נתוני תמותה ותמותת תינוקות מבוססים על דיווחי פטירות המתקבלים מרשות האוכלוסין וההגירה במשרד הפנים. דיווחי הפטירות נצברים לקבצים חודשיים ושנתיים של פטירות, ומהם מחושבים מספרי פטירות, שיעורי תמותה, שיעורי תמותת תינוקות וכן לוחות תמותה המשמשים לחישוב תוחלת החיים. תוחלת חיים מחושבת לכלל האוכלוסייה, ללא הבחנה בין חולים לבריאים.

תמותה – מוצגים נתונים היסטוריים ועדכניים לפי תכונות דמוגרפיות וצורת יישוב. כמו כן מחושבים לוחות תמותה שלמים (לפי גיל בודד).

תמותת תינוקות – מוצגים נתונים היסטוריים ועדכניים לפי תכונות דמוגרפיות וצורת יישוב, נתונים לפי סיבה והשוואות בין-לאומיות.

תוחלת חיים – מוצגים נתונים היסטוריים ועדכניים לפי תכונות דמוגרפיות והשוואות בין-לאומיות.


מונחים והגדרות

שיעורי תנועה טבעית הם ל-1,000 נפשות של אוכלוסייה ממוצעת קבועה, אלא אם כן צוין אחרת.

לוח תמותה: מתאר את דפוסי התמותה של דור היפותטי, בהנחה שדור זה ייחשף בכל גיל במהלך חייו לשיעורי התמותה הסגוליים לפי גיל הקיימים בתקופת ההתייחסות. לוח תמותה משקף את דפוס התמותה השוטף ונותן תחזית של התמותה בהנחה ששיעורי התמותה יישארו קבועים.

לוח תמותה שלם: לוח תמותה המבוסס על שיעורי תמותה של גיל בודד.

לוח תמותה מקוצר: לוח תמותה המבוסס על שיעורי תמותה של קבוצות גיל רחבות ולא על גיל בודד.

הנתונים המוצגים בלוחות השנתיים מבוססים על לוח תמותה מקוצר, המחושב לקבוצות גיל של חמש שנים.

משנת 2009 לוח תמותה מחושב משיעורים סגוליים עד גיל 94. בשנים הקודמות חושב הלוח על סמך שיעורים סגוליים עד גיל 84.

נוסף על כך, במסגרת סדרת הפרסומים השנתיים מחושב לוח תמותה שלם המוצג בפרסום מיוחד "לוחות תמותה שלמים של ישראל", לפי שנים. לוחות תמותה שלמים מופקים לתקופה של חמש שנים קלנדריות.

שיעור תמותה (mx): מספר הפטירות בגיל מסוים מחולק באוכלוסייה ממוצעת באותו גיל. השיעורים הם ל-1,000 נפשות של אוכלוסייה ממוצעת קבועה.

תוחלת חיים (ex): מספר השנים הממוצע אשר אדם צפוי לחיות מגיל מסוים, בהנחה ששיעורי התמותה הקיימים בתקופת ההתייחסות יישארו קבועים לאורך חייו.

תוחלת חיים מחושבת מלוח תמותה מקוצר, המבוסס על שיעורי תמותה סגוליים לקבוצות גיל של חמש שנים בתקופת ההתייחסות. שיטות החישוב בלוחות תמותה מקוצרים שונות משיטות החישוב בלוחות תמותה שלמים (אלה מתפרסמים במסגרת סדרת הפרסומים "לוחות תמותה שלמים של ישראל"), ולכן בין הפרסומים ייתכנו הבדלים קטנים בערכי תוחלת החיים בכל גיל.

שנות חיים בריאים: מספר השנים הממוצע שאדם צפוי לחיות ללא בעיה בריאותית המפריעה לו בתפקוד. החישוב מבוסס על נתוני לוח תמותה ושיעורי הימצאות ספציפיים לגיל של בעיה בריאותית המפריעה בתפקוד (מחושבים לפי נתוני הסקר החברתי של הלמ"ס).

שיעור תמותה מתוקנן לגיל: אומדן לשיעור התמותה באוכלוסייה הנבדקת, אם התפלגות הגילים באוכלוסייה זו הייתה זהה להתפלגות הגילים באוכלוסיית תקן. תִקנון לגיל מאפשר השוואה בין אוכלוסיות הנבדלות בהרכב הגילים שלהן.

בלוחות השנתיים המציגים נתוני תמותה לפי מחוז ונפה ולפי צורת יישוב, קבוצת אוכלוסייה ודת וכן בלוחות השנתיים המציגים נתוני תמותה ושיעורי תמותה לפי גיל, מין, קבוצת אוכלוסייה ודת, ושל יהודים ואחרים בני 45 ומעלה – התקנון נעשה לפי אוכלוסיית תקן ישראל – מפקד 2008.

ריבוי טבעי: ההפרש בין לידות ופטירות בתקופה מוגדרת.

נתוני הריבוי הטבעי המופיעים בפרק "אוכלוסייה" בלוחות השנתיים לפי דת ולפי קבוצת אוכלוסייה שונים מאלה המופיעים בלוחות על מקורות גידול האוכלוסייה, כיוון שהנתונים בלוחות לפי דת ולפי קבוצת אוכלוסייה מתעדכנים על פי דיווחי פטירות מאוחרים ובגלל שיטת החישוב של מרכיבי גידול האוכלוסייה לאחר מפקד 2008.

תינוק: יילוד שטרם מלאה לו שנת חיים אחת.

תמותת תינוקות: יילוד שנפטר בטרם מלאה לו שנת חיים אחת. השיעורים מחושבים ל-1,000 לידות חי. עד 1979 שיעורי תמותת התינוקות של היהודים חושבו ל-1,000 תינוקות חיים (כולל תינוקות של עולים) לפי לוח תמותה חודשי.

שיעור לידות מת: בלוחות השנתיים המציגים נתונים לפי דת ולפי קבוצת אוכלוסייה, שיעור לידות המת מתייחס ל-1,000 לידות חי.

חישוב הגיל: בפטירות מחשבים את הגיל על פי תאריך הלידה ותאריך הפטירה (יום, חודש ושנה).


מקורות הנתונים והסברים

הנתונים מבוססים על הפרטים האישיים במרשם האוכלוסין וכן על פרטים המופיעים בטופסי "הודעת פטירה".

בהתאם לחוק מרשם האוכלוסין 1965, חובת ההודעה על פטירה בתוך 48 שעות מזמן הפטירה חלה על האחראי למוסד שבו אירעה הפטירה ועל הרופא שקבע את המוות, ובאין רופא – על ידי מי שהיה נוכח בזמן הפטירה. הודעת הפטירה ממולאת בארבעה עותקים: האחד מועבר ללשכת מרשם האוכלוסין וההגירה לצורך רישום במרשם האוכלוסין, השני מועבר ללשכת הבריאות לשם הנפקת רישיון קבורה, השלישי מועבר ללמ"ס לצורך קידוד סיבת המוות, והרביעי נשאר בידי ממלא ההודעה.

הנתונים על הפטירות כוללים פטירות של תושבים קבועים ושל עולים בכוח, ואינם כוללים מקרי מוות של תושבים ישראלים השוהים בחו"ל, של תיירים או של עובדים זרים הנפטרים בארץ (עד לשנת 2002, ראו להלן).

עד 1962 לא נכללו הפטירות בקרב הבדווים בדרום (לוח פטירות לפי דת), ושיעורי הפטירות חושבו בהתאם לאחר הפחתת מספר הבדווים בדרום מכלל האוכלוסייה. אולם בכל השנים העיבודים המפורטים של פטירות כוללים את הבדווים בדרום. בגלל חוסר התאמה בין נתוני המרשם ובין אומדני האוכלוסייה לשבטי הבדווים, לא חושבו שיעורי הפטירה לגרים מחוץ ליישובים.

מ-1970 נכללות גם הלידות והפטירות במזרח ירושלים; מ-1982 נכללות גם הלידות והפטירות של הדרוזים בגולן.

מספרי הפטירות, שיעוריהן ולוחות התמותה בשנים 1967, 1973, 1982 ו-2006 אינם כוללים חיילים חללי מלחמה, שמספרם ביוני 1967 היה כ-750; באוקטובר–דצמבר 1973 – כ-2,450; ביוני–ספטמבר 1982 – כ-360; ביולי–אוגוסט 2006 – 116 (בפרק 2 – "אוכלוסייה", חללי המלחמה הובאו בחשבון בלוחות על מקורות גידול האוכלוסייה).

עד 1962 הנתונים על פטירות הם לפי שנת הרישום. מ-1963 הנתונים הם לפי שנת האירוע.

עד 1984 כל אירוע בתנועה הטבעית שבו הדת לא הייתה ידועה, נכלל ב"דרוזים ואחרים" ("אחרים" כולל בני דתות מוכרות אחרות, כגון בהאים, שומרונים וכו').

עד 1996 הנתונים על ערבים נכללו בנתוני "בני דתות אחרות".

משנת 2002 נתוני הפטירות כוללים פטירות בחו"ל של תושבים ישראלים ששהו בחו"ל פחות משנה ברציפות, על פי הטבלה להלן:

שנהמספר פטירות
2002109
2003182
2004183
2005141
2006201
2007133
2008243
2009217
2010193
2011221
2012223
2013204
2014287
2015241
2016278
2017327
2018313
2019280(1)
 1. נתונים ארעיים.

  מקרים אלו, כמו כל הפטירות בחו"ל, אינם כלולים בנתוני סיבות מוות.

  השיעורים השנתיים הם על בסיס אומדני אוכלוסייה שוטפים, המבוססים על המפקד האחרון. משנת 2009, אומדני האוכלוסייה מבוססים על מפקד 2008.

  בשנת 2016 החלה הלמ"ס לקבל נתונים יומיים ממרשם האוכלוסין, דבר שגרם לשיפור בהגדרות ובאומדנים של תנועה טבעית (נישואין וגירושין, לידות חי ופטירות) המחושבים בלמ"ס.

  כל השיעורים, הממוצעים וכד' המבוססים על 5 עד 19 מקרים במונה ניתנים בסוגריים, ואלה המבוססים על פחות מ-5 מקרים מסומנים בשתי נקודות (..).

  השוואות בין-לאומיות

  הנתונים על תוחלת חיים ותמותת תינוקות במדינות החברות ב-OECD מתקבלים מבסיס נתוני הבריאות של ה-OECD המתעדכן כל שנה בחודשים יוני–יולי.