ח' חשון, תשע"ו
21 אוקטובר 2015
1613

לקבלת הסברים נא לפנות למרכז למידע סטטיסטי 02-6592666 info@cbs.gov.il


 

בפרסום שלהלן מובאים נתונים מתוך סקר הוצאות משק הבית לשנת 2013 .הפרסום נועד לענות על הצורך​הצורך של מוסדות מדינה, מוסדות מחקר, משרדי ממשלה, צרכנים וגופים אחרים, בנתונים מעודכנים ומפורטים על הכנסות והוצאות של משקי הבית בישראל.

הסקר נערך לראשונה בתחילת שנות החמישים, ועד לשנת 1997 בוצע אחת לחמש שנים לערך. משנת 1997 ואילך הסקר מבוצע באופן שוטף מדי שנה על ידי הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה, בקרב כלל אוכלוסיית משקי הבית.

בשנים 2011–1997 נחקרו הכנסות משקי הבית בשני סקרים נפרדים בלמ"ס: סקר הוצאות משק הבית וסקר הכנסות, כחלק מסקרי כוח-אדם. נתוני שני הסקרים אוחדו למערכת אחת והוצגו באופן משולב משני הסקרים.

החל בשנת 2012 הופרד סקר הכנסות מסקר כוח אדם, ומדגם סקר הוצאות משק הבית הורחב ותוגבר.

עריכת הסקר באופן שוטף תרמה למספר שיפורים בסטטיסטיקה הלאומית, ביניהם ראויים לציון:

  • בסיס מדד המחירים לצרכן עודכן מאז ינואר 1999 מדי שנתיים, על סמך ממצאי סקרים אלה. משקלות המדד החל מינואר 2015 מבוססים על ממוצע השנים 2012 ו-2013.
  • נתוני החשבונות הלאומיים שופרו עקב היכולת לשלב את נתוני הוצאות משקי הבית עם נתוני הצריכה הפרטית, מדי שנה.

בתכנון הסקר ובביצועו השתתפו כמה יחידות בלשכה: עובדי אגף הסקרים היו ממונים על איסוף הנתונים ממשקי הבית; עובדי אגף המתודות הסטטיסטיות קבעו את המדגמים ואת שיטות הניפוח; עובדי תחום צריכה וכספים הזינו, ערכו ועיבדו את הנתונים, ובסיוע עובדי תחום ההוצאה לאור הכינו את החומר לפרסום.

​​​​{{subject.CbsPublishingDocSubjectOWSTEXT}}

{{subject.CbsPublishingDocSubjectEngOWSTEXT}}

{{ 'CbsExpandCollaspseOpenAll' | toResource }} {{ 'CbsExpandCollaspseCloseAll' | toResource }}

 ISSN 2410-9630
{{ 'ErrataCtrl_linkText' | toResource }}
{{ 'ErrataCtrl_TH_DateTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_UpdateReason' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_ChapterNumTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_ChapterNameTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_BoardNumTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_BoardNameTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_FileTypeTxt' | toResource }}
{{ item.date | date : 'dd/MM/yyyy' }} {{ item.CbsErrataUpdateReasonOWSMTXT }} {{ item.CbsErrataUpdateChapterNumOWSTEXT }} {{ item.CbsErrataUpdateChapterNameOWSTEXT }} {{ item.CbsErrataUpdateBoardNumOWSTEXT }} {{ item.CbsErrataUpdateBoardNameOWSTEXT }}

{{Pagetitle}}

{{ items[0].date |getDisplayDate}}
{{ item.LinkTitle }}