י"ג כסלו, תשע"ח
01 דצמבר 2017
 
כתב דוד מעגן, תחום סטטיסטיקה של חינוך גבוה וכוח אדם בהוראה
לקבלת הסברים נא לפנות למרכז למידע סטטיסטי 02-6592666 info@cbs.gov.il


 

בעשור האחרון ניתן לזהות מספר מגמות מקבילות היוצרות ביחד הזדמנות ייחודית למערכת החינוך לשיפור איכות כוח האדם המגויס למערכת. בין היתר, גידול ניכר בביקוש להכשרה להוראהובהיקף ההכשרה להוראה בכלל וביחס לקצב הגידול במספר התלמידים וכן שיפור ניכר בשכרם של עובדי הוראה. בהתאם לכך, מטרת הניתוח שלפנינו, הינה לבחון האם מערכת החינוך השכילה לנצל הזדמנות ייחודית זו לשיפור איכות כוח-האדם המגויס למערכת, באופן המאפשר לזהות עלייה באיכות המורים במערכת החינוך.

שאלות המחקר שהצבנו לעצמנו התמקדו בשלב ראשון בהוכחת הקשר שבין הישגי התלמידים בבגרות לפרופיל הפסיכומטרי של המורים כמדד אפשרי לאיכות מורים ובהמשך לכך בהבדלים בין אוכלוסיות תלמידים מרקע סוציו-אקונומי שונה ומגזרי המערכת השונים ובשינויים על פני זמן בפריסת האיכות של המורים במערכת.

במחקרים שעוסקים בשאלות על איכות מורים, נעשה שימוש במספר רב של מאפייני המורים על-מנת
לאמוד את איכותם, ביניהם השכיחים ביותר הינם, מאפייני רקע השכלתיים, ניסיון בהוראה ויכולת אקדמית במבחנים סטנדרטיים דוגמת ה-SAT/ACT (המקבילה האמריקאית לפסיכומטרי הישראלי). בישראל, מאחר ומרבית המורים כיום הינם בעלי תארים אקדמיים, הרי שנדרש מדד טוב יותר להערכת איכותם. לאור המגבלות בשימוש בהישגי הבגרות על פני זמן, מאחר ואינם סטנדרטיים, הוחלט להתמקד במחקר זה בהישגי הבחינה הפסיכומטרית המשקפים יכולת (Ability), והינם סטנדרטיים באופן המאפשר השוואה על פני זמן למדידת שינויים באיכות המורים.

אוכלוסיית המחקר כללה מורים בחטיבות העליונות בשנים 2015-2004 , כאשר הושלמו להם נתונים על הישגיהם בבחינה הפסיכומטרית, מאפייני בתי הספר ומאפייני רקע והישגי הנבחנים בבגרות בבתי הספר  בהם לימדו. יובהר כי הבחירה להתמקד בחטיבות העליונות נובעת בין היתר מהצורך לאמוד את הקשר בין איכות המורים להישגי התלמידים. בהתאם לכך המידע הקיים על הישגי הבגרות השנתיים הינו מקיף יותר  וכולל את מרבית התלמידים בחטיבה העליונה מידי שנה.

ממצאי המחקר מעלים כי לפרופיל הפסיכומטרי של מורים, לאחר פיקוח על מאפייני הרקע של התלמידים, רלוונטיות לא מבוטלת להישגי התלמידים ועדיפה על פני מדדים אחרים של השכלת המורים וניסיונם בהוראה. במובן זה, מתקבלת הוכחה לפרופיל הפסיכומטרי של מורים כמדד המשקף איכות. עוד עולה מממצאי המחקר כי קיימת שונות גדולה בפריסת האיכות של מורים בין בתי הספר עפ"י המדד הפסיכומטרי, אשר מוסברת ברובה בהבדלים בין מגזרי המערכת והרקע הסוציו-אקונומי של התלמידים. מהניתוח ברמת המוסד עולה כי מורים בעלי פרופיל פסיכומטרי גבוה נוטים ללמד יותר בבי"ס המשרתים תלמידים מרקע חברתי-כלכלי חזק יותר. כמו כן קיימת מגמת שיפור לאורך השנים בפרופיל הפסיכומטרי של מורים, ובאופן בולט בחינוך הממלכתי לעומת החינוך הערבי והדתי, וירידה בקשר החיובי עם השכלת  אם לאורך השנים.

מילות מפתח: איכות מורים, בחינה פסיכומטרית, בחינות בגרות, הישגי תלמידים, ניתוח רב-רמות

,(MLA)



{{subject.CbsPublishingDocSubjectOWSTEXT}}

{{subject.CbsPublishingDocSubjectEngOWSTEXT}}

{{ 'CbsExpandCollaspseOpenAll' | toResource }} {{ 'CbsExpandCollaspseCloseAll' | toResource }}

{{ 'ErrataCtrl_linkText' | toResource }}
{{ 'ErrataCtrl_TH_DateTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_UpdateReason' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_ChapterNumTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_ChapterNameTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_BoardNumTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_BoardNameTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_FileTypeTxt' | toResource }}
{{ item.date | date : 'dd/MM/yyyy' }} {{ item.CbsErrataUpdateReasonOWSMTXT }} {{ item.CbsErrataUpdateChapterNumOWSTEXT }} {{ item.CbsErrataUpdateChapterNameOWSTEXT }} {{ item.CbsErrataUpdateBoardNumOWSTEXT }} {{ item.CbsErrataUpdateBoardNameOWSTEXT }}

{{Pagetitle}}

{{ items[0].date |getDisplayDate}}
{{ item.LinkTitle }}