3.1 ועדת סודיות

לשם אישור פרויקט המחקר, מבנה הנתונים המפורט אותו מבקש ומאשר החוקר לצורך שימוש במחקר יועבר לוועדת סודיות אשר תבחן את בקשת המחקר ואת הנתונים שהחוקר מבקש, החלטתה להנגשת נתונים אלו למחקר תינתן בהתחשב במכלול נסיבות העניין, בהתחשב בצרכי המחקר ומידתיות הבקשה, בחינת המידע המבוקש, מידע אחר שמונגש לחוקר ומידת הסיכוי לזיהוי פרט. ועדת הסודיות רשאית לקבל את הבקשה, לדחותה או לאשרה בחלקה והיא רשאית לבקש הבהרות ככל הנדרש לגיבוש החלטתה.

3.2 קבלת אישורים מגורמי חוץ

הלמ"ס תסייע לחוקר בפניה לגופים החיצוניים על מנת לקבל שימוש לצורך מחקר בקובצי נתונים הקיימים בלמ"ס ושמקורם בגופים אלו. החוקר הראשי יפנה באופן רשמי לגורמים הרלוונטיים בבקשה.

3.3 ועדה להעברת מידע בין גופים ציבוריים 

במידה והמידע הנדרש למחקר אינו קיים בלמ"ס אך ניתן לקבלו מאת גוף ציבורי אחר, הפניה בבקשה לקבלת מידע תיעשה באמצעות הוועדה להעברת מידע, על מנת שתפנה לגוף הציבורי ממנו נדרש המידע בבקשה לקבלו לצורך שימוש בו בחדר המחקר.