כ"ט חשון, תשס"ו
01 דצמבר 2005
 
כתבה נורית דוברין, תחום סקר חברתי וסקר ארוך טווח


 

 

שינויים שחלו במבנה הכלכלי בחברות המפותחות בעולם, היו מלווים בשינויים חברתיים וערכיים: יותר דגש על החופש של היחיד, הזדמנויות כלכליות לנשים, תעסוקת נשים בשכר מחוץ לבית וצמצום תפקידיה במסגרת הבית והטיפול בילדים. בד בבד, הלכו הגירושין ונעשו שכיחים יותר ויותר בחברות אלו. עבודה זו עוסקת בחברה היהודית בישראל, ובוחנת מצד אחד את שכיחות הגירושין,  ומצד שני את הגורמים חברתיים-כלכליים אשר עשויים להשפיע על הסיכויים להתגרש: השכלה האישה, תעסוקת האישה מחוץ לבית וסטטוס כלכלי של בני הזוג. זאת, בפיקוח על משתני רקע דמוגרפיים. הממצאים מראים כי להשכלת האישה יש ההשפעה המובהקת והגדולה ביותר: קיים קשר שלילי בין השכלת האישה לבין הסיכוי להתגרש, והסבר אפשרי הוא בחירה 'מושכלת', רציונלית יותר של בן זוג אשר תביא לנישואין יציבים יותר. לעבודת האישה מחוץ לבית, אשר מביאה לעצמאותה הכלכלית, היתה השפעה חיובית, אם כי קטנה יותר ופחות מובהקת. כמו כן, כמו להשכלה, נמצא כי  גם לבעלות על דירה יש השפעה שלילית ומובהקת על הסיכויים להתגרש.{{subject.CbsPublishingDocSubjectOWSTEXT}}

{{subject.CbsPublishingDocSubjectEngOWSTEXT}}

{{ 'CbsExpandCollaspseOpenAll' | toResource }} {{ 'CbsExpandCollaspseCloseAll' | toResource }}

{{ 'ErrataCtrl_linkText' | toResource }}
{{ 'ErrataCtrl_TH_DateTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_UpdateReason' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_ChapterNumTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_ChapterNameTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_BoardNumTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_BoardNameTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_FileTypeTxt' | toResource }}
{{ item.date | date : 'dd/MM/yyyy' }} {{ item.CbsErrataUpdateReasonOWSMTXT }} {{ item.CbsErrataUpdateChapterNumOWSTEXT }} {{ item.CbsErrataUpdateChapterNameOWSTEXT }} {{ item.CbsErrataUpdateBoardNumOWSTEXT }} {{ item.CbsErrataUpdateBoardNameOWSTEXT }}

{{Pagetitle}}

{{ items[0].date |getDisplayDate}}
{{ item.LinkTitle }}