6.1 פרסום

בסיום העבודה בחדר מחקר, החוקר יעביר את תוצרי העבודה בחדר מחקר פרסום/ מאמר, נתוני המחקר יישמרו בארכיון הלמ"ס לתקופה של חמש שנים