הגדרה
דרג זה כולל חטיבת ביניים וחטיבה עליונה (UNESCO). (דרגים 2 ו 3 על פי סיווג ISCED2011) חטיבת ביניים: דרג זה ממשיך את החינוך היסודי וכולל 3 שנות לימוד (כיתות ז-ט).
למורים בדרג זה תחומי מומחיות ספציפיים יותר, וההוראה היא ממוקדת מקצוע יותר מאשר בדרג החינוך היסודי (OECD). (דרג 2 על פי סיווג ISCED2011) חטיבה עליונה: דרג זה ממשיך את חטיבת הביניים. גיל הכניסה הוא 15 (לחטיבה תלת-שנתית הכוללת כיתות י-יב) או 14 (לחטיבה ארבע-שנתית הכוללת כיתות ט-יב). מקצועות הלימוד בדרג זה הם ספציפיים יותר וכוח ההוראה הוא בעל הכשרה גבוהה יותר מאשר בדרג חטיבת הביניים (OECD). (דרג 3 על פי סיווג ISCED2011)

מקור הנתונים
 נתוני תלמידים ממשרד החינוך. מאפייני בתי הספר מבוססים על נתוני קובץ מוסדות של משרד החינוך. נתוני עזיבת בית ספר מבוססים על קישור רשומות של שני קובצי תלמידים בחינוך העל-יסודי: א) קובץ לסוף שנת לימודים מסוימת. ב) קובץ לתחילת שנת הלימודים שלאחריה. הנתונים על התלמידים הלומדים בתלמודי תורה מתקבלים מקובצי משרד החינוך. הנתונים על תלמידי הישיבות מתקבלים מעיבוד של קובץ אישי של תלמידי הישיבות אשר מתקבל ממשרד החינוך. הנתונים על תלמידים בבתי ספר לחניכים ובבתי ספר תעשייתיים מתקבלים מקובצי משרד הכלכלה. נתוני הכנסת הורים: ההכנסה השנתית ברוטו כשכיר וכעצמאי, של שני ההורים, לפי נתונים המדווחים לרשות המסים. בני 18-12 בעלי תיקים פליליים: הנתונים מבוססים על קבצים שנתקבלו ממשטרת ישראל. נבחנים שקיבלו התאמות לקראת בחינות הבגרות: הנתונים מבוססים על קבצים של נבחני בגרות ממחזור לימודים של שנה מסוימת שקיבלו התאמות לקראת הבחינות לפחות באחד משני המועדים הבאים: ינואר  ויוני. קבצים אלה הוכנו בלמ"ס על סמך עיבודים מתוך קובצי ההתאמות שהוכנו במשרד החינוך. פנימיות במוסדות חינוך על יסודיים החל בתשע"א (2010/11) הנתונים מבוססים על קובץ התלמידים בפנימיות של משרד החינוך, ועל קובץ של משרד הרווחה ועל מפקד מוסדות.

 שיטות
הכנסת הורים: נתוני הכנסת ההורים דורגו לעשירונים: העשירון הראשון כולל את 10% התלמידים שלהוריהם הייתה ההכנסה הנמוכה ביותר, העשירון השני כולל את 10% התלמידים שלהוריהם ההכנסה הבאה בדירוג, וכך הלאה עד העשירון העשירי הכולל את 10% התלמידים שלהוריהם ההכנסה הגבוהה ביותר בדירוג.