ג' אדר, תשע"ז
01 מרץ 2017
 
כתבה נעמה שטיינברג, תחום חשבונות ההוצאה לשירותים חברתיים
לקבלת הסברים נא לפנות למרכז למידע סטטיסטי 02-6592666 info@cbs.gov.il


 

בעולם נהוג כיום לבחון את מצב המשק ואת שגשוגו באמצעות התוצר המקומי הגולמי
(תמ"ג), המשקף את הערך הכספי של כלל המוצרים והשירותים המופקים במדינה. התמ”ג
ומערכת החשבונאות הלאומית מהווים כלים חשובים לבחינה ולהשוואה בין כלכלות, הן ככלי
מחקרי והן ככלי עזר לקביעת מדיניות ברמה המקומית וברמה הגלובלית .

חשבונות הלוויין מהווים חלק חשוב במערכת החשבונות הלאומיים. חשיבותו של חשבון
הלוויין היא גבוהה שכן היא מאפשרת לנו לבחון לעומק שינויים שנעשו בעקבות החלטות
ממשלה, לבחון היבטים כלכליים של אותו חשבון לוויין ברזולוציה גבוהה וכן, מאפשרת לבצע
מעקב על שינויים בהוצאות ובמימון של הממשלה, הגופים העסקיים, הגופים הפרטיים ומשקי
הבית. אחד הפרמטרים הנמדדים בחשבון לוויין הוא העברות בעין וזהו הנושא בו נתמקד
בעבודה זו.

העברות בעין (Social Transfer in Kind)- ערך הייצור של שירותים הניתנים למשקי בית
בחינם על ידי מעביד או על ידי הממשלה, כגון שירותי חינוך חובה.

לעבודה זו ארבע מטרות עיקריות:

1. בניית מסד נתונים חדש, שיאפשר בעתיד פרסום נתונים באופן שנתי על נתוני העברות
בעין בתחומי חינוך ובריאות ובעתיד גם רווחה.

2. פילוח של העברות בעין לפי: לאום ומידת דתיות, אזורי פריפריה, 5 הערים הגדולות ועוד,
ניתוח שטרם בוצע בלמ"ס .

3. ביצוע השוואות בינלאומיות ובדיקה אילו פילוחים טרם נעשו בישראל ומה ניתן לפתח
בעתיד.

4. לבדוק האם ישנו קשר בין סך העברות בעין שמקבל משק בית מהממשלה והמלכ"רים,
לשירותי חינוך ושירותי בריאות, לבין סך ההכנסה שלו וכן, האם ככל שהעשירון בו נמצא
משק הבית נמוך יותר, סך ההעברות בעין עולה.

לשם כך, בוצע שילוב של נתוני מאקרו כלכלה, מחשבונות הלוויין של חינוך ובריאות ונתוני
משרד הבריאות לבין נתוני מיקרו כלכלה מסקר הוצאות משקי הבית, כולל נתונים מפורטים
מקובץ הסקר על משקי בית ופרטים. חישוב האומדנים בוצע בצורה שונה מבעבר, ובהתאם
להנחיות ה- OECD .

לאחר בחינה של חלוקת ההעברות בעין, נמצא כי מספר הנפשות במשק הבית משפיעים על
גודל העברות בעין גם לשירותי חינוך וגם לשירותי בריאות. נוכל לראות את ההשפעה בפילוח
לפי לאום ומידת דתיות, לפי ערים ולפי מדד פריפריה. בהתפלגות העברות בעין לפי דרג
חינוך, סך ההעברות בעין הגבוה ביותר לתלמיד נצפה במוסדות להשכלה גבוהה ובחינוך
היסודי. נמצא כי ערבים ויהודים חרדים מקבלים סך העברות בעין גבוה יותר מיהודים שאינם -
חרדים. העיר שמקבלת את סך העברות בעין הגבוהה ביותר היא ירושלים.

בהעברות בעין לשירותי בריאות בחלוקה לפי קבוצות גיל, סך ההעברות הגבוה ביותר
בממוצע לנפש סטנדרטית הוא לגילאי +85 . כמו כן, ניתן לומר כי עם עליית הגיל, סך
ההעברות בעין לשירותי בריאות בממוצע לאדם גדלות. חשוב לציין כאן את השפעת נוסחת
הקפיטציה המתקבלת ממשרד הבריאות, המתעדפת פרטים המתגוררים ביישובי פריפריה.
השפעת הנוסחה באה לידי ביטוי ביצירת שוויון באוכלוסייה והקטנת פערים.

מילות מפתח: העברות בעין, שירותי חינוך, שירותי בריאות


{{subject.CbsPublishingDocSubjectOWSTEXT}}

{{subject.CbsPublishingDocSubjectEngOWSTEXT}}

{{ 'CbsExpandCollaspseOpenAll' | toResource }} {{ 'CbsExpandCollaspseCloseAll' | toResource }}

{{ 'ErrataCtrl_linkText' | toResource }}
{{ 'ErrataCtrl_TH_DateTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_UpdateReason' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_ChapterNumTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_ChapterNameTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_BoardNumTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_BoardNameTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_FileTypeTxt' | toResource }}
{{ item.date | date : 'dd/MM/yyyy' }} {{ item.CbsErrataUpdateReasonOWSMTXT }} {{ item.CbsErrataUpdateChapterNumOWSTEXT }} {{ item.CbsErrataUpdateChapterNameOWSTEXT }} {{ item.CbsErrataUpdateBoardNumOWSTEXT }} {{ item.CbsErrataUpdateBoardNameOWSTEXT }}

{{Pagetitle}}

{{ items[0].date |getDisplayDate}}
{{ item.LinkTitle }}