מטרת מדדי המחירים

מטרת מדדי המחירים היא למדוד את אחוז השינוי שחל במשך הזמן בהוצאה הדרושה לקניית "סל קבוע" של מוצרים ושירותים, או בפדיון המתקבל עבור "סל קבוע" של מוצרים ושירותים. סל המוצרים והשירותים מייצג דפוסי תצרוכת או ייצור, כפי שהשתקפו בתקופה מסוימת, המהווה תקופת בסיס של כל מדד ומדד. הסל של כל מדד כולל מוצרים ושירותים באיכות ובכמות בלתי משתנות או שוות ערך, כך שהשינויים במדד משקפים שינויי מחירים בלבד.

 

משקלות המדדים

משקלות המדד הם משקלות ערך, והחשיבות הניתנת לכל סעיף בסל המדדים שווה לאחוז ההוצאות עליו או לפדיון ממנו (בתקופת הבסיס( מתוך כלל ההוצאה או הפדיון הנכללים

במסגרת המדד.

 

מדגם מוצרים ושירותים

את השינויים ברמת המחירים של כל סעיף במדדים השונים אומדים על פי השינוי במחירי

מדגם של מוצרים ושירותים שונים. בחירת המוצרים במדגם נערכת לפי חשיבותם בהוצאות או בפדיון הנכללים במדד, ולפי יכולתם לייצג מגמות מחירים של קבוצות רחבות של מוצרים דומים.

 

שיטת איסוף מחירים

רישום מחירו של כל מוצר או שירות בכל עסק נעשה על פי הגדרה קבועה ומפורטת של המצרך ועל פי מערכת כללים שנועדה להבטיח שהמדד ישקף שינויי מחירים בלבד ולא שינויים בכמות המוצרים ובאיכותם. במדדי מחירים של תפוקות, דהיינו במדד המחירים לצרכן ובמדד המחירים הסיטוניים של תפוקת התעשייה, המחירים הנמדדים כוללים את כל המסים וההיטלים על המוצר, לרבות מס ערך מוסף. לעומת זאת במדדי מחירים של תשומות, המחירים הנמדדים כוללים את כל המסים וההיטלים, פרט למס ערך מוסף.

 

חישוב מדד

מדד השינוי בנקודות מחושב עבור כל מוצר או שירות לפי מחירו בתקופה נתונה (חודש, רבע

שנה או שנה) ביחס לתקופת הבסיס, על פי המחירים שנרשמו בעסקים השונים. המדד הכללי מתקבל כממוצע משוקלל של מדדי המחירים של כל המוצרים והשירותים שמחיריהם נמדדים במדד. מדד ממוצע שנתי מתקבל כממוצע אריתמטי של המדדים החודשיים או התלת-חודשיים, פרט למדד מחירים של תפוקה חקלאית (ר' הגדרות והסברים בירחון לסטטיסטיקה של מחירים).

 

עדכון מדדים וקישור מדדים

כל מדד מעודכן מדי כמה שנים ובמועדי העדכון מתעדכנים, בין השאר, סל המדד ומשקלותיו.

בדרך כלל, לאחר כל עדכון, מוצג המדד ביחס לתקופת בסיס אחרת מאשר לפני עדכונו.

למטרות מעשיות ניתן לקשר סדרות של אותו מדד, המוצגות ביחס לתקופות בסיס שונות, ולהביאן על ידי כך לבסיס שווה. הנוסחה הכללית של קישור מדד לקודם לו (מבחינת

תקופת בסיס (היא על ידי הכפלתו ב"מקדם קשר". "מקדם הקשר" הוא המדד של תקופת

הבסיס החדשה, שחושב על פי הבסיס הישן, חלקי 100.