\n

 

 הודעות לתקשורת

 

 

יישום שיטה הדונית לחישוב מדד המחירים בתחום ההלבשהhttps://www.cbs.gov.il/he/publications/Pages/pw/יישום-שיטה-הדונית-לחישוב-מדד-המחירים-בתחום-ההלבשה.aspxיישום שיטה הדונית לחישוב מדד המחירים בתחום ההלבשה19/02/2023 22:00:00
מדד דירוג תעסוקתי של משלחי יד בישראלhttps://www.cbs.gov.il/he/publications/Pages/pw/מדד-דירוג-תעסוקתי-של-משלחי-יד-בישראל.aspxמדד דירוג תעסוקתי של משלחי יד בישראל28/09/2022 21:00:00
תכונות חברתיות-כלכליות נבחרות בערים הגדולות בישראל, 1998–2013https://www.cbs.gov.il/he/publications/Pages/2021/תכונות-חברתיות-כלכליות-נבחרות-בערים-הגדולות-בישראל-1998–2013.aspxתכונות חברתיות-כלכליות נבחרות בערים הגדולות בישראל, 1998–201310/05/2021 21:00:00
פעולות ופרסומים סטטיסטיים חדשים בישראל, ינואר 2020https://www.cbs.gov.il/he/publications/Pages/2020/פעולות-ופרסומים-סטטיסטיים-חדשים-בישראל-מס-168.aspxפעולות ופרסומים סטטיסטיים חדשים בישראל, ינואר 202008/02/2020 22:00:00
הגירה של ישראלים לחו"ל (שימוש בקובצי ביקורת הגבולות לחישוב זרמי ירידה)https://www.cbs.gov.il/he/publications/Pages/pw/הגירה-של-ישראלים-לחול-שימוש-בקובצי-ביקורת-הגבולות-לחישוב-זרמי-ירידה.aspxהגירה של ישראלים לחו"ל (שימוש בקובצי ביקורת הגבולות לחישוב זרמי ירידה)31/12/2019 22:00:00
פעולות ופרסומים סטטיסטיים חדשים בישראל ספטמבר 2019https://www.cbs.gov.il/he/publications/Pages/2019/פעולות-ופרסומים-סטטיסטיים-חדשים-בישראל-מס-167.aspxפעולות ופרסומים סטטיסטיים חדשים בישראל ספטמבר 201904/09/2019 21:00:00
פעולות ופרסומים סטטיסטיים חדשים בישראל נובמבר 2018https://www.cbs.gov.il/he/publications/Pages/2018/פעולות-ופרסומים-סטטיסטיים-חדשים-בישראל-נובמבר-2018.aspxפעולות ופרסומים סטטיסטיים חדשים בישראל נובמבר 201817/02/2019 22:00:00
דינמיקה של נשירה והתמדה בשוק העבודהhttps://www.cbs.gov.il/he/publications/Pages/pw/דינמיקה-של-נשירה-והתמדה-בשוק-העבודה.aspxדינמיקה של נשירה והתמדה בשוק העבודה31/10/2018 22:00:00
פעולות ופרסומים סטטיסטיים חדשים בישראל אפריל 2018https://www.cbs.gov.il/he/publications/Pages/2018/פעולות-ופרסומים-סטטיסטיים-חדשים-בישראל-אפריל-2018.aspxפעולות ופרסומים סטטיסטיים חדשים בישראל אפריל 201831/03/2018 21:00:00
פעולות ופרסומים סטטיסטיים חדשים בישראל אוקטובר 2017https://www.cbs.gov.il/he/publications/Pages/2017/פעולות-ופרסומים-סטטיסטיים-חדשים-בישראל-אוקטובר-2017.aspxפעולות ופרסומים סטטיסטיים חדשים בישראל אוקטובר 201730/09/2017 21:00:00
סקר כמות מבוקשת של דירות חדשות ינואר-מרץ 2017https://www.cbs.gov.il/he/publications/Pages/2017/סקר-כמות-מבוקשת-של-דירות-חדשות-ינואר-מרץ-2017.aspxסקר כמות מבוקשת של דירות חדשות ינואר-מרץ 201720/06/2017 21:00:00
פעולות ופרסומים סטטיסטיים חדשים בישראל אפריל 2017https://www.cbs.gov.il/he/publications/Pages/2017/פעולות-ופרסומים-סטטיסטיים-חדשים-בישראל-אפריל-2017.aspxפעולות ופרסומים סטטיסטיים חדשים בישראל אפריל 201731/03/2017 21:00:00
פריון של נשים יהודיות ואחרות בישראל, לפי מידת הדתיות שלהן, 2017-1979https://www.cbs.gov.il/he/publications/Pages/pw/פריון-של-נשים-יהודיות-בישראל-לפי-מידת-הדתיות-שלהן-בשנים-1979-2014.aspxפריון של נשים יהודיות ואחרות בישראל, לפי מידת הדתיות שלהן, 2017-197927/02/2017 22:00:00
פעולות ופרסומים סטטיסטיים חדשים בישראל - אוקטובר 2016https://www.cbs.gov.il/he/publications/Pages/2016/פעולות-ופרסומים-סטטיסטיים-חדשים-בישראל-אוקטובר-2016.aspxפעולות ופרסומים סטטיסטיים חדשים בישראל - אוקטובר 201630/09/2016 21:00:00
סקר כמות מבוקשת של דירות חדשות אפריל-יוני 2016https://www.cbs.gov.il/he/publications/Pages/2016/סקר-כמות-מבוקשת-של-דירות-חדשות-אפריל-יוני-2016.aspxסקר כמות מבוקשת של דירות חדשות אפריל-יוני 201628/09/2016 21:00:00
הערכת טיב המיפוי של שימושי קרקע 2014 בלשכה המרכזית לסטטיסטיקהhttps://www.cbs.gov.il/he/publications/Pages/pw/הערכת-טיב-המיפוי-של-שימושי-קרקע-2014-בלשכה-המרכזית-לסטטיסטיקה.aspxהערכת טיב המיפוי של שימושי קרקע 2014 בלשכה המרכזית לסטטיסטיקה31/08/2016 21:00:00
סקר כמות מבוקשת של דירות חדשות ינואר-מרץ 2016 https://www.cbs.gov.il/he/publications/Pages/2016/סקר-כמות-מבוקשת-של-דירות-חדשות-ינואר-מרץ-2016.aspxסקר כמות מבוקשת של דירות חדשות ינואר-מרץ 2016 30/08/2016 21:00:00
סקר דירות חדשות למכירה בבנייה ביזמה פרטית ינואר-מרס 2016https://www.cbs.gov.il/he/publications/Pages/2016/סקר-דירות-חדשות-למכירה-בבנייה-ביזמה-פרטית-ינואר-מרס-2016.aspxסקר דירות חדשות למכירה בבנייה ביזמה פרטית ינואר-מרס 201629/05/2016 21:00:00
סקר דירות חדשות למכירה בבנייה ביזמה פרטית אוקטובר-דצמבר 2015https://www.cbs.gov.il/he/publications/Pages/2016/סקר-דירות-חדשות-למכירה-בבנייה-ביזמה-פרטית-אוקטובר-דצמבר-2015.aspxסקר דירות חדשות למכירה בבנייה ביזמה פרטית אוקטובר-דצמבר 201514/03/2016 22:00:00
פעולות ופרסומים סטטיסטיים חדשים בישראל - פברואר 2016https://www.cbs.gov.il/he/publications/Pages/2016/פעולות-ופרסומים-סטטיסטיים-חדשים-בישראל-פברואר-2016.aspxפעולות ופרסומים סטטיסטיים חדשים בישראל - פברואר 201631/01/2016 22:00:00
סקר דירות חדשות למכירה בבנייה ביזמה פרטית, יולי-ספטמבר 2015https://www.cbs.gov.il/he/publications/Pages/2016/סקר-דירות-חדשות-למכירה-בבנייה-ביזמה-פרטית,-יולי-ספטמבר-2015.aspxסקר דירות חדשות למכירה בבנייה ביזמה פרטית, יולי-ספטמבר 201510/01/2016 22:00:00
סקר דירות חדשות למכירה בבנייה ביזמה פרטית אפריל-יוני 2015https://www.cbs.gov.il/he/publications/Pages/2015/סקר-דירות-חדשות-למכירה-בבנייה-ביזמה-פרטית-אפריל-יוני-2015.aspxסקר דירות חדשות למכירה בבנייה ביזמה פרטית אפריל-יוני 201531/08/2015 21:00:00
פעולות ופרסומים סטטיסטיים חדשים בישראל - יולי 2015https://www.cbs.gov.il/he/publications/Pages/2015/פעולות-ופרסומים-סטטיסטיים-חדשים-בישראל-יולי-2015.aspxפעולות ופרסומים סטטיסטיים חדשים בישראל - יולי 201530/06/2015 21:00:00
יום חינוך ארוך והשפעתו על הכנסות של אימהות מעבודהhttps://www.cbs.gov.il/he/publications/Pages/pw/יום-חינוך-ארוך-והשפעתו-על-הכנסות-של-אימהות-מעבודה.aspxיום חינוך ארוך והשפעתו על הכנסות של אימהות מעבודה28/02/2015 22:00:00
השלכות פרסום בחינות המיצ"ב על שוק הדיורhttps://www.cbs.gov.il/he/publications/Pages/pw/השלכות-פרסום-בחינות-המיצב-על-שוק-הדיור.aspxהשלכות פרסום בחינות המיצ"ב על שוק הדיור31/01/2015 22:00:00
פעולות ופרסומים סטטיסטיים חדשים בישראל - דצמבר 2014https://www.cbs.gov.il/he/publications/Pages/2014/פעולות-ופרסומים-סטטיסטיים-חדשים-בישראל-דצמבר-2014.aspxפעולות ופרסומים סטטיסטיים חדשים בישראל - דצמבר 201430/11/2014 22:00:00
פעולות ופרסומים סטטיסטיים חדשים בישראל -אפריל 2014https://www.cbs.gov.il/he/publications/Pages/2014/פעולות-ופרסומים-סטטיסטיים-חדשים-בישראל-אפריל-2014.aspxפעולות ופרסומים סטטיסטיים חדשים בישראל -אפריל 201431/03/2014 21:00:00
דירוג רשויות על פי מדד חברתי כלכליhttps://www.cbs.gov.il/he/publications/Pages/pw/דירוג-רשויות-על-פי-מדד-חברתי-כלכלי.aspxדירוג רשויות על פי מדד חברתי כלכלי09/08/2013 21:00:00
פעולות ופרסומים סטטיסטיים חדשים בישראל - יולי 2013https://www.cbs.gov.il/he/publications/Pages/2013/פעולות-ופרסומים-סטטיסטיים-חדשים-בישראל-יולי-2013.aspxפעולות ופרסומים סטטיסטיים חדשים בישראל - יולי 201330/06/2013 21:00:00
הסיווג האחיד של ענפי הכלכלה 2011https://www.cbs.gov.il/he/publications/Pages/2012/הסיווג-האחיד-של-ענפי-הכלכלה-2011.aspxהסיווג האחיד של ענפי הכלכלה 201106/11/2012 22:00:00
מעקב אחר ילדים ובני נוער המצויים בטיפול רשות חסות הנוער במשרד הרווחה והשירותים החברתייםhttps://www.cbs.gov.il/he/publications/Pages/pw/מעקב-אחר-ילדים-ובני-נוער-המצויים-בטיפול-רשות-חסות-הנוער-במשרד-הרווחה-והשירותים-החברתיים.aspxמעקב אחר ילדים ובני נוער המצויים בטיפול רשות חסות הנוער במשרד הרווחה והשירותים החברתיים20/10/2012 22:00:00
ילדים נפגעי התעללות והזנחה ובמצבי סיכון ומצוקה המטופלים במסגרות חוץ ביתיות ובקהילה: רקע, מצב ותוצאות חינוכיותhttps://www.cbs.gov.il/he/publications/Pages/pw/ילדים-נפגעי-התעללות-והזנחה-ובמצבי-סיכון-ומצוקה-המטופלים-במסגרות-חוץ-ביתיות-ובקהילה-רקע-מצב-ותוצאות-חינוכיות.aspxילדים נפגעי התעללות והזנחה ובמצבי סיכון ומצוקה המטופלים במסגרות חוץ ביתיות ובקהילה: רקע, מצב ותוצאות חינוכיות15/08/2012 21:00:00
פעולות ופרסומים סטטיסטיים חדשים בישראל - יולי 2012https://www.cbs.gov.il/he/publications/Pages/2012/פעולות-ופרסומים-סטטיסטיים-חדשים-בישראל-יולי-2012.aspxפעולות ופרסומים סטטיסטיים חדשים בישראל - יולי 201230/06/2012 21:00:00
הערכות סובייקטיביות של שווי דירות מגורים עד כמה הן מדויקות?https://www.cbs.gov.il/he/publications/Pages/journal/הערכות-סובייקטיביות-של-שווי-דירות-מגורים-עד-כמה-הן-מדויקות.aspxהערכות סובייקטיביות של שווי דירות מגורים עד כמה הן מדויקות?31/12/2011 22:00:00
התפתחויות עולמיות באיסוף נתוני תאונות דרכים והמלצות להרחבת מסד נתוני הלמ"סhttps://www.cbs.gov.il/he/publications/Pages/tec/התפתחויות-עולמיות-באיסוף-נתוני-תאונות-דרכים-והמלצות-להרחבת-מסד-נתוני-הלמס.aspxהתפתחויות עולמיות באיסוף נתוני תאונות דרכים והמלצות להרחבת מסד נתוני הלמ"ס30/11/2011 22:00:00
פעולות ופרסומים סטטיסטיים חדשים בישראל - דצמבר 2011https://www.cbs.gov.il/he/publications/Pages/2011/פעולות-ופרסומים-סטטיסטיים-חדשים-בישראל-דצמבר-2011.aspxפעולות ופרסומים סטטיסטיים חדשים בישראל - דצמבר 201130/11/2011 22:00:00
פריון של נשים יהודיות ומוסלמיות בישראל לפי מידת הדתיות שלהן בשנים 1979 -2009https://www.cbs.gov.il/he/publications/Pages/pw/פריון-של-נשים-יהודיות-ומוסלמיות-בישראל-לפי-מידת-הדתיות-שלהן-בשנים-1979-2009.aspxפריון של נשים יהודיות ומוסלמיות בישראל לפי מידת הדתיות שלהן בשנים 1979 -200913/06/2011 21:00:00
פעולות ופרסומים סטטיסטיים חדשים בישראל -יוני 2011https://www.cbs.gov.il/he/publications/Pages/2011/פעולות-ופרסומים-סטטיסטיים-חדשים-בישראל-יוני-2011.aspxפעולות ופרסומים סטטיסטיים חדשים בישראל -יוני 201131/05/2011 21:00:00
טיוטה להערות - הסיווג האחיד של ענפי הכלכלה, 2011https://www.cbs.gov.il/he/publications/Pages/2011/טיוטה-להערות-הסיווג-האחיד-של-ענפי-הכלכלה-2011.aspxטיוטה להערות - הסיווג האחיד של ענפי הכלכלה, 201112/02/2011 22:00:00
פעולות ופרסומים סטטיסטיים חדשים בישראל -דצמבר 2010https://www.cbs.gov.il/he/publications/Pages/2010/פעולות-ופרסומים-סטטיסטיים-חדשים-בישראל-דצמבר-2010.aspxפעולות ופרסומים סטטיסטיים חדשים בישראל -דצמבר 201030/11/2010 22:00:00
פעולות ופרסומים סטטיסטים חדשים בישראל - יוני 2010https://www.cbs.gov.il/he/publications/Pages/2010/פעולות-ופרסומים-סטטיסטים-חדשים-בישראל-יוני-2010.aspxפעולות ופרסומים סטטיסטים חדשים בישראל - יוני 201031/05/2010 21:00:00
שווי דירות מגורים כאינדיקאטור לרמה חברתית-כלכליתhttps://www.cbs.gov.il/he/publications/Pages/pw/שווי-דירות-מגורים-כאינדיקאטור-לרמה-חברתית-כלכלית.aspxשווי דירות מגורים כאינדיקאטור לרמה חברתית-כלכלית08/02/2010 22:00:00
הרשויות המקומיות בישראל 2007https://www.cbs.gov.il/he/publications/Pages/2007/הרשויות-המקומיות-בישראל-2007.aspxהרשויות המקומיות בישראל 200708/06/2009 21:00:00
הסקר החברתי 2006 - כולל נושא ייחודי: מטפלים ללא תמורה כספיתhttps://www.cbs.gov.il/he/publications/Pages/2008/הסקר-החברתי-2006-כולל-נושא-ייחודי-מטפלים-ללא-תמורה-כספית.aspxהסקר החברתי 2006 - כולל נושא ייחודי: מטפלים ללא תמורה כספית18/05/2008 22:00:00
השקעה בטכנולוגיית מידע ותקשורת (ICT) בישראלhttps://www.cbs.gov.il/he/publications/Pages/pw/השקעה-בטכנולוגיית-מידע-ותקשורת-ICT-בישראל.aspxהשקעה בטכנולוגיית מידע ותקשורת (ICT) בישראל25/04/2007 22:00:00
הסקר החברתי 2004 - אינדיקטורים חברתיים, מס' 12https://www.cbs.gov.il/he/publications/Pages/2004/הסקר-החברתי-2004-אינדיקטורים-חברתיים-מס-12.aspxהסקר החברתי 2004 - אינדיקטורים חברתיים, מס' 1216/08/2006 22:00:00
הסדרי מגורים של צעירים בישראל בשנת 2000, לפי מאפיינים דמוגרפיים ותכונות חברתיות-כלכליותhttps://www.cbs.gov.il/he/publications/Pages/pw/הסדרי-מגורים-של-צעירים-בישראל-בשנת-2000-לפי-מאפיינים-דמוגרפיים-ותכונות-חברתיות-כלכליות.aspxהסדרי מגורים של צעירים בישראל בשנת 2000, לפי מאפיינים דמוגרפיים ותכונות חברתיות-כלכליות29/10/2005 22:00:00
Benchmarking בסדרות חשבונות לאומייםhttps://www.cbs.gov.il/he/publications/Pages/tec/Benchmarking-בסדרות-חשבונות-לאומיים.aspxBenchmarking בסדרות חשבונות לאומיים30/06/2005 22:00:00
חשבונות המאזן הלאומי - 31.12.2001https://www.cbs.gov.il/he/publications/Pages/2001/מאזן-התשלומים-של-ישראל-2001.aspxחשבונות המאזן הלאומי - 31.12.200103/04/2005 22:00:00
סקר טכנולוגיות בנייה למגורים בישראל מבנים בבנייה בסוף 2002https://www.cbs.gov.il/he/publications/Pages/2002/סקר-טכנולוגיות-בנייה-למגורים-בישראל-מבנים-בבנייה-בסוף-2002.aspxסקר טכנולוגיות בנייה למגורים בישראל מבנים בבנייה בסוף 200231/08/2004 22:00:00

 פרסומים

תחזית פרסום לימים הקרובים

{{element.Date}}

  • {{item}}

{{fullPubsLinkText}}