ט"ז טבת, תשע"ד
19 דצמבר 2013
 
כתבו לריסה פליישמן, יורי גובמן


 

המטרה העיקרית של המחקר היא לבדוק את רגישות הפרט לתמורות המתרחשות עם הזמן בהרכב הדתי של סביבת מגוריו; וזאת ברזולוציה מרחבית של אזורים סטטיסטיים. אוכלוסיית היעד של המחקר היא האוכלוסייה היהודית בארץ. הבדיקה מתבססת על קבצי נתונים של למ"ס: הסקר החברתי 2009 והקבצים המנהליים של רמת דתיות 2006 ו- 2009. כמו כן, נבחנו במחקר גורמים נוספים אשר תורמים גם הם לתפיסות הסובייקטיביות של רמת דתיות על ידי התושבים, תוך שימוש בנתוני קבצים מנהליים נוספים, כגון: מרשמי אוכלוסיה, קבצי הכנסות פרט ונתוני עסקאות נדל"ן. באמצעות שיטה מתודולוגית שפותחה לצורך המחקר, מצאנו, בין היתר, כי הציבור הדתי הוא "הרגיש" ביותר לתמורות שהתרחשו במידת הדתיות של תושבי שכונות מגורים במהלך התקופה של שלוש שנים, בעוד שהערכות הסובייקטיביות של הציבור החרדי ושל האוכלוסייה החילונית, היו מדויקות יותר בהשוואה לקבוצות אוכלוסיה אחרות. כמו כן, מסתבר כי קיים קשר סיסטמאתי בין התפיסות הסובייקטיביות של השינויים בהרכב הדתי של שכונת מגורים לשביעות רצונם של תושביה מהשכנים ומהשכונה, לתכונות אישיות ואישיותיות של המשיב, למאפייני שכונות מגורים ואזור גיאוגראפי בו מתגורר המשיב. בנוסף, באמצעות ניתוח מרחבי נעשתה בדיקת ההשפעה ההדדית של ההרכב הדתי של אזורי מגורים "שכנים", על בסיס נתוני המרחק בין האזורים הללו. ​{{subject.CbsPublishingDocSubjectOWSTEXT}}

{{subject.CbsPublishingDocSubjectEngOWSTEXT}}

{{ 'CbsExpandCollaspseOpenAll' | toResource }} {{ 'CbsExpandCollaspseCloseAll' | toResource }}

{{ 'ErrataCtrl_linkText' | toResource }}
{{ 'ErrataCtrl_TH_DateTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_UpdateReason' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_ChapterNumTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_ChapterNameTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_BoardNumTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_BoardNameTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_FileTypeTxt' | toResource }}
{{ item.date | date : 'dd/MM/yyyy' }} {{ item.CbsErrataUpdateReasonOWSMTXT }} {{ item.CbsErrataUpdateChapterNumOWSTEXT }} {{ item.CbsErrataUpdateChapterNameOWSTEXT }} {{ item.CbsErrataUpdateBoardNumOWSTEXT }} {{ item.CbsErrataUpdateBoardNameOWSTEXT }}

{{Pagetitle}}

{{ items[0].date |getDisplayDate}}
{{ item.LinkTitle }}