1.    המדד מודד את השינויים החלים במשך הזמן בהוצאה הדרושה לקניית "סל" קבוע של חומרים, מוצרים ושירותים המשמשים לבניית בתי מגורים, והמייצג את הרכב הוצאות הבנייה של קבלנים וקבלני משנה.

2.    החל באוגוסט 2011, המדד מתפרסם במתכונת מעודכנת ומוצג על בסיס חדש: יולי 2011=100.0 נקודות. המדד המעודכן מבוסס על תוצאות סקר חדש של הוצאות על בניינים, שבנייתם הסתיימה בשנת 2008, לאחר התאמת ההוצאות למחירי יולי 2011, שהנו תקופת הבסיס החדשה של המדד המעודכן.

3.    בנוסף למערכת המדדים המתייחסת ל"סל" הכולל של הבנייה למגורים, מתפרסמת החל באוגוסט 2011, מערכת של תת-מדדים מיוחדים לפרקי הבנייה. פרקי בנייה אלה באים במקום הפרקים שפורסמו החל בפברואר 2004 עד יולי 2011, והם משקפים בצורה מהימנה יותר את תהליכי הבנייה העדכניים.

4.    השינויים ברמת המחירים של הסעיפים השונים במדד, נאמדים על ידי השינוי במחירי המדגם של חומרים ושירותים שונים, הנמכרים לאוכלוסיית הקבלנים הראשיים וקבלני המשנה בענף. המחירים מתקבלים ממדגם של ספקים וסיטונאים, יבואנים ומפעלים שונים.

 

הסברים ללוחות

  1. מס ערך מוסף - מע"מ להלן

    1.    במדדי המחירים של תשומות בענפים השונים: בנייה, סלילה, אוטובוסים וחקלאות וכמו כן, במדד המחירים של התפוקה החקלאית, המחירים הנמדדים אינם כוללים מע"מ.

    2.    לצרכים מעשיים, אם מעונינים בחישוב מדד המחירים לגבי מדדי מרכיבים שאינם כוללים מע"מ, אך עקרונית מוטל עליהם מע"מ, ניתן לכפול אותם במקדמים המפורטים בטבלה  כדי לבטא בהם את השפעת המע"מ.

     
תקופה

מקדם לניכוי המע"מ

 במדד המחירים

יולי 1976 - אוקטובר 19771.08
נובמבר 1977 - מאי 19821.12
יוני 19821.1349
יולי 1982 - מאי 19851.15
יוני 19851.17
יולי 1985 - פברואר 19901.15
מרס 1990 - דצמבר 19901.16
ינואר 1991 - דצמבר 19921.18
ינואר 1993 -  14 ביוני 20021.17
15 ביוני 2002  - פברואר 20041.18
מרס 2004 - אוגוסט 20051.17
ספטמבר 2005 - יוני 2006 1.165
יולי 2006- יוני 20091.155
יולי 2009 – דצמבר 20091.165
ינואר 2010 – אוגוסט 20121.16
ספטמבר 2012 ואילך1.17

 


 

ב.   צמצום מדדים

       מדדי המחירים מוצגים בשנים מסוימות בפחות ספרות. על מנת להשוות מדדים אלה לשנים, שבהן מוצגים המדדים במלואם, יש להכפילם תחילה במקדם הכפלה מתאים. להלן מקדמי ההכפלה למדדים והתקופה אליה התייחס הצמצום:

 

מ ד דמקדם הכפלהת ק ו פ ה
מדד מחירי תשומה בבנייה למגורים1 
מדד מחירי תשומה בסלילה10מ- 1985  עד ינואר 1996
מדד מחירי תשומה ותפוקה בחקלאות1,000שנים 1985-1986
מדד מחירי תשומה באוטובוסים 100שנים 1985-1993

 

ג.    אחוזי שינוי - חודשי ושנתי - שיטת החישוב בלוחות המדדים

       אחוז שינוי חודשי

       אחוז שינוי חודשי מבטא את השינוי באחוזים שחל במדד האחרון, שלגביו מתפרסם המדד, לעומת החודש הקודם לו. הוא מחושב לפי הנוסחה הבאה:

                                                 (מדד חודש אחרון)

                                   X 100 - 100    -------------------    = אחוז שינוי חודשי

                                                         (מדד חודש קודם)

       אחוז שינוי שנתי

       אחוז שינוי שנתי מבטא את השינוי באחוזים שחל במדד החודש האחרון, שלגביו מתפרסם המדד, לעומת החודש המקביל לו בשנה קודמת. הוא מחושב בדומה לאחוז השינוי חודשי. להלן נוסחת החישוב:

                                                        (מדד חודש אחרון)

                             X 100 - 100    -----------------------------------    = אחוז שינוי שנתי

                                                   (מדד חודש מקביל בשנה שעברה)

ד.   השפעת הסדר שעות קיץ על מדדי התשומות של בנייה, סלילה וחקלאות

       הסדר שעות קיץ הינו פרי הסכם קיבוצי, לפיו מונהג יום עבודה מקוצר של 7 שעות, בתשלום עבור 8 שעות בענפים שונים. קיצור יום העבודה מתחיל בענפי הבנייה והסלילה מאמצע יוני ובענף החקלאות מתחילת יולי, והוא מסתיים בערב ראש השנה העברית (כולל).

       להסדר שעות הקיץ יש השפעה עונתית במרכיב שכר העבודה של מדדי התשומות הנ"ל. שכר העבודה עולה, במדדי תשומות הבנייה והסלילה, ממאי ליוני ומיוני ליולי של כל שנה, ובמדד התשומה בחקלאות מיוני ליולי כל שנה, ויורד עם תום ההסדר כתוצאה מהארכה מחדש של יום העבודה.

חישוב ההשפעה של הסדר שעות קיץ

       מדדי המחירים של תשומות בענפי הבנייה, הסלילה והחקלאות כוללים את השפעת הסדר שעות הקיץ. השפעה זו על המדדים הכלליים שונה ממדד אחד למשנהו, בהתאם להרכב העובדים הנהנים מההסדר ולחשיבות היחסית של מרכיב השכר בכל מדד.

       בחודש אוגוסט 2004 נחתם הסכם המבטל את הסדר שעות הקיץ בענף הבנייה והסלילה.

       אומדני התרומה של שעות הקיץ למדדים הכלליים ולמדדי שכר העבודה בנפרד, במדדי בנייה וסלילה מפורטים להלן:

אומדן התרומה של שעות קיץ למדדים (אחוזים)

 בנייהסלילה
 מדד כללישכר עבודהמדד כללישכר עבודה
ספטמבר 20040.100.40.060.26
יוני 20050.040.1--
יולי 20050.090.27--
אוגוסט 20050.090.27--
ספטמבר 20050.090.27--
אוקטובר 20050.0080.021--
יוני 20060.090.23--
יולי 2006 0.170.4--
אוגוסט 20060.170.4--
ספטמבר 20060.170.27  
יוני 2007 0.080.18  
יולי 2007 0.170.36  
אוגוסט 2007 0.170.36  
ספטמבר 20070.050.15  
יוני 20080.160.38  
יולי 20080.310.75  
אוגוסט 20080.310.75  
ספטמבר 20080.300.75  

 

 

כיצד לנכות השפעת שעות קיץ מן המדד?

המדדים כוללים, כאמור, את השפעת שעות הקיץ. למטרות מעשיות, אם רוצים לנכות השפעה זו מן המדד הכללי, יש לחלק את המדד הכללי, כפי שהוא מתפרסם באחד מן החודשים המושפעים משעות קיץ, במקדם:

(אומדן התרומה הנ"ל + 100)

100

דוגמא א' לניכוי השפעת שעות קיץ מהמדד הכללי של תשומה בבנייה למגורים, לפי הלוח לעיל:

מדד יולי 1999, הכולל השפעת שעות קיץ, היה 181.9 נקודות (על בסיס ינואר 1992=100.0). אומדן התרומה של שעות קיץ בחודש יולי 1999 היה כ2- אחוזים ולכן, אומדן המדד, ללא השפעת שעות קיץ, בחודש יולי 1999 יהיה:

                                    181.9

                                    ------   = 178.3

                                    1.02

       בכל חודש יש לחשב את אומדן המדד ללא השפעת שעות קיץ לפי אומדן התרומה של אותו חודש.

ה.   מחירים ממוצעים

       למגוון של חומרים, מוצרים ושירותים נבחרים, מתפרסמים מחירים ממוצעים. מחירים אלה מתבססים על המחירים הנגבים בפועל בכל עסקה, והם מתקבלים ממדגם של מדווחים שונים, בהתאם לסוג המדד (חנויות, עסקים, מפעלים וכד').

       המחירים הממוצעים כוללים מיסים, הנחות והיטלים שונים, וכוללים או לא כוללים מע"מ, בהתאם לסוג המדד (ראה סעיף א' לעיל).

       להבדיל מהמדדים, המחירים הממוצעים אינם כוללים שינויים בתנאי התשלום והאשראי הנלווים אליהם, והם משקפים שינויים אפשריים בהרכב המדווחים. מסיבות אלו, אין להשתמש במחירים הממוצעים לצורך חישוב אחוזי שינוי בין תקופות שונות.

       תפקידם של המחירים הממוצעים הוא לשמש אינדיקטור בלבד לסדרי גודל של מחירים, בתקופת זמן נתונה.

ו.    מדד ממוצע שנתי

המדד הממוצע השנתי, של מרבית המדדים למרכיביהם, מחושב כממוצע אריתמטי של 12 מדדים חודשיים, למעט המדדים הבאים כפי שיפורט להלן:

(1)   עד תום שנת 2005, מדד מחירי תשומה באוטובוסים נערך כמדד רבע שנתי, והמדד הממוצע השנתי מחושב כממוצע אריתמטי של 4 מדדים רבע-שנתיים. החל בינואר 2006 מחושב המדד הממוצע השנתי כממוצע אריתמטי של 12 מדדים חודשיים.

(2)   מדד מחירי תפוקה בענף החקלאות נערך כמדד שנתי בלבד, והוא מתקבל ע"י חלוקת פדיון שנתי בכמות שנתית.


 

ז.    חישוב אחוזי שינוי, קישור מדדים והצמדה

       שימושים עיקריים במדדים

       המדד משמש להצמדות שונות, ניכויי סדרות ערך וניתוח מגמות מחירים בענף כלכלי, בשוק מסוים או במשק כולו.

 

1.    חישוב אחוזי שינוי

       כדי לחשב את השינוי  במדד בין שני חודשים, יש לוודא תחילה כי המדדים הנ"ל מוצגים על אותו בסיס.

       חישוב אחוז השינוי נעשה אז על פי הנוסחה להלן:

                                        (מדד חודש המאוחר)

               X 100 - 100      -----------------------     = אחוז שינוי חודשי או תקופתי

                                       (מדד חודש המוקדם)

       לדוגמא, אם יש צורך בחישוב אחוז השינוי במדד מחירי תשומה בבנייה, מאוקטובר 2005 לדצמבר 2005, יתברר מפרסומי הלשכה, כי שני המדדים הנ"ל מוצגים על אותו בסיס:

(1)   מדד מחירי תשומה בבנייה באוקטובר 2005 היה 111.4 נקודות על בסיס ינואר 2004=100.0

(2)   מדד מחירי תשומה בבנייה  בדצמבר 2005 היה 109.7 נקודות על בסיס ינואר 2004=100.0.

חישוב אחוז השינוי:

                                       109.7

                 100 - 100   X ------  = 1.52- אחוז

                                       111.4

       אם המדדים אינם מוצגים במקורם על אותו בסיס, תחילה יש צורך לקשר את המדדים ולהציגם על בסיס אחיד. על שיטת קישור המדדים, ראה הסבר להלן.

2.    קישור מדדים

       אחת למספר שנים מעדכנת הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה את "סלי" המדדים, ומפרסמת את מדדי המחירים על בסיס חדש המתחיל מ100- נקודות.

       על מנת להשוות בין תקופות שהמדדים שלהם חושבו על בסיסים שונים, יש לקשר תחילה את המדדים ולהביאם לתקופת בסיס אחידה. בדרך כלל, מקשרים סדרה של מדדים על בסיס חדש לאותה סדרה על בסיס ישן. הקישור נעשה על-ידי הכפלת המדדים על הבסיס החדש במקדם קשר.

       מקדם קשר הינו המדד המתייחס לתקופת הבסיס החדש, כפי שחושב על פי הבסיס הישן חלקי 100.

       להלן דוגמא לקישור מדדים בין תקופות.


 

קישור מדד מחירי תשומה בבנייה - המדד הכללי.

       השוואה בין מדד דצמבר 2003 לבין מדד דצמבר 2004, שחושבו במקור על בסיסים שונים:

(1)   מדד דצמבר 2003 היה 202.3 נקודות על בסיס ינואר 1992=100.0.

(2)   מדד דצמבר 2004 היה 103.6 נקודות על בסיס ממוצע 1998=100.0.

       יש לקשר את מדד דצמבר 2004 ולהביאו לבסיס 1992.

       מקדם הקשר הוא המדד הישן של ינואר 2004, שהיה 204.8 נקודות על בסיס 1992, מחולק ב-100.

                                                                                        204.8

            מקדם הקשר לחישוב זה הוא איפוא: 2.048 =  ------

                                                                                        100.0

            מדד דצמבר 2004 מקושר לבסיס 1992 יהיה:

                        212.2 = 2.048 X 103.6

 

ועתה ניתן לבצע חישובים של אחוזי שינוי והצמדה בין מדד דצמבר 2003 לבין המדד המקושר של דצמבר 2004

 

סדרות מדדי מחירים של תשומות בבנייה למגורים

התקופהתקופת הבסיסמקדם הקשר למדד הקודם
7/1950–1/19647/1950. .
2/1964–12/19681/19646.680
1/1969–4/1975ממוצע 19681.259
5/1975–10/19836/19753.434
11/1983–1/199210/1983176.512
2/1992–1/20041/199249.091
2/2004–7/20111/20042.048
8/2011 ואילך7/20111.323