מדד המחירים לצרכן מודד את אחוז השינוי שחל במשך הזמן בהוצאה הדרושה לקניית "סל קבוע" של מוצרים ושירותים, שמחיריהם ניתנים למדידה סדירה. "סל" זה מייצג את תצרוכת של אוכלוסיית משקי הבית. המדד משמש בעיקר להצמדות שונות, לקביעת תוספת היוקר לתעריפי השכר ולניתוח מגמות המחירים במשק.

למדדי מחירים - הדף המרכזי 

נושאי משנה

 

 

 

Statistics {{'Subject_PersonalStatistics_BoardGenerator' | toResource }} {{'Subject_PersonalStatistics_BoardGenerator' | toResource }}

 

 

 

{{ 'Subject_MomentOfStats_Header' | toResource }}

{{ indy.CbsIndicatorsLastValue| moveMinus }} {{ 'Subject_MomentOfStats_DataToDate' | toResource }}{{getDateType(indy.CbsLastUpdate, indy.CbsIndicatorsMOBILE_Text)}} {{ 'Subject_MomentOfStats_DataToDate' | toResource }}{{ indy.CbsLastUpdate | toMonthNameAndYear }}

  • {{ indy.LinkTitle }}

 

 

מדד המחירים לצרכן (סטטיסטי-קל מס' 153)מדד המחירים לצרכן (סטטיסטי-קל מס' 153)https://betanew.cbs.gov.il/he/Statistical/price_ind153h.pdf10/11/2016 07:43:3904097הוא הנתון הסטטיסטי המוכר ביותר לציבור הרחב מקורו ב"מדד המחירים לצרכן בארץ ישראל", שפורסם מבין הנתונים הסטטיסטיים הרבים שהלשכה המרכזית לסטטיסטיקה מפרסמת, מדד המחירים לצרכן.1922 של pdf4570https://betanew.cbs.gov.il/he/Statistical/Forms/AllItems.aspxpdfFalsepdf30/09/2016 21:00:00<img alt="מדד המחירים לצרכן (סטטיסטי-קל)" src="/he/PublishingImages/statistical/price_ind153h.JPG" style="BORDER:0px solid;" />

 UIResource.SubjectStatisticalTitle

{{'Subject_additional_links' | toResource }}

{{'Subject_knasim_links' | toResource }}

{{'Subject_videos_links' | toResource }}

{{'Subject_pictures_links' | toResource }}