הנתונים מתבססים על סקר הוצאות משק הבית. בסקר נמדדות סך ההוצאות של משקי הבית על כל המוצרים והשירותים הקיימים במדינה, בעלות על מוצרים בני קיימה ונתוני דיור. כמו כן נמדדות  ההכנסות של משקי הבית מכל מקורות ההכנסה (עבודה, קצבאות ותמיכות, פנסיות והון). הסקר מספק מידע על השינויים החלים בהכנסות מעבודה ושלא מעבודה של משקי בית  וכן  מידע על הבדלי הכנסות בין קבוצות שונות באוכלוסייה. סקר הוצאות משק הבית הוא הבסיס למדידת סל מחירים לצרכן ולמדידת העוני וחלוקת הכנסות בישראל

נושאי משנה

 

 

 

Statistics {{'Subject_PersonalStatistics_BoardGenerator' | toResource }} {{'Subject_PersonalStatistics_BoardGenerator' | toResource }}

 

 

 

{{ 'Subject_MomentOfStats_Header' | toResource }}

{{ indy.CbsIndicatorsLastValue| moveMinus }} {{ 'Subject_MomentOfStats_DataToDate' | toResource }}{{getDateType(indy.CbsLastUpdate, indy.CbsIndicatorsMOBILE_Text)}} {{ 'Subject_MomentOfStats_DataToDate' | toResource }}{{ indy.CbsLastUpdate | toMonthNameAndYear }}

  • {{ indy.LinkTitle }}

UIResource.DidYouKnow

בשנת 2021 ההכנסה הכספית ברוטו של משקי הבית הייתה 19,916 ש"ח לחודש, וההכנסה הכספית נטו שלהם הייתה 1,6649 ש"ח לחודש.


בשנת 2021 ההוצאה הכספית לתצרוכת של משקי בית הייתה 12,155 ש"ח לחודש.

ההוצאה לתצרוכת (כולל שירותי דיור) הייתה 15,122 ש"ח לחודש.


 

בשנת 2021 ההכנסה (ברוטו) של אישה עצמאית הייתה 53.9% מההכנסה (ברוטו) של גבר עצמאי, וההכנסה (ברוטו) של אישה שכירה הייתה 66.1% ההכנסה (ברוטו) של גבר שכיר

 

 

הכנסות והוצאות משק הבית: נתונים מתוך סקר הוצאות משק הבית 2015 (סטטיסטיקל מס' 158)הכנסות והוצאות משק הבית: נתונים מתוך סקר הוצאות משק הבית 2015 (סטטיסטיקל מס' 158)https://betanew.cbs.gov.il/he/Statistical/mb158h.pdf04/04/2017 10:07:4904333בנוסף, סקר זה מהווה מקור מידע הבית מכל מקורות ההכנסה (עבודה, קצבאות ותמיכות פנסיות והון).בלתי נדלה לקביעת מדיניות חברתית וכלכלית בישראל, למחקרים באקדמיה ובמגזר העסקי pdf99https://betanew.cbs.gov.il/he/Statistical/Forms/AllItems.aspxpdfFalsepdf31/03/2017 21:00:00<img alt="" src="/he/PublishingImages/statistical/mb158h.JPG" style="BORDER:0px solid;" />
סקר הוצאות משק הבית וסקר הכנסות 2010 (סטטיסטי-קל מס' 121)סקר הוצאות משק הבית וסקר הכנסות 2010 (סטטיסטי-קל מס' 121)https://betanew.cbs.gov.il/he/Statistical/home10_h.pdf03/04/2012 10:21:0003733וסקר†הכנסות משק†הבית סקר†הוצאות ≤∞±∞ הוצאות†משקי†הבית†לתצרוכת בעלות†על†מוצרים†בני≠קיימה דיור בתל†אביב≠יפו†ההוצאה†לארוחות†מחוץ†לבית†©π∏∂†ש¢ח®†גבוהה†כמעט†פי†≥†מזו †ש¢ח®†מבין pdf97https://betanew.cbs.gov.il/he/Statistical/Forms/AllItems.aspxpdfFalsepdf31/01/2012 22:00:00<img alt="" src="/he/PublishingImages/statistical/home10_h.jpg" style="BORDER:0px solid;" />

 UIResource.SubjectStatisticalTitle

{{'Subject_knasim_links' | toResource }}

{{'Subject_videos_links' | toResource }}

{{'Subject_pictures_links' | toResource }}