מדד המחירים לצרכן

 

 1. מדד המחירים לצרכן מודד את אחוז השינוי החל במשך הזמן בהוצאה הדרושה לקניית סל קבוע של מוצרים ושירותים, המייצג את התצרוכת הממוצעת של משקי הבית.
 2. השינוי במדד נאמד על פי שינויי המחירים לצרכן של כ-1,300 מוצרים ושירותים, שמחיריהם נאספים בידי סוקרים, באמצעות פקידה בשטח או באמצעות הטלפון, בכ-3,500 חנויות, עסקים ומשקי בית בכ-100 יישובים (לא כולל מדגם שכר דירה).
 3. עד דצמבר 2018 נמדדו מחירי סל המייצג את תצרוכת המשפחות בשנת 2014/15, והמדד הוצג על בסיס ממוצע 2016=100.0 נקודות.
 4. מינואר 2019 נמדדים מחירי הסל המייצג את תצרוכת המשפחות בשנים 2016/17 במחירי 2018, והמדד מוצג על בסיס ממוצע 2018=100.0 נקודות.
 5. השינויים ברמת המחירים של הסעיפים השונים במדד נאמדים לפי השינוי במחירים לצרכן של מדגם המוצרים והשירותים. המחירים מדווחים באמצעות מדגם של עסקים ומשקי בית.
 6. פרטים על הגדרת המדד, עקרונותיו ושיטות חישובו מובאים בפרסום "מדד המחירים לצרכן" (פרסום טכני מס' 60 בהוצאת הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה, 1992).

  7.    מדד המחירים לצרכן מנוכה עונתיות

         המדדים מנוכי העונתיות נועדו לתאר את מגמת התפתחות המחירים, לאחר ניכוי ההשפעות של שינויים עונתיים. מדדים אלה לא נועדו לצורכי הצמדה, בין השאר, משום שהם מבוססים על שינויי מחירים בשנים קודמות והם מתוקנים רטרואקטיבית.

         מדד מנוכה עונתיות מחושב באמצעות ניכוי המדדים המקוריים בגורמים העונתיים לכל חודש. גורמי העונתיות חושבו בשיטת הממוצעים הנעים (בתוכנת מחשב (ARIMA-X12, תוך התבססות על הנתונים של השנים מ-2000 ועד לחודש השוטף. מקדמי העונתיות מחושבים מחדש מדי חודש, עם קבלת מדד מקורי נוסף.

  8.    מדד המחירים לצרכן ל"סלים" של חמישוני הכנסה

         בסקרי הוצאות משק הבית 2016/17, שממצאיהם שימשו בסיס לקביעת סל התצרוכת של המדד (בתקופת הבסיס: ממוצע שנת 2018), סוכמו הוצאות התצרוכת של משקי בית בקבוצות אוכלוסייה חלקיות, בהתאם לחמישוני ההכנסה הפנויה לנפש סטנדרטית.

         מינואר 2019 מדדי המחירים של סל התצרוכת של משפחות בחמישוני ההכנסה מחושבים באמצעות שקלול מדד המחירים של המוצרים והשירותים השונים, כפי שהם נאספים לצורך חישוב המדד לכלל האוכלוסייה, במשקלי המוצרים והשירותים בסל החמישון המתאים.

  9.    המדד ללא אנרגיה מחושב באופן זהה למדד המחירים לצרכן, אך אינו כולל מוצרי אנרגיה שצורכים משקי הבית: חשמל לצריכה פרטית, גז, נפט לשימוש ביתי, סולר להסקה ביתית ודלקים למכוניות (בנזין וסולר).

         יש לציין שהתשלומים הנלווים למוצרי האנרגיה (כגון התקנת גז ותשלום קבוע לחשמל) נכללים במדד ללא אנרגיה.

  קישורים נוספים:

  משקלות קבוצות הצריכה הראשיות והמשניות במדד המחירים לצרכן ,לפי מועד העדכון

  משקלי הקבוצות הראשיות והקבוצות המשניות במדד המחירים לצרכן של המשפחות בחמישוני ההכנסה החל מינואר 9  201

   

 

 

הסברים ללוחות

א.        מס ערך מוסף – להלן מע"מ

 1. במדד המחירים לצרכן נמדדים המחירים הכוללים מע"מ, המוטל מיולי 1976.
 2. לצרכים מעשיים, אם מעוניינים בחישוב מדד המחירים לצרכן, בניכוי השפעת המע"מ, יש לחלק את המדד במקדמים האלה בהתאם לתקופות השונות, כמצוין בטבלה זו:

   
תקופה

מקדם לניכוי המע"מ

 במדד המחירים

יולי 1976 – אוקטובר 19771.08
נובמבר 1977 – מאי 19821.12
יוני 19821.1349
יולי 1982 – מאי 19851.15
יוני 19851.17
יולי 1985 – פברואר 19901.15
מארס 1990 – דצמבר 19901.16
ינואר 1991 – דצמבר 19921.18
ינואר 1993 –  14 ביוני 20021.17
15 ביוני 2002 – פברואר 20041.18
מארס 2004 – אוגוסט 20051.17
ספטמבר 2005 – יוני 20061.165
יולי 2006– יוני 20091.155
יולי 2009 – דצמבר 20091.165
ינואר 2010 – אוגוסט 20121.16
ספטמבר 2012 – 1 ביוני 20131.17
2 ביוני 2013 – ספטמבר 20151.18
1 באוקטובר 2015 ואילך1.17

       עם זאת, לגבי המדד הכללי של המחירים לצרכן, אין להשתמש במקדמים הנ"ל לניכוי השפעת המע"מ, כי מדד זה כולל גם רכיבים שמע"מ אינו מוטל עליהם (לדוגמה, פירות וירקות).

       במקדמים הנ"ל אפשר להשתמש לגבי מדדי רכיבים שכוללים מע"מ; זאת, באמצעות חלוקת המדד של רכיב מסוים (בנקודות) במקדם המתאים, כדי לקבל את המדד של אותו הרכיב  ללא השפעת המע"מ.

ב.         צמצום מדדים

       מדדי המחירים מוצגים בשנים מסוימות בפחות ספרות. כדי להשוות מדדים אלה לשנים שבהן מוצגים המדדים במלואם, יש להכפילם תחילה במקדם הכפלה מתאים. להלן מקדמי ההכפלה למדדים והתקופה שאליה התייחס הצמצום:

 

מדדמקדם הכפלהת ק ו פ ה
מדד המחירים לצרכן100שנת 1985

ג.         אחוזי שינוי – חודשי ושנתי – שיטת החישוב בלוחות המדדים

       אחוז שינוי חודשי

       אחוז השינוי החודשי מבטא את השינוי באחוזים שחל במדד האחרון, שלגביו מתפרסם המדד, לעומת החודש הקודם לו. הוא מחושב לפי נוסחה זו:

(מדד החודש האחרון)

                                                 X 100 - 100  -----------------------  = אחוז שינוי חודשי

(מדד החודש הקודם)

       אחוז שינוי שנתי

       אחוז השינוי השנתי מבטא את השינוי באחוזים שחל במדד החודש האחרון שלגביו מתפרסם המדד, לעומת החודש המקביל לו בשנה קודמת. אחוז השינוי מחושב בדומה לאחוז השינוי חודשי. להלן נוסחת החישוב:

(מדד החודש האחרון)

                                   X 100 - 100    --------------------------------------  = אחוז שינוי שנתי

(מדד החודש המקביל בשנה שעברה)

ד.         מחירים ממוצעים

       למגוון של חומרים, מוצרים ושירותים נבחרים מתפרסמים מחירים ממוצעים. מחירים אלה מתבססים על המחירים הנגבים בפועל בכל עסקה, והם מתקבלים ממדגם של מדווחים שונים, בהתאם לסוג המדד (חנויות, עסקים וכד').

       המחירים הממוצעים כוללים מיסים, הנחות והיטלים שונים, וכוללים או אינם כוללים מע"מ, בהתאם לסוג המדד (ראו סעיף א לעיל).

       להבדיל מהמדדים, המחירים הממוצעים אינם כוללים שינויים בתנאי התשלום והאשראי הנלווים אליהם, והם משקפים שינויים אפשריים בהרכב המדווחים. מסיבות אלו, אין להשתמש במחירים הממוצעים לצורך חישוב אחוזי שינוי בין תקופות שונות.

       תפקידם של המחירים הממוצעים הוא לשמש אינדיקטור בלבד לסדרי גודל של מחירים, בתקופת זמן נתונה.

ה.        מדד ממוצע שנתי

       המדד הממוצע השנתי של מרבית המדדים לרכיביהם, מחושב כממוצע אריתמטי של 12 מדדים חודשיים.

ו.          חישוב אחוזי שינוי, קישור מדדים והצמדה

שימושים עיקריים במדדים

       המדד משמש להצמדות שונות, ניכויי סדרות ערך וניתוח מגמות מחירים בענף כלכלי, בשוק מסוים או במשק כולו.

       על מטרות השימוש, אפשר לקרוא ביתר פירוט בחוברות ובנספחים המוזכרים בפרק "הגדרות המדדים". בפרק זה יוסבר כיצד להשתמש בנתונים.

1.       חישוב אחוזי שינוי

       כדי לחשב את השינוי  במדד בין שני חודשים, יש לוודא תחילה כי המדדים הנ"ל מוצגים על אותו בסיס.

       חישוב אחוז השינוי נעשה אז על פי הנוסחה להלן:

                                        (מדד החודש המאוחר)

                   X 100 - 100  -------------------------    = אחוז שינוי חודשי או תקופתי

                                       (מדד החודש המוקדם)

       לדוגמה, אם יש צורך בחישוב אחוז השינוי במדד המחירים לצרכן, מספטמבר 2000 לדצמבר 2000, יתברר מפרסומי הלמ"ס כי שני המדדים הנ"ל מוצגים על אותו בסיס:

(1)   מדד המחירים לצרכן בספטמבר 2000 היה 106.1 נקודות על בסיס ממוצע

       1998 = 100.0.

(2)   מדד המחירים לצרכן בדצמבר 2000 היה 106.6 נקודות על בסיס ממוצע

       1998 = 100.0.

חישוב אחוז השינוי:

                                       106.6

                  100 - 100   X------   = 0.47 אחוז

                                       106.1

       כדי לחשב את הערך הכספי הצמוד למדד המחירים לצרכן, אין צורך בחישוב אחוז השינוי, אלא אפשר לחשב פי כמה עלה המדד מחודש לחודש או מתקופה לתקופה באמצעות חישוב היחס בין המדדים:

       הנוסחה לחישוב שיעור ההכפלה של המדד תהיה:

                                   (מדד החודש המאוחר)

                                   ------------------------   = שיעור ההכפלה של  המדד

                                   (מדד החודש המוקדם)

       על פי המדדים לעיל, התוצאה תהיה:

                                    106.6

                    1.0047 =  ------ 

                                    106.1

       בחישוב השינוי בערך הכספי הצמוד של 200 ש"ח, אפשר להכפיל ישירות את היחס במדדים בסכום, כלהלן:

                                                               106.6

                 200.94 ש"ח = 200 ש"ח X    ------

                                                               106.1

       אם המדדים אינם מוצגים במקורם על אותו בסיס, תחילה יש צורך לקשרם ולהציגם על בסיס אחיד. על שיטת קישור המדדים, ראו הסבר להלן.

2.       קישור מדדים

       אחת למספר שנים מעדכנת הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה את "סלי" המדדים, ומפרסמת את מדדי המחירים על בסיס חדש המתחיל מ-100 נקודות.

       כדי להשוות בין תקופות שהמדדים שלהם חושבו על בסיסים שונים, יש לקשר תחילה את המדדים ולהציגם בתקופת בסיס אחידה. בדרך כלל, מקשרים סדרה של מדדים על בסיס חדש לאותה סדרה על בסיס ישן. הקישור נעשה באמצעות הכפלת המדדים על הבסיס החדש במקדם קשר.

       מקדם קשר הוא המדד המתייחס לתקופת הבסיס החדש, כפי שחושב על פי הבסיס הישן חלקי 100.

כדי לקשר את המדדים המעודכנים לבסיס הקודם, יש להכפילם במקדמי הקשר הרשומים בטבלה:

התקופהתקופת הבסיסמקדם הקשר למדד הקודם
11/1951–1/195911/1951. .
1/1959–12/19641/19592.753
1/1965–12/1969ממוצע 19641.347
1/1970–12/1976ממוצע 19691.237
1/1977–12/1980ממוצע 19764.112
1/1981–12/1985ממוצע 19808.349
1/1986–12/1987ממוצע 19852.25(1)
1/1988–12/1993ממוצע 19871.775
1/1994–12/1998ממוצע 19932.421
1/1999–12/2000ממוצע 19981.581
1/2001–12/2002ממוצע 20001.064
1/2003–12/2006ממוצע 20021.068
1/2007–12/2008ממוצע 20061.038
1/2009–12/2010ממוצע 20081.051
1/2011–12/2012ממוצע 20101.061
1/2013–12/2014ממוצע 20121.052
1/2015–12/2016ממוצע 20141.020
1/2017–12/2018ממוצע 20160.989
1/2019–12/2020ממוצע 20181.010

כדי לקשר את מדדי 1985 למדדים שלפני 1985, יש להכפילם ב-100; כדי לקשר את מדד 1986 ואילך למדדים שלפני 1985, יש להכפילם במקדמי הקשר המתאימים כפול 100.

 

       להלן מספר הדגמות ממדדים שונים לקישור מדדים בין תקופות:

       דוגמה א: קישור מדד המחירים לצרכן – המדד הכללי.

       השוואה בין מדד דצמבר 1998 לבין מדד דצמבר 2000, שחושבו במקור על בסיסים שונים:

(1)   מדד דצמבר 1998 היה 166.3 נקודות על בסיס ממוצע 1993=100.0.

(2)   מדד דצמבר 2000 היה 106.6 נקודות על בסיס ממוצע 1998=100.0.

       יש לקשר את מדד דצמבר 2000 ולהציגו על  בסיס 1993.

       מקדם הקשר הוא המדד הישן של שנת 1998, שהיה 158.1 נקודות על בסיס 1993, מחולק ב-100.

                                                                                  158.1

       מקדם הקשר לחישוב זה הוא אפוא: 1.581 =  ------

                                                                                  100.0

       מדד דצמבר 2000 מקושר לבסיס 1993 יהיה:

                      168.5346 = 1.581 X 106.6

עתה אפשר לחשב את אחוזי השינוי וההצמדה בין מדד דצמבר 1998 לבין המדד המקושר של דצמבר 2000.

במדד המחירים לצרכן – המדד הכללי – חושבה סדרת מדדים מקושרת לכל השנים,
מספטמבר 1951, על בסיס אחיד.  על פי מדדים אלו אפשר לחשב את אחוזי השינוי בין כל שני חודשים, ללא צורך בחישובים של קישור מדדים.

ואולם, אם רוצים לקשר מדדים של קבוצות, תת-קבוצות ופריטים שלהם לא חושבו מדדים מקושרים, יש לעשות את פעולות הקישור, כמפורט לעיל, תוך שימוש במקדמי קשר המתאימים למדד שרוצים לקשר. המדדים לצורך חישוב מקדמי הקשר של קבוצות, תת-קבוצות ופריטים מפורטים בירחונים קודמים בתקופות המתאימות.{{subject.CbsPublishingDocSubjectOWSTEXT}}

{{subject.CbsPublishingDocSubjectEngOWSTEXT}}

{{ 'CbsExpandCollaspseOpenAll' | toResource }} {{ 'CbsExpandCollaspseCloseAll' | toResource }}

{{ 'ErrataCtrl_linkText' | toResource }}
{{ 'ErrataCtrl_TH_DateTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_UpdateReason' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_ChapterNumTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_ChapterNameTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_BoardNumTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_BoardNameTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_FileTypeTxt' | toResource }}
{{ item.date | date : 'dd/MM/yyyy' }} {{ item.CbsErrataUpdateReasonOWSMTXT }} {{ item.CbsErrataUpdateChapterNumOWSTEXT }} {{ item.CbsErrataUpdateChapterNameOWSTEXT }} {{ item.CbsErrataUpdateBoardNumOWSTEXT }} {{ item.CbsErrataUpdateBoardNameOWSTEXT }}

{{Pagetitle}}

{{ items[0].date |getDisplayDate}}
{{ item.LinkTitle }}