} {{ item.CbsErrataUpdateBoardNameOWSTEXT }}

{{Pagetitle}}

{{ items[0].date |getDisplayDate}}
{{ item.LinkTitle }}