כ"א אדר, תש"פ
17 מרץ 2020
1789

לקבלת הסברים נא לפנות למרכז למידע סטטיסטי 02-6592666 info@cbs.gov.il


 

בפרסום זה הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה מציגה את נתוני ההוצאה לצריכה פרטית לשנים 1995–2018.
הפרסום מספק נתונים המאפשרים לבחון את התפלגות ההוצאה לצריכה פרטית לפי ענף ואת השינויים שחלו בה במשך השנים. נתוני ההוצאה לצריכה פרטית שבפרסום זה מיועדים לקובעי מדיניות, לחוקרים ולציבור הרחב והם ערוכים לפי הגדרות וסיווגים אחידים. הנתונים מוצגים באופן רציף ועקיב, וכוללים את התיקונים שהוכנסו, לרבות עדכונים, שימוש במקורות חדשים ופירוטים נוספים.
בהתאם למקובל ברוב הלשכות הסטטיסטיות בעולם, הופקו אומדני ההוצאה לצריכה פרטית במסגרת החשבונות הלאומיים לישראל ובמתכונת מערכת החשבונות הלאומיים – SNA2008. כמו כן סווגו האומדנים לפי ענף כלכלי בהתאם לסיווג האחיד של ענפי הכלכלה 2011.  נתוני ההוצאה לצריכה פרטית נאמדים על בסיס מקורות מידע שונים, כגון סקר הוצאות משקי בית, נתוני סחר חוץ, נתוני סקרי תעשייה וסקר הוצאות מלכ"רים.
בפרסום מובאים לוחות מפורטים על ההוצאה לצריכה פרטית ועל מרכיביה – מוצרי מזון, משקאות וטבק, מוצרי תעשייה, שירותים, שירותי דיור, הוצאה על דלק, חשמל ומים וכן הוצאה לצריכה של מלכ"רים המשרתים משקי בית.


בפרסום מובאים לוחות מפורטים על ההוצאה לצריכה פרטית ועל מרכיביה – מוצרי מזון, משקאות וטבק, מוצרי תעשייה, שירותים, שירותי דיור, הוצאה על דלק, חשמל ומים וכן הוצאה לצריכה של מלכ"רים המשרתים משקי בית.{{subject.CbsPublishingDocSubjectOWSTEXT}}

{{subject.CbsPublishingDocSubjectEngOWSTEXT}}

{{ 'CbsExpandCollaspseOpenAll' | toResource }} {{ 'CbsExpandCollaspseCloseAll' | toResource }}

ISSN 0333-9394
{{ 'ErrataCtrl_linkText' | toResource }}
{{ 'ErrataCtrl_TH_DateTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_UpdateReason' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_ChapterNumTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_ChapterNameTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_BoardNumTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_BoardNameTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_FileTypeTxt' | toResource }}
{{ item.date | date : 'dd/MM/yyyy' }} {{ item.CbsErrataUpdateReasonOWSMTXT }} {{ item.CbsErrataUpdateChapterNumOWSTEXT }} {{ item.CbsErrataUpdateChapterNameOWSTEXT }} {{ item.CbsErrataUpdateBoardNumOWSTEXT }} {{ item.CbsErrataUpdateBoardNameOWSTEXT }}

{{Pagetitle}}

{{ items[0].date |getDisplayDate}}
{{ item.LinkTitle }}