1.1 מילוי פרטים אישיים

יש להגיש טופס בקשה לביצוע מחקר (נספח א') הכולל מילוי פרטים אישיים, שם מוסד מחקר, פרטי התקשרות ועוד, על מגיש הבקשה להיות חוקר המועסק במוסד אשר יבצע את המחקר במסגרת תפקידו באותו מוסד.

1.2 הגדרת ופירוט הבקשה

בבקשת המחקר יש לספק מטרות והסבר מפורט על ביצוע המחקר, כמו כן, המחקר נדרש להיות בעל חשיבות ציבורית או לאומית.

1.3 חתימה על טפסים והצהרות

במסגרת הגשת הבקשה על החוקר למלא ולחתום על טפסים נלווים כגון: אישור העסקה ממוסד מחקר, אישור ביטחון, טופס התנדבות ועוד.