י"ד טבת, תשפ"ד
26 דצמבר 2023
1921

לקבלת הסברים נא לפנות למרכז למידע סטטיסטי באמצעות טופס פנייה מקוון או בטלפון 02-6592666


 

​הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה מציגה בפרסום זה נתונים מפורטים על הסיוע הרשמי לפיתוח (ODA) של מדינת ישראל למדינות מתפתחות לשנת 2022. כמו כן הפרסום כולל סדרות לשנים 2005–2022 והשוואות בין-לאומיות. הנתונים מחושבים על פי הגדרות והנחיות ועדת הסיוע לפיתוח (DAC) של ארגון ה‑OECD, ומוצגים בחלוקה לסיוע דו-צדדי (סיוע המועבר ישירות ממדינה למדינה) ולסיוע רב-צדדי (סיוע המועבר באמצעות ארגונים בין-לאומיים), בחתכים שונים. הנתונים מוצגים הן במספרים מוחלטים (מיליוני דולרים) והן באחוזים (מתוך ההכנסה הלאומית הגולמית או מתוך הוצאות המגזר הממשלתי).

הנתונים וההסברים בפרסום מאפשרים ללמוד על ההיסטוריה של סיוע החוץ בעולם (החל מהתגבשות רעיון הסיוע לפיתוח במישור הבין-לאומי ועד לקביעת היעדים הבין-לאומיים לסיוע) ובישראל, על תחומי הסיוע שמדינת ישראל מעניקה ועל מגוון המוסדות והגופים הציבוריים הנוטלים חלק בפעילות הסיוע הרשמי לפיתוח.

בשנת 2018 התקבלה החלטת ממשלה מס' 4021 – קידום הפעילות הישראלית בתחום הפיתוח הבין-לאומי,[1] אשר מטרותיה הן קביעת סדרי עדיפויות ותיאום עבודת המטה הממשלתית בתחום הסיוע הרשמי לפיתוח. בעקבות החלטה זו הוקמה ועדה בין-משרדית לקידום ולתיאום הפעילות הישראלית בתחום הסיוע הרשמי הבין-לאומי, והלמ"ס עובדת בשיתוף פעולה מלא איתה. נתוני הסיוע הרשמי לפיתוח של מדינת ישראל מרוכזים ונערכים בלמ"ס משנת 1999 ומועברים לוועדת הסיוע לפיתוח, אשר מפרסמת אותם לצד נתוני מדינות תורמות אחרות.[1]   ראו נספח 1 להלן.{{subject.CbsPublishingDocSubjectOWSTEXT}}

{{subject.CbsPublishingDocSubjectEngOWSTEXT}}

{{ 'CbsExpandCollaspseOpenAll' | toResource }} {{ 'CbsExpandCollaspseCloseAll' | toResource }}

{{ 'ErrataCtrl_linkText' | toResource }}
{{ 'ErrataCtrl_TH_DateTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_UpdateReason' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_ChapterNumTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_ChapterNameTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_BoardNumTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_BoardNameTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_FileTypeTxt' | toResource }}
{{ item.date | date : 'dd/MM/yyyy' }} {{ item.CbsErrataUpdateReasonOWSMTXT }} {{ item.CbsErrataUpdateChapterNumOWSTEXT }} {{ item.CbsErrataUpdateChapterNameOWSTEXT }} {{ item.CbsErrataUpdateBoardNumOWSTEXT }} {{ item.CbsErrataUpdateBoardNameOWSTEXT }}

{{Pagetitle}}

{{ items[0].date |getDisplayDate}}
{{ item.LinkTitle }}