(1)םייעבט םירוזאו תופנ ,תוזוחמ :תופמבש םילמסל חתפמ
KEY TO CODES IN THE MAPS:
DISTRICTS, SUB-DISTRICTS AND NATURAL REGIONS(1)
District    Sub-district    Natural regionיעבט רוזאהפנזוחמ
  111 Judean Mountainsהדוהי ירה111   
Jerusalem11   Jerusalem םילשורי11 םילשורי
  112 Judean Foothillsהדוהי תלפש112   
  211 Hula Basinהלוח קמע211   
 21   Zefat212 Eastern Upper Galileeיחרזמ ןוילע לילג212 תפצ21  
  213 Hazor Regionרוצח רוזא213   
  221 Kinerotתורנכ221   
 22   Kinneret תרנכ22  
  222 Eastern Lower Galileeיחרזמ ןותחת לילג222   
  231 Bet She'an Basinןאש תיב קמע231   
  232 Harod Valleyדורח קמע232   
  233 Kokhav Plateauבכוכ תמר233   
Northern23   Yizre'el234 Yizre'el Basinלאערזי קמע234 לאערזי23 ןופצה
  235 Yoqne'am Region  םענקי רוזא235   
  236 Menashe Plateau  השנמ תמר236   
  237 Nazareth-Tir'an Mountainsןערית-תרצנ ירה237   
  241 Shefar'am Regionםערפש רוזא241   
  242 Karmi'el Regionלאימרכ רוזא242   
  243 Yehi'am Regionםעיחי רוזא243   
 24   Akko244 Elon Regionןוליא רוזא244 וכע24  
  245 Nahariyya Regionהירהנ רוזא245   
  246 Akko Regionוכע רוזא246   
  291 Hermon Regionןומרחה רוזא291   
  292 Northern Golanינופצ ןלוג292   
 29   Golan293 Middle Golanןוכית ןלוג293 ןלוג29  
  294 Southern Golanימורד ןלוג294   
 31   Haifa311 Haifa Regionהפיח רוזא311 הפיח31  
  321 Karmel Coastלמרכה ףוח321   
Haifa 322 Zikhron Ya'aqov Regionבקעי ןורכז רוזא322  הפיח
 32   Hadera323 Alexander Mountainרדנסכלא רה323 הרדח32  
  324 Hadera Regionהרדח רוזא324   
 41   Sharon411 Western Sharonןורשה ברעמ411 ןורשה41  
  412 Eastern Sharonןורשה חרזמ412   
 42   Petah Tiqwa421 Southern Sharonןורשה םורד421 הווקת חתפ42  
Central 422 Petah Tiqwa Regionהווקת חתפ רוזא422  זכרמה
 43   Ramla431 Lod Regionדול רוזא431 הלמר43  
 44   Rehovot441 Rehovot Regionתובוחר רוזא441 תובוחר44  
  442 Rishon LeZiyyon Regionןויצל ןושאר רוזא442   
  511 Tel Aviv Regionביבא לת רוזא511   
Tel Aviv51   Tel Aviv512 Ramat Gan Regionןג תמר רוזא512 ביבא לת51 ביבא לת
  513 Holon Regionןולוח רוזא513   
  611 Mal'akhi Regionיכאלמ רוזא611   
  612 Lakhish Regionשיכל רוזא612   
 61   Ashqelon613 Ashdod Regionדודשא רוזא613 ןולקשא61  
  614 Ashqelon Regionןולקשא רוזא614   
Southern 621 Gerar Regionררג רוזא621  םורדה
  622 Besor Regionרושב רוזא622   
  623 Be'er Sheva Regionעבש ראב רוזא623   
 62   Be'er Sheva624 Dead Sea Regionחלמה םי רוזא624 עבש ראב62  
  625 Arava Regionהברעה רוזא625   
  626 Northern Negev Mountainינופצה בגנה רה626   
  627 Southern Negev Mountainימורדה בגנה רה627   
 1. Intercensal changes between 1983 and 1995:     1995 -ו 1983 םידקפמ ןיב םייונישה .1
19831995Type of Changeיונישה גוס19951983
Yizreel BasinYizreel Basin 
Yoqneam  Region 
Division
of Natural
Region
לוציפםענקי רוזא לאערזי קמעלאערזי קמע
Western Lower
 Galilee
Shefaram KarmielDivision of Natural Region  לוציפלאימרכ םערפשיברעמ ןותחת לילג
Sharon RegionWestern Sharon
Eastern Sharon
Division of Natural Region  לוציפ ןורשה ברעמ
ןורשה חרזמ
ןורשה רוזא
Tel Aviv RegionTel Aviv Region
Ramat Gan  Region
Change of name and
several boundary changes
Division of Natural Region  לוציפ ביבא לת רוזא
ןג תמר רוזא
ןולוח רוזא
ביבא לת רוזא
Northern Arava
Southern Arava
Dead Sea Region
Arava Region
Change of Name and
Several Boundary changes
םש יוניש
לובג ייונישו
חלמה םי רוזא
הברעה רוזא
תינופצ הברע
תימורד הברע