מפקד האוכלוסין והדיור 2022 

סיום שלב עבודת האיסוף

שלב האיסוף במפקד האוכלוסין והדיור 2022 הסתיים בתאריך 31.12.2022.

מטרת המפקד היא לקבל תמונה מלאה ומהימנה של אוכלוסיית המדינה ומאפייניה ובכלל זה נתונים דמוגרפיים, חברתיים וכלכליים בכל יישוב בארץ. הנתונים ישמשו את קובעי המדיניות המקומית והארצית. ייחודו של מפקד האוכלוסין הוא באפשרות לחקור קבוצות אוכלוסייה קטנות ומיוחדות ולקבל מידע על יחידות גאוגרפיות קטנות.

המועד הקובע שאליו התייחס מפקד האוכלוסין והדיור הוא 2.4.2022. ממועד זה ואילך נפקדו תושבי מדינת ישראל ובכללם קבוצות אוכלוסייה כגון הפזורה הבדווית, אוכלוסיית הדיור המשותף והמוסדות ואוכלוסיית הזרים.

גודל המדגם הוא 7% מהאוכלוסייה, שהם 692 אלף איש, המייצגים את האוכלוסייה על גווניה. הנדגמים (או בוגר ממשק הבית שלהם) התבקשו להשיב בשם כל משק הבית שלהם על שאלון בנושאים של דמוגרפיה, מקום מגורים, השכלה, עבודה, דיור ועוד.
איסוף הנתונים החל ב-3 באפריל 2022 והסתיים ב-31 בדצמבר 2022. האיסוף נעשה בשלוש שיטות מאובטחות: מילוי עצמי של השאלון באינטרנט, מילוי בסיוע סוקר בטלפון ומילוי בסיוע סוקר בבית הנדגם.
כ-82% מן הנדגמים ענו על השאלון של המפקד, 86% מאוכלוסיית היהודים ואחרים ו-60% מאוכלוסיית הערבים.

במפקד האוכלוסין והדיור נעשה שימוש ב"שאלון חכם", ששולב במידע קיים ממקורות מינהליים ויצר תזרים שאלות המותאם אישית בזמן אמת לכל אחד מבני משק הבית. השאלון כלל רכיבים טכנולוגיים חדישים המאפשרים לשפר את הממשק ואת חוויית המשתמש. כל אלו הפחיתו באופן ניכר את נטל ההשבה והפכו את השאלון לפשוט וידידותי.

במפקד האוכלוסין והדיור חלה חובת השבה, והיא הוגדרה פעולה סטטיסטית הנערכת אגב מפקד לעניין סעיף 13א בפקודת הסטטיסטיקה [נוסח חדש], התשל"ב-1972.

מייד לאחר סיום שלב האיסוף החלו בלמ"ס בלימוד הנתונים ובהכנתם לצורך אמידת גודל האוכלוסייה ואמידת התכונות החברתיות-כלכליות שלה. פעולות אלו צפויות להימשך כמה חודשים ולהסתיים באוקטובר 2023. על כן תוצאות ראשוניות של המפקד צפויות להתפרסם מנובמבר 2023 ואילך.


הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה מודה לכל המשיבים שהפגינו אזרחות טובה במילוי השאלון.


שאלון לדוגמה  

לרשימת היישובים המשתתפים במפקד האוכלוסין 

 צו מפקד

למפקד האוכלוסין והדיור קדמו שני סקרי הכנה: סקר הטרומפקד, שנערך בשנת 2017, והחזרה הכללית, שנערכה בשנים 2020–2021. השוואות בין מפקדים