סטטיסטיקה רשמית מיוצרת במשרדי ממשלה ובגופים ציבוריים בישראל. מטרתה להפיק ולהפיץ נתונים ומידע שישקפו באופן מהימן תופעות שונות במדינה, בתחום הכלכלה  והחברה במשק. המערכת הסטטיסטית הלאומית בישראל (מס״ל) קיימת בפועל משנת 1948 ומעוגנת בפקודת הסטטיסטיקה [נוסח חדש] תשל"ב-1977. בשנים האחרונות קיבלה הלמ"ס את האחריות לקדם את איכות הסטטיסטיקה הרשמית בישראל באמצעות הטמעת תקנים בין-לאומיים ליצור סטטיסטי ותיאום בין השותפים במערכת הסטטיסטית הלאומית לטובת מקבלי ההחלטות והמשתמשים במידע.

 חזון ומטרות

חזון הסטטיסטיקה הלאומית : לספק למקבלי החלטות, לחוקרים, לציבור הרחב בישראל ולארגונים בין-לאומיים סטטיסטיקה רשמית מתואמת, ניתנת להשוואה, בלתי תלויה, אמינה, מקיפה, מדויקת, עדכנית, נגישה ועקיבה.

 

מטרות המערכת הסטטיסטית הלאומית:

למסד את שיתופי המידע, הידע והמשאבים הסטטיסטיים בין מוסדות המדינה;

להנחיל נוהלי משילות מידע בקרב מוסדות המדינה בתחומים של איסוף, עיבוד, הפקה, הנגשה והפצה של סטטיסטיקה רשמית;

לעודד קבלת החלטות מונחות נתונים בקרב מקבלי החלטות במוסדות המדינה.

לחזק את אמון הציבור בסטטיסטיקה הרשמית.


מזכרי הבנות בין הלמ"ס לשותפים במערכת הסטטיסטית הלאומית (מס"ל)

מזכרי הבנות נועדו למצות את הפוטנציאל הגלום בשיתוף הפעולה בין הארגונים לטובת פיתוח סטטיסטיקה ושימוש בסטטיסטיקה ברמה הלאומית, להקטין עלויות ולשפר את הקצאת המקורות לפעולות שבתחומי החפיפה וההשקה בין שני הארגונים, באמצעות צוותי עבודה ייעודיים.

 שיתוף זה מבוסס על הכרה הדדית בחשיבות שיפור האיכות ויעילות פעילותם של שני הארגונים, כל אחד בפני עצמו ושניהם ביחד, והיכולת שלהם לבצע את תפקידם נאמנה תוך התייחסות ליתרונותיו היחסיים ולתפקידו של כל ארגון. כל ארגון יאפשר לארגון האחר, כמידת יכולתו, ובכפוף למגבלות המנהליות והמשפטיות החלות בעניין, תנאים אופטימליים למימוש מלא ויעיל של תפקידיו וסמכויותיו.

שלושה מזכרי הבנות נחתמו עד כה בין הלמ״ס לבין שותפים למס״ל:

 בנק ישראל, המוסד לביטוח לאומי ורשות האוכלוסין וההגירה.