ו' חשון, תשס"ד
01 נובמבר 2003
 
כתבו דר' אלברט וקסלר, אלון שפירא


 

דוח מתודולוגי זה מתאר את תהליך פיתוח מודלים לחיזוי מספר מורים חדשים במערכות חינוך בישראל. חיזוי מורים חדשים מהווה חלק בלתי נפרד מפרוייקט לחיזוי מצבת כח אדם בהוראה במערכות חינוך (ראה דוח מעגן ווקסלר 2002,  וקסלר ושפירא 2003) 

תהליך חיזוי מורים חדשים, בדומה לתהליך חיזוי כוח אדם בהוראה, התבסס על שימוש במודלים לוגיסטיים שהותאמו על סמך נתוני פרט של המורים במערכות החינוך בישראל המתייחסים לתקופה 1991-2001. המודלים הלוגיסטיים נבנו על סמך מאפיינים מקצועיים ואישיים של המורים כגון: מין, גיל, ותק, בסיס משרה, שעות הוראה וכד'. תהליך הפיתוח נשען על הנחת ההטרוגניות במערכות חינוך במגזרים שונים, בשלבי חינוך ובמחוזות גיאוגרפיים שונים. המודלים לחיזוי נבנו לשני מגזרים של מערכת החינוך – המגזר העברי והמגזר הערבי. במגזר העברי התחזיות ניתנו ל-18 תאים נפרדים ( 3 שלבי חינוך – חינוך יסודי, חטיבות ביניים וחטיבות עליונות ו-6 מחוזות גיאוגרפיים). במגזר הערבי חושבו התחזיות  עבור שלושה שלבי חינוך, ללא חלוקה למחוזות גיאוגרפיים, וזאת עקב ריכוז מוסדות החינוך הערביים במחוז צפון. ניתוח פרופורציות מורים חדשים ופיתוח מודלים לאמידה וחיזוי מספר מורים חדשים התבצעו על בסיס קובץ נתוני מורים לשנים 1991-2001 שהועמד לרשותנו על ידי גף כח אדם בהוראה של הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה. התחזיות ניתנו בפרופורציות (אחוזים) מתוך סך המורים בשנים 2002-2007 ובנפרד במספרי מורים החדשים שחושבו על סמך תחזיות סך כח אדם בהוראה (ראה דוחות מעגן ווקסלר 2002, וקסלר ושפירא 2003). בחלק המתודולוגי של פיתוח המודלים אימצנו הגדרת המושג "מורה חדש" המתאימה למצב בו המורה לא הופיע במשך חמש שנים במערכת החינוך. באופן בזה נמנענו מלהכליל בקבוצה זו את המורים הותיקים שעזבו לתקופה של מספר שנים וחזרו אליה. הגדרה זו סייעה לסנן את המורים העוזבים והשבים שאינם נחשבים חדשים מחד, אך מאידך, גרמה להקטנת מספר התצפיות האגרגטיביות אודות המורים החדשים בשנים הראשונות. באופן כזה עמדו לרשותנו שבע תצפיות אגרגטיביות של פרופורציות המורים חדשים המתייחסים לשנים 1995-2001 ועל מנת להשלים את התצפיות המתייחסות לשנים 1991-1995 השתמשנו במידע אודות מאפייני המורים בשנים הללו כדי לזקוף את נתוני מורים חדשים באמצעות מודלים לוגיסטיים ושיטת החיזוי לאחור (backcasting). לאחר השלמת הנתונים החסרים אודות המורים החדשים הותאמו מודלים אגרגטיביים לאמידה וחיזוי פרופורציות מורים חדשים כפונקציה של שנה קלנדרית. הדוח חולק למספר פרקים המתייחסים לשלבי הפיתוח בעבודת המחקר: סטטיסטיקה תיאורית של מורים חדשים במערכות החינוך, מתודולוגיה של אמידת פרופורציות מורים חדשים, זקיפת נתונים חסרים באמצעות מודלים לוגיסטיים, התאמת מודלים אגרגטיביים לחיזוי פרופורציות מורים חדשים במערכות חינוך וחיזוי אחוז ומספר מורים חדשים לשנים 2002-2007.  {{subject.CbsPublishingDocSubjectOWSTEXT}}

{{subject.CbsPublishingDocSubjectEngOWSTEXT}}

{{ 'CbsExpandCollaspseOpenAll' | toResource }} {{ 'CbsExpandCollaspseCloseAll' | toResource }}

{{ 'ErrataCtrl_linkText' | toResource }}
{{ 'ErrataCtrl_TH_DateTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_UpdateReason' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_ChapterNumTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_ChapterNameTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_BoardNumTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_BoardNameTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_FileTypeTxt' | toResource }}
{{ item.date | date : 'dd/MM/yyyy' }} {{ item.CbsErrataUpdateReasonOWSMTXT }} {{ item.CbsErrataUpdateChapterNumOWSTEXT }} {{ item.CbsErrataUpdateChapterNameOWSTEXT }} {{ item.CbsErrataUpdateBoardNumOWSTEXT }} {{ item.CbsErrataUpdateBoardNameOWSTEXT }}

{{Pagetitle}}

{{ items[0].date |getDisplayDate}}
{{ item.LinkTitle }}