י' אלול, תשפ"א
18 אוגוסט 2021
 

לקבלת הסברים נא לפנות למרכז למידע סטטיסטי באמצעות טופס פנייה מקוון או בטלפון 02-6592666


 

השתלבות של נשים בשוק העבודה  וכן צבירת ותק והון אנושי אינם מצמצמים את פערי השכר המגדריים; הפערים אף מתעצמים כאשר נשים מנהלות.

נשים שבחרו להיות מנהלות משקיעות הרבה יותר מגברים בשוק העבודה ובהונן האנושי: הן משכילות יותר מעמיתיהן הגברים, הן עובדות שעות רבות יותר לעומת נשים שאינן מנהלות, והן בעלות ותק וניסיון רבים מהוותק ומהניסיון שצברו גברים. כמו כן נשים מנהלות הצהירו כי הן מוותרות לעיתים תכופות על חיי המשפחה לצורך השקעה בעבודה − המחויבות של נשים מנהלות לארגון שלהן גבוהה בהרבה מהמחויבות של עמיתיהן הגברים המנהלים  ומהמחויבות של יתר הנשים שאינן מנהלות.

מטרת המחקר הייתה לנתח את פערי השכר המגדריים בקרב מנהלים. השערת המחקר הראשונה הייתה שהסיבות לפערים המגדריים בשכר המתבססות על תיאוריית ההון האנושי ועל התיאוריה הממסדית אינן מסבירות את הפערים בשכר בקרב מנהלים ומנהלות; ההשערה השנייה שנבעה מהראשונה הייתה שאופיין של נשים מנהלות שונה מאופיין של נשים שאינן מנהלות בשוק העבודה. השערות אלו נבדקו במחקר ואוששו באמצעות רגרסיית שכר ורגרסיית Blinder and Oaxaca.

בהסבר הפערים המגדריים בשכר לפי רגרסיית Blinder and Oaxaca, החלק הבלתי מוסבר הקשור למרכיב האפליה בקרב מנהלים גבוה − 70%, לעומת 49% מחלק זה בקרב עובדים שאינם מנהלים.

נושא אפליית  נשים הוא נושא טעון הנקשר ברובו לדעות קדומות הרווחות בחברה בכלל ובשוק התעסוקה בפרט. מחקר זה מצביע על כך שנשים מנהלות המעורבות באופן מלא בשוק העבודה ובעלות הון אנושי עשיר − סובלות אף יותר מאפליה בשוק העבודה.

מילות מפתח: פערי שכר מגדריים, שוק העבודה, אי-שוויון מגדרי, אפליה.{{subject.CbsPublishingDocSubjectOWSTEXT}}

{{subject.CbsPublishingDocSubjectEngOWSTEXT}}

{{ 'CbsExpandCollaspseOpenAll' | toResource }} {{ 'CbsExpandCollaspseCloseAll' | toResource }}

{{ 'ErrataCtrl_linkText' | toResource }}
{{ 'ErrataCtrl_TH_DateTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_UpdateReason' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_ChapterNumTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_ChapterNameTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_BoardNumTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_BoardNameTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_FileTypeTxt' | toResource }}
{{ item.date | date : 'dd/MM/yyyy' }} {{ item.CbsErrataUpdateReasonOWSMTXT }} {{ item.CbsErrataUpdateChapterNumOWSTEXT }} {{ item.CbsErrataUpdateChapterNameOWSTEXT }} {{ item.CbsErrataUpdateBoardNumOWSTEXT }} {{ item.CbsErrataUpdateBoardNameOWSTEXT }}

{{Pagetitle}}

{{ items[0].date |getDisplayDate}}
{{ item.LinkTitle }}