כ"א אייר, תשע"ג
01 מאי 2013
 

לקבלת הסברים נא לפנות למרכז למידע סטטיסטי 02-6592666 info@cbs.gov.il


 

 

"סקר טרמפ" הוא סקר המסופח לסקר שוטף אחר. יתרונותיו העיקריים הם הפחתת עלויות בביצוע הסקר וחסכון בכך ששאלות הרקע אינן נשאלות שוב. החיסרון העיקרי ב"סקר טרמפ" הוא הוספת שאלות בנושא "סקר הטרמפ" שמגדילה את נטל ההשבה של המרואיין. לפיכך יש טעם לבחון אם שיעור ההשבה ב"סקר טרמפ" נמוך יותר משיעור ההשבה בסקר רגיל.

מטרת העבודה היא לבחון תוצאות של ניסוי שנערך לצורך בדיקת שיעור ההשבה ב"סקר טרמפ  ."נושא הסקר היה "אוריינות פיננסית", והוא צורף לסקר החברתי שבו הנושאים המתחלפים היו הסדרי פנסיה וחסכון לקראת פרישה. ב"סקר הטרמפ", בניגוד לסקר החברתי,  לא קיימת חובת השבה לפי פקודת הסטטיסטיקה .{{subject.CbsPublishingDocSubjectOWSTEXT}}

{{subject.CbsPublishingDocSubjectEngOWSTEXT}}

{{ 'CbsExpandCollaspseOpenAll' | toResource }} {{ 'CbsExpandCollaspseCloseAll' | toResource }}

{{ 'ErrataCtrl_linkText' | toResource }}
{{ 'ErrataCtrl_TH_DateTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_UpdateReason' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_ChapterNumTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_ChapterNameTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_BoardNumTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_BoardNameTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_FileTypeTxt' | toResource }}
{{ item.date | date : 'dd/MM/yyyy' }} {{ item.CbsErrataUpdateReasonOWSMTXT }} {{ item.CbsErrataUpdateChapterNumOWSTEXT }} {{ item.CbsErrataUpdateChapterNameOWSTEXT }} {{ item.CbsErrataUpdateBoardNumOWSTEXT }} {{ item.CbsErrataUpdateBoardNameOWSTEXT }}

{{Pagetitle}}

{{ items[0].date |getDisplayDate}}
{{ item.LinkTitle }}