שם הנושא

תיאור הנושא

מהות הנושא (תיאור הנתונים)

נתונים רוחביים, פיזיים וכספיים, של הרשויות המקומיות בישראל, לפי מעמד מוניציפלי.
נכללים נתוני אוכלוסייה, חינוך, בינוי, מים, שכר ורווחה, איכות הסביבה, בריאות, הוצאות והכנסות של הרשויות.
כמו כן מתפרסמים מדדים: מדד חברתי-כלכלי, פריפריאליות, קומפקטיות.

מערך הסיווגים

סיווג לפי מעמד מוניציפלי ולפי נושאים.
הפרסום הוא מקומי ואינו בנוי לפי סטנדרטים בין-לאומיים.

כיסוי מגזרי/סקטוריאלי

שלטון מקומי

מושגים סטטיסטיים והגדרות

מעמד מוניציפלי

שימושי קרקע

מדד פריפריאליות

נתונים כספיים של הרשויות

מדד קומפקטיות

מדד חברתי כלכלי

האוכלוסייה הסטטיסטית

כלל הרשויות המקומיות

תקופת הכיסוי

פרסום שנתי על פני שנה קלנדרית שלמה.
נתונים משנת 1999 עד 2019.

תקופת הבסיס

לא רלוונטי לנושא זה

יחידת המדידה

ראו קובץ מצורף

תקופת ההתייחסות

שנה קלנדרית

הערכת איכות

נתוני הרשויות מבוססים על מגוון מקורות מנהליים וסקרים המהווים חלק מהסטטיסטיקה השוטפת של הלמ"ס. הנתונים שמתפרסמים כוללים מגוון רחב של נושאים ונותנים תמונה רחבה ואיכותית של מצב הרשות. 

 השוואה על פני זמן − אורך הסדרה העיתית הניתנת להשוואה

השינויים העיקריים הם בהוספת נושאים (למשל: נשירת תלמידים, אחוזי הצבעה, שפכים), לא בשברי סדרות.
אפשר לעשות השוואה לאורך זמן.

עקביות על פני תחומים

יחידות אחרות בלמ"ס מפרסמות חלק מהנתונים ברזולוציה גאוגרפית אחרת, למשל נתוני אוכלוסייה, תחבורה לפי יישוב, מחוז ועוד.
יש התאמה בין הפרסומים השונים.

רוויזיות בפועל − רוויזיות גודל ממוצע

עדכונים נעשים אם מגיעים באיחור נתונים שחסרים בעת הפרסום, ותיקונים כאשר מתגלות טעויות, לעיתים בעקבות פניות. אין לו"ז קבוע לרוויזיות.

מקור הנתונים

נתונים מהיחידות הנושאיות בלמ"ס:

  • דמוגרפיה (גידול אוכלוסייה, הגירה, בריאות, מוסדות);
  • ממ"ג (שטח, שימושי קרקע);
  • חינוך (גנים, בתי ספר, בגרויות, השכלה גבוהה);
  • איכות הסביבה (איכות מים, שפכים, פסולת);
  • סכ"א (תעסוקה, השכלה, משקי בית);
  • הו"מ (הכנסה והוצאה לנפש);
  • הסקר החברתי, מתודות (מדדי קומפקטיות, פריפריאליות וחברתי-כלכלי);
  • בינוי (התחלות וגמר בנייה ותשתיות);
  • תחבורה (כלי רכב ותאונות);
  • פשיעה ומשפט (מורשעים בדין).


נתונים ממקורות חיצוניים:
נתונים מינהליים מהביטוח הלאומי (שכר ורווחה), מרשות המים (צריכת מים בעיריות ובמועצות המקומיות) וממשרד הפנים (דוחות מבוקרים של הרשויות המקומיות).

תדירות איסוף הנתונים

שנתית

איסוף הנתונים

קבלת קובצי אקסל והתאמתם לקובץ הרשויות.

תיקוף הנתונים

בדיקה ידנית. השוואה לנתונים חוצצים ולנתוני שנים קודמות.

עיבוד הנתונים

מתקבלים קובצי נתונים מיחידות שונות בלמ"ס ומחוצה לה בפורמט אקסל.
מתבצע מיזוג קבצים והתאמתם למערכת עיבוד.
מתבצעים חישובים של המשתנים השונים לפי שיעורם באוכלוסייה (לפי אומדן אוכלוסייה מעודכן).
מערכת העיבוד מסכמת את המשתנים השונים לפי מעמד מוניציפלי.
משווים ומדרגים את הרשויות לפי המשתנים השונים ומכינים תרשימים לפרסום.
מתבצעים ניתוחים אינטגרטיביים (שילוב של מדדים שונים) וניתוחים על פני זמן.

התאמות

אין