חקלאות:

          רבעון לסטטיסטיקה של חקלאות

חשבונות לאומים וחשבונות בין-לאומיים:

          רבעון לסטטיסטיקה של מקרו כלכלה

         מגמות החשבון השוטף של מאזן התשלומים

שוק העבודה: 

          רבעון סקרי כוח אדם

תחבורה: 

         רבעון לסטטיסטיקה של תחבורה

תיירות: 

        רבעון סטטיסטי לתיירות ולשירותי הארחה