שם הנושא

תיאור הנושא

מהות הנושא (תיאור הנתונים)

סך כל הערך המוסף של כל היצרנים המקומיים (התפוקה פחות צריכת הביניים), בתוספת מיסים נטו (מיסים פחות התמיכות על מוצרים) שאינם כלולים בערך התפוקה.
תוצר מקומי גולמי מתקבל גם מסיכום ההוצאה לצריכה סופית בתוספת השקעה גולמית ויצוא פחות יבוא.
כמו כן, תוצר מקומי גולמי מתקבל מסיכום ההכנסות הראשוניות שחולקו על ידי היחידות היצרניות המקומיות – התמורה לשכירים בתוספת עודף תפעולי גולמי, הכנסות מעורבות ומיסים נטו על ייצור ועל יבוא.

מערך הסיווגים

מחושב על פי SNA2008.

כיסוי מגזרי/סקטוריאלי

הוצאה לצריכה פרטית, הוצאה לצריכה ציבורית, השקעה גולמית, יצוא ויבוא.

מושגים סטטיסטיים והגדרות

תוצר מקומי גולמי - המונח באנגלית -domestic product Gross (GDP).

הגדרה: סך כל הערך המוסף של כל היצרנים המקומיים (התפוקה פחות צריכת הביניים), בתוספת מיסים נטו (מיסים פחות התמיכות על מוצרים) שאינם כלולים בערך התפוקה. תוצר מקומי גולמי מתקבל גם מסיכום ההוצאה לצריכה סופית בתוספת השקעה גולמית ויצוא פחות יבוא. כמו כן, תוצר מקומי גולמי מתקבל מסיכום ההכנסות הראשוניות שחולקו על ידי היחידות היצרניות המקומיות - התמורה לשכירים בתוספת עודף תפעולי גולמי, הכנסות מעורבות ומיסים נטו על ייצור ועל יבוא.

האוכלוסייה הסטטיסטית

כלל המשק בישראל הכולל מגזר עסקי, מגזר ציבורי ומשקי בית.

תקופת הכיסוי

1950 והלאה.

תקופת הבסיס

1995 היא שנת הבסיס לנתונים הקבועים שמ-1950 עד 1995,
ו-2015 היא שנת הבסיס לנתונים שמ-1995 והלאה.

יחידת המדידה

מיליוני ש"ח, אחוזים. 100% הוא בדרך כלל הנתון מהתקופה הקודמת.

תקופת ההתייחסות

שנה: ינואר-דצמבר. רבעון: ינואר-מרץ, אפריל-יוני, יולי-ספטמבר, אוקטובר-דצמבר.

הערכת איכות

הנתונים איכותיים. במהלך עיבוד הנתונים מתבצעות בדיקות לוגיות של עקביות סדרות הנתונים ונעשית הצלבה בין מקורות מידע שונים. מתפרסמים שלושה אומדנים לאותו הרבעון. השוני נובע מכך שבאומדנים השני והשלישי מצטברים יותר נתונים שאפשר להתבסס עליהם.

השוואה על פני זמן − אורך הסדרה העיתית הניתנת להשוואה

אין בעיית השוואה לאורך זמן.

עקביות על פני תחומים

אומדני צמיחת המשק מתפרסמים על ידי הלמ"ס ועל ידי משרד האוצר. ההפרשים הקטנים נובעים משימוש במתודולוגיות שונות.

רוויזיות בפועל − רוויזיות גודל ממוצע

המדיניות, הלו"ז המתוכנן וגודל הרוויזיות מתפרסמים במסגרת הרוויזיות של חשבונות לאומיים:

https://www.cbs.gov.il/he/mediarelease/DocLib/2019/251/08_19_251b.pdf

מקור הנתונים

הנתונים מתקבלים מהיחידות השונות של אגף בכיר מאקרו-כלכלה: ריכוז התוצר והשימושים, חשבונות הממשלה לשירותים חברתיים, השקעות, מאזנים לאומיים וחשבונות פיננסיים, יצוא ויבוא, תוצר לפי ענף. 

תדירות איסוף הנתונים

מדי חודש.

איסוף הנתונים

הנתונים מתקבלים מהיחידות השונות של אגף מאקרו-כלכלה באמצעות קובצי אקסל.

תיקוף הנתונים

במהלך עיבוד הנתונים מתבצעות בדיקות לוגיות של עקביות סדרות הנתונים.

עיבוד הנתונים

השיטה העיקרית לחישוב התוצר בלמ"ס היא שיטת ההוצאות: מחשבים את כל המרכיבים של השימושים ואז מחשבים את התוצר על פי המתודולוגיה של SNA2008.

התאמות

הסדרות העיתיות עוברות ניכוי עונתיות בשיטת ARIMA-X12. העבודה נעשית על פי המדריך הבין-לאומי SNA2008.