מדדי מחירים

​​מדדי המחירים מודדים את אחוז השינוי בהוצאה הדרושה לקניית “סל” קבוע של מוצרים ושירותים, או בפדיון המתקבל עבור “סל” קבוע של מוצרים ושירותים. סל זה מייצג דפוסי תצרוכת או ייצור, כפי שהשתקפו בתקופה מסוימת, שהיא תקופת בסיס של כל מדד ומדד. הסל כולל מוצרים ושירותים באיכות ובכמות בלתי משתנות או שוות ערך, כך שהשינויים במדד משקפים שינויי מחירים בלבד. מדדי המחירים כוללים את מדד המחירים לצרכן ואת המדדים של מחירי היצרן. מדד המחירים לצרכן מודד את אחוז השינוי שחל במשך הזמן בהוצאה הדרושה לרכישת סל קבוע של מוצרים ושירותים שמחיריהם ניתנים למדידה סדירה. סל זה מייצג את הרכב ההוצאה של משקי הבית. המדדים של מחירי היצרן מודדים את אחוז השינוי במחירי סחורות ושירותים שיצרנים מוכרים או רוכשים, והם כוללים מדדי תפוקות ומדדי תשומות. הסלים מתעדכנים אחת לתקופה לפי המלצות בין-לאומיות לעדכון הסל.​

למדדי מחירים - הדף המרכזי 

נושאי משנה

 

 

 

Statistics {{'Subject_PersonalStatistics_BoardGenerator' | toResource }} {{'Subject_PersonalStatistics_BoardGenerator' | toResource }}

 

 

 

{{ 'Subject_MomentOfStats_Header' | toResource }}

{{ indy.CbsIndicatorsLastValue| moveMinus }} {{ 'Subject_MomentOfStats_DataToDate' | toResource }}{{getDateType(indy.CbsLastUpdate, indy.CbsIndicatorsMOBILE_Text)}} {{ 'Subject_MomentOfStats_DataToDate' | toResource }}{{ indy.CbsLastUpdate | toMonthNameAndYear }}

  • {{ indy.LinkTitle }}

 

 

 UIResource.SubjectStatisticalTitle

{{'Subject_additional_links' | toResource }}

{{'Subject_knasim_links' | toResource }}

{{'Subject_videos_links' | toResource }}

{{'Subject_pictures_links' | toResource }}