לקבלת הסברים נא לפנות למרכז למידע סטטיסטי 02-6592666 info@cbs.gov.il


 

תהליך חיזוי מספר מורים במגזר הערבי בדומה למגזר העברי התבסס על שימוש במודלים לוגיסטיים שהותאמו על סמך נתוני פרט של המורים במערכות החינוך בישראל המתייחסים לתקופה 1991-2001.

להבדיל מהמגזר העברי שבו התחזיות ניתנו ל-18 תאים נפרדים ( 3 שלבי חינוך – חינוך יסודי, חטיבות ביניים וחטיבות עליונות ו-6 מחוזות גיאוגרפיים), במגזר הערבי חושבו התחזיות  עבור שלושה שלבי חינוך, ללא חלוקה למחוזות גיאוגרפיים, וזאת עקב ריכוז מוסדות החינוך הערביים במחוז צפון. פיתוח המודלים ומתן תחזיות במגזר הערבי נעשה בשלב שאחרי פיתוח דומה במגזר העברי, ולכן הוכנסו מספר שינויים ועדכונים לתהליך הפיתוח וקביעת המודלים המועדפים במגזר הערבי. השינויים נבעו בחלקם מהבדלי נתונים במגזר הערבי וחלקם היו תוצאה של שיפור תהליך הפיתוח על סמך ניסיון העבר במגזר העברי. השינוי הראשון קשור לתהליך זקיפת ערכים חסרים במאפייני המורים. בהשוואה לתהליך זקיפות על בסיס ממוצע, הורצו מודלים של רגרסיה ליניארית לזקיפת ערכים חסרים של מאפייני המורים, וזאת לכל שנה בנפרד. תהליך זה הקטין באופן משמעותי את טעות התקן באמידת פרופורציות כניסה/פרישה ממערכת החינוך באמצעות מודלים לוגיסטיים. תהליך הזקיפה המשופר חסך גם את שלב השוואת התחזיות שהופקו על בסיס קבצי נתונים לפני ואחרי זקיפות, כל המודלים הורצו הפעם על קבצי נתונים לאחר תהליך זקיפת נתונים חסרים. השינוי השני מתייחס לאופן החיזוי של פרופורציות מורים שהצטרפו/פרשו ממערכת החינוך. עבור שלושת לשבי החינוך של המגזר הערבי הותאמו שני סוגים של מודלים:

  1. המודלים הלוגיסטיים הרב השנתיים לאמידת פרופורציות מעבר של המורים. מודלים אלו כוללים את משתנה השנה הקלנדרית בתור משתנה פוטנציאלי מסביר. (ראה (X.2.1)).  

  2. המודלים הלוגיסטיים הדו-שנתיים שבאמצעותם נאמדו שיעורי גידול במספר מורים בין שנה לשנה ועל בסיס האומדנים הללו הותאמו מודלים אגרגטיביים (Logit) של שיעורי הגידול במספר המורים, בעזרתם ניתנו תחזיות מורים לשנים 2002-2007 

    הקריטריון לבחירת המודל המתאים מבין שתי האפשרויות בדומה לזה שהוסבר בדוח מתודולוגי על המגזר העברי התבסס על טעות החיזוי המינימלית בשנים 2002 ו-2003, השנים שבהן נתונים אמיתיים היו זמינים לצורך השוואה עם תחזיות.  {{subject.CbsPublishingDocSubjectOWSTEXT}}

{{subject.CbsPublishingDocSubjectEngOWSTEXT}}

{{ 'CbsExpandCollaspseOpenAll' | toResource }} {{ 'CbsExpandCollaspseCloseAll' | toResource }}

{{ 'ErrataCtrl_linkText' | toResource }}
{{ 'ErrataCtrl_TH_DateTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_UpdateReason' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_ChapterNumTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_ChapterNameTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_BoardNumTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_BoardNameTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_FileTypeTxt' | toResource }}
{{ item.date | date : 'dd/MM/yyyy' }} {{ item.CbsErrataUpdateReasonOWSMTXT }} {{ item.CbsErrataUpdateChapterNumOWSTEXT }} {{ item.CbsErrataUpdateChapterNameOWSTEXT }} {{ item.CbsErrataUpdateBoardNumOWSTEXT }} {{ item.CbsErrataUpdateBoardNameOWSTEXT }}

{{Pagetitle}}

{{ items[0].date |getDisplayDate}}
{{ item.LinkTitle }}