י"ח שבט, תשע"ט
24 ינואר 2019
1719

לקבלת הסברים נא לפנות למרכז למידע סטטיסטי 02-6592666 info@cbs.gov.il


 

בפרסום שלהלן מובאים נתונים מתוך סקר הוצאות משק הבית לשנת 2016. הפרסום נועד לענות על הצורך של מוסדות מדינה, מוסדות מחקר, משרדי ממשלה, צרכנים וגופים אחרים, בנתונים מעודכנים ומפורטים על הכנסות והוצאות של משקי הבית בישראל.

הסקר נערך לראשונה בתחילת שנות החמישים ועד לשנת 1997 בוצע אחת לחמש שנים לערך. משנת 1997 ואילך מבוצע הסקר באופן שוטף מדי שנה על ידי הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה, בקרב כלל אוכלוסיית משקי הבית.

בשנים 2011–1997 הכנסות משקי הבית נחקרו בשני סקרים נפרדים בלמ"ס: סקר הוצאות משק הבית וסקר הכנסות, כחלק מסקרי כוח-אדם. נתוני שני הסקרים אוחדו למערכת אחת והוצגו באופן משולב משני הסקרים.

החל בשנת 2012 נגרע סקר הכנסות מסקר כוח אדם ומדגם סקר הוצאות משק הבית הורחב ותוגבר.

עריכת הסקר באופן שוטף תרמה למספר שיפורים בסטטיסטיקה הלאומית, ביניהם ראויים לציון:

  • בסיס מדד המחירים לצרכן מעודכן מאז ינואר 1999 מדי שנתיים, על סמך ממצאי סקרים אלה. הבסיס האחרון של המדד מינואר 2017 התבסס על סקרי הוצאות משק הבית בשנים 2014 ו‑2015. ממצאי סקר זה ישמשו את עדכון בסיס המדד בינואר 2019.

 

  • נתוני החשבונות הלאומיים שופרו עקב היכולת לשלב את נתוני הוצאות משקי הבית עם נתוני הצריכה הפרטית, מדי שנה.

 

בתכנון הסקר ובביצועו השתתפו כמה יחידות בלשכה: עובדי אגף סקרים אספו את הנתונים ממשקי הבית; עובדי אגף מתודות סטטיסטיות קבעו את המדגמים ואת שיטות הניפוח; עובדי תחום צריכה וכספים הזינו את הנתונים, ערכו, עיבדו והכינו אותם לפרסום.

תודת הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה נתונה במיוחד לאלפי משקי הבית שהשתתפו בסקר, גילו סבלנות ואחריות רבה ותרמו באופן ניכר למערך הנתונים הסטטיסטי במדינה.{{subject.CbsPublishingDocSubjectOWSTEXT}}

{{subject.CbsPublishingDocSubjectEngOWSTEXT}}

{{ 'CbsExpandCollaspseOpenAll' | toResource }} {{ 'CbsExpandCollaspseCloseAll' | toResource }}

ISSN 2410-9630
{{ 'ErrataCtrl_linkText' | toResource }}
{{ 'ErrataCtrl_TH_DateTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_UpdateReason' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_ChapterNumTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_ChapterNameTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_BoardNumTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_BoardNameTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_FileTypeTxt' | toResource }}
{{ item.date | date : 'dd/MM/yyyy' }} {{ item.CbsErrataUpdateReasonOWSMTXT }} {{ item.CbsErrataUpdateChapterNumOWSTEXT }} {{ item.CbsErrataUpdateChapterNameOWSTEXT }} {{ item.CbsErrataUpdateBoardNumOWSTEXT }} {{ item.CbsErrataUpdateBoardNameOWSTEXT }}

{{Pagetitle}}

{{ items[0].date |getDisplayDate}}
{{ item.LinkTitle }}