​​​מהו​ סקר?

סקר הוא שיטה לאיסוף מידע ממדגם מייצג של פרטים. מדגם מייצג הוא קבוצת פרטים שנבחרה בצורה
מקרית (בשיטה מדעית) מתוך אוכלוסייה מסוימת שרוצים לחקור, כך שתייצג את כלל האוכלוסייה שמתוכה נבחרה. על הקבוצה הזאת (המדגם) עורכים את הסקר, והנתונים שמתקבלים ממנו משמשים לאפיון האוכלוסייה הנחקרת. גודל המדגם נקבע על פי הסקר ורמת הדיוק הסטטיסטי הנדרש מחד גיסא, ועל פי המשאבים המקצועיים והחומריים שעומדים לרשות הסקר מאידך גיסא. סקרים הם אמצעי מהיר וחסכוני ליצירת תשתית של ידע על הכלכלה, הציפיות, ההתנהגות וההרגלים של אנשים או של עסקים. 
סקר שונה ממפקד בכך שבמפקד נאספים נתונים מכל האוכלוסייה ולא מדגם מתוכה.

סקרי ​ה​למ"ס​​

סקרי הלמ"ס​ ​מבוצעים בקרב משפחות, משקי בית​ ו​​עסקים. יש סקרים המיועדים לפרסם נתוני מפקדים כגון מפקד האוכלוסין​​ ומפקד החקלאות.
אגף סקרים בלמ"ס מופקד על תכנון תהליכי ביצוע הסקרים. האגף נחלק לשתי יחידות מרכזיות: מטה סקרים - הגוף המתכנן את הביצוע ואחראי לתהליכי בקרה וביקורת, והמרחבים (מרכזי האיסוף) - הגוף המבצע. הלמ"ס מפעילה מרכז איסוף נתונים טלפוני ארצי, האחראי לפקידה בכל סקרי הלמ"ס המבוצעים באמצעות הטלפון, הפקס או הדואר. מרכז זה נמצא בירושלים. איסוף הנתונים בשטח מנוהל ע"י מרכז הארצי משרדיו הראשיים בתל אביב. שלוחה נוספת שלו נמצאת בחיפה. במטה סקרים ארבעה תחומים, וכל אחת מהן אחראית לסקרים מתחום מסוים ובנוסף יחידה האחראית לסימול:

  • ​​​​תחום סקרי משפחות - תכנון סקרי המשפחות, בעיקר סקר הוצאות משק בית, סקר כוח אדם, הסקר החברתי וסקרי חינוך. 
  • תחום סקרי משקי הבית - תכנון סקרי משקי הבית, בעיקר סקר ארוך טווח.
  • תחום סקרי מפקד - תכנון סקרי מפקד האוכלוסין ומפקד החקלאות.
  • תחום סקרי עסקים - תכנון סקרי עסקים.
  • גף סימול - סימול ענף כלכלי ומשלח יד בכל סקרי הלמ"ס

תכנון הביצוע של הסקרים

הלמ"ס מבצעת סקרים שוטפים וסקרים חד-פעמיים. כל סקר מתבצע רק לאחר אישור הסטטיסטיקן הממשלתי. את הסקר מלווה בדרך כלל ועדת היגוי חיצונית, וחברים בה אנשי אקדמיה מתחום הסקר, עובדים במוסדות הקשורים לנושא הסקר ועובדי הלמ"ס. ועדת ההיגוי מגדירה את מטרות הסקר, את נושאי החקירה, את כללי הסקר ואת המתודולוגיה הסטטיסטית שלו. בכל סקר פועלת גם ועדת מעקב פנימית, שתפקידה ללוות את הסקר ולהנחות את הגורמים השונים בתכנון ביצוע הסקר ובביצוע עצמו. 

בביצוע הסקר מעורבים אגפים רבים: אגף נושאי, אגף מתודות סטטיסטיות, אגף מערכות מידע ואגף סקרים, וכן יחידות מינהליות. תפקיד האגף הנושאי להגדיר את נושאי הסקר ואת הפרסומים עליו. אגף סקרים בונה את שאלון הסקר, ואגף מתודות סטטיסטיות מגדיר את המדגם ואת גודלו. נוסף על בניית השאלון, אגף סקרים אחראי לבניית תהליכי איסוף הנתונים ולכלים הנדרשים לביצוע הסקר. 
בניית תהליכי איסוף הנתונים היא נגזרת של שיטת איסוף הנתונים בסקר.​
ישנן כמה שיטות איסוף נתונים, שהן נגזרת ממתודולוגיית הסקר >>>

  • מילוי עצמי: 
     - הנדגם ממלא שאלון נייר שקיבל בדואר ומחזיר אותו באמצעות מעטפת דואר חוזר; 
     - הנדגם ממלא שאלון נייר שקיבל בדואר ומחזיר אותו בפקס; 
     - הנדגם ממלא שאלון באינטרנט לאחר שהזדהה באמצעות שם וססמה שנשלחו אליו בדואר

  • ​ריאיון טלפוני - הסוקר מתקשר אל הנדגם, מראיין אותו וממלא שאלון ממוחשב.
  • ריאיון פנים אל פנים - הסוקר מראיין את הנדגם פנים אל פנים, מקליד את נתוניו ישירות למחשב נייד ומשדר אותם מדי יום. 

רוב סקרי הלמ"ס מבוצעים​ בשיטת איסוף זו.

לתכנון הביצוע של סקר כמה שלבים:

1.  בניית שאלון הסקר
2.  ביצוע סקר גישוש לבחינת שאלון הסקר
3.  ביצוע מבחן מוקדם לבחינת תהליכי איסוף הנתונים ולבדיקת הבהירות של שאלון הסקר
4.  הקמת מערכת ממוחשבת לניהול עבודת השדה ואיסוף הנתונים
5.  גיוס סוקרים והדרכתם
6.  חניכת סוקרי השטח או סוקרי הטלפון
7.  מעקב אחרי עבודת הסוקרים ובקרה על התקדמות הפקידה ועל איכות הנתונים​


פנייה בכתב

בדואר
רח' כנפי נשרים 66, ת"ד 34525 ירושלים מיקוד 91342

בדואר אלקטרוני
לפניות של נדגמים בסקרי הלמ"ס: skarim-lamas@cbs.gov.il
למידע סטטיסטי: info@cbs.gov.il

בפקס

02-6521340

פנייה בטלפון


לפניות של נדגמים בסקרי הלמ"ס:

1800-210-290 בין השעות 9:00​ - 21:00 ​​

למידע סטטיסטי:

02-6592666 בין השעות 9:00 - 16:00​

03-5681933 בין השעות 8:00 - 14:00

​​