הלמ"ס

במסגרת תפקידה הייעודי של הלמ"ס לפי פקודת הסטטיסטיקה [נוסח חדש], התשל"ב-1972 (להלן: הפקוד​ה​), "לערוך פעולות סטטיסטיות ולפרסם תוצאותיהן", הלמ"ס אוספת, מעבדת ומפרסמת נתונים באמצעות מגוון רחב של פרסומים ושירותים נלווים - רובם ללא תשלום. פרסומים ושירותים נלווים אלה מועמדים לרשות הציבור מבלי שהציבור נדרש לפנות ללמ"ס לפי חוק חופש המידע, התשנ"ח-1998.


פרסומי הלמ"ס עומדים לרשות הציבור ללא תשלום בערוצים הבאים:

  • באתר הלמ"ס בו ניתן למצוא גם מידע שאינו מופיע בפרסומים המודפסים וכן מחוללי לוחות ומפות              המאפשרים הפקת נתונים ומידע לפי הגדרת המשתמש. 
  • בספריית הלמ"ס בה ניתן למצוא פרסומים ארכיוניים, פרסומים משלימים וחומר מקצועי נוסף.


המרכז למידע סטטיסטי של הלמ"ס:

כל הפניות מטופלות על ידי צוות מרכז המידע, בתיאום עם אנשי המקצוע בתחומים השונים. דרכי ההתקשרות:

בכתב: באמצעות טופס פנייה מקוון או בפקס:  02-6521340

בטלפון: 02-6592222 (בין השעות 15:00-8:00)

קבלת קהל: רח' כנפי נשרים 66, פינת רח' בקי, ת"ד 34525, ירושלים

ניתן לעקוב אחרינו גם ברשתות החברתיות:


פניות לקבלת מידע אחר לפי חוק חופש המידע ניתן להפנות לממונה על חופש המידע של הלמ"ס בכתובת foi@cbs.gov.il בהתאם לאמור שלהלן.


חוק חופש המידע

 

חוק חופש המידע, התשנ"ח-1998, נחקק ב-19 במאי 1998 ונכנס לתוקף שנה לאחר מכן. החוק עיגן את זכותו של כל אזרח או תושב, לקבלת מידע המצוי בידי רשויות ציבוריות.
החוק קובע כי הכלל הוא שהרשות תענה בחיוב לבקשה, אלא אם חשיפת המידע תפגע באינטרס אחר כגון בטחון המדינה, פרטיותם של אנשים, סודות מסחריים וכדומה.
בחינת הבקשה נעשה במסגרת הזמנים הקבועים בחוק. לפיכך על הרשות להשיב לפונה תוך 30 יום, אולם, במקרה הצורך, רשאי הממונה או ראש הרשות הציבורית, להאריך את זמן המענה לטיפול עד ל-90 יום נוספים.
במקום בו המידע נוגע לצד שלישי, על הרשות לפנות לאותו גורם ולאפשר לו להתנגד למסירת המידע. פניה לצד שלישי, מאריכה את זמן הטיפול בבקשה ב-21 יום נוספים, וככל שעמדת הצד השלישי נדחית, מוקנית לו הזכות לעתור על החלטת הרשות הציבורית והמידע לא יימסר למבקש עד למיצוי זכות זו.

מידע מפורט על החוק ניתן למצוא באתר היחידה לחופש המידע.

על פי החוק ותקנות חופש המידע (אגרות), התשנ"ט - 1999, פנייה לקבלת מידע תטופל לאחר תשלום אגרת בקשה והתחייבות המבקש/ת לשאת בתשלום הטיפול בבקשה ובהפקת המידע המבוקש.

על פי הוראות תקנות חופש המידע (אגרות), ישנן מספר נסיבות המקנות פטור מתשלום אגרת בקשה:

1. אדם המבקש/ת מידע אודות עצמו/ה וזכויותיו/ה.
2. מבקשת המידע היא עמותה או חברה לתועלת הציבור.
3. המידע מתבקש עבור מחקר אקדמי.
4. מבקש המידע הוא אדם המקבל קצבה מהמדינה.
הפטור הוא מאגרת בקשה ומאגרת טיפול בעד 4 שעות עבודה, החל בשעה הרביעית (כלומר, ייגבה תשלום אגרת טיפול החל מהשעה השמינית לטיפול). פירוט של סכומי האגרות מצוי באתר היחידה הממשלתית לחופש המידע .


את אגרת הבקשה ניתן לשלם באמצעות חשבון בנק הדואר, סניף 001, חשבון מספר 0054041 (הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה), או באמצעות כרטיס אשראי שניתן לשלם בטלפון דרך מרכז המידע הסטטיסטי של הלמ"ס במספר טלפון 02-6592666.  או באמצעות שירות התשלומים הממשלתי כחלק מהגשת הבקשה באופן מקוון באמצעות   https://foi.gov.il

הגשת בקשה לפי חוק חופש המידע

יש להגיש כל בקשה לפי חוק חופש המידע לממונה על חופש המידע של הלמ"ס באמצעות
טופס בקשה מקוון

הממונה על חופש המידע של הלמ"ס היא הגב' יפעת שני אבוחצירה foi@cbs.gov.il

 מס' טלפון  02-6593039 ומס' פקס 02-6593003.​


פרסום ההנחיות המנהליות שעל פיהן פועלת הרשות

​הנחיות מנהליות הן הכללים הנורמטיביים שהרשות הציבורית קובעת לעצמה והן נועדו להדריך אותה
במילוי תפקידיה. 
חזון הלמ"ס 
תקנון עבודת הסטטיסטיקה 
כללי האתיק​ה של הלמ"ס 
מדיניות פרסום ומסירת מידע לציבור