2.1 אישור עקרוני למחקר 

אישור המחקר יינתן ע"י המשנה לסטטיסטיקן הלאומי תוך בחינת עמידה בקריטריונים המפורטים בנוהל. כגון: זיקה לתפקידי הלמ"ס, מטרות מדעיות או סיוע במחקרי מדיניות ועוד.

2.2 פגישה עם נציג היחידה 

לצורך השלמת בקשת המחקר, מנהלת היחידה או מי מטעמה ילווה את המחקר ויסייע לחוקר בזיהוי ובהגדרת האוכלוסייה הנדרשת למחקר, בהנפקת רשימת הקבצים והמשתנים הנדרשים לביצוע המחקר, ובכל מה שנדרש לביצוע המחקר, וזאת על פי צרכי המחקר והמידע הקיים.

2.3 הגדרת נתונים נדרשים 

הגדרת המידע הדרוש למחקר תיעשה תוך בחינת הקבצים והמשתנים הנדרשים למחקר, בין אם מקור הנתונים הוא בסקרי הלמ"ס או שמקורם בקבצים מנהליים המצויים בלמ"ס או שאינם מצויים בלמ"ס.