י"ג ניסן, תש"ע
28 מרץ 2010
1397

לקבלת הסברים נא לפנות למרכז למידע סטטיסטי 02-6592666 info@cbs.gov.il


 

בפרסום זה מציגה הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה את מערכת החשבונות הלאומיים לשנים 2008-1995.
מטרת הפרסום היא לסייע לניתוח מקרו-כלכלי של התפתחות המשק על-ידי ריכוז מערכת הנתונים המצרפיים
על המשק הישראלי לכל התקופה, בהגדרות ובסיווגים אחידים. כמקובל ברוב הלשכות הסטטיסטיות בעולם
נערכו החשבונות הלאומיים לישראל במתכונת של מערכת חשבונות לאומיים SNA 93.
מערכת החשבונות שבפרסום זה רציפה ועקבית, וכוללת את התיקונים שהוכנסו, לרבות עדכונים, שימוש
במקורות חדשים ופירוטים נוספים. בפרסום מובאים לוחות מפורטים על התוצר ועל מרכיביו – צריכה פרטית
וציבורית, השקעות, יצוא ויבוא, וכן נתונים על ההכנסה והחיסכון הלאומי, חשבונות המגזר הממשלתי, ההכנסה
הפנויה של משקי הבית, עסקות עם חו"ל, תעסוקה, פריון עבודה והתוצר לפי ענף.
הלוחות שבחוברת הפרסום כוללים נתונים לשנים 2008-2000, ואילו הלוחות המופיעים באתר האינטרנט של
הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה מכילים נתונים לשנים 2008-1995. 

​​{{subject.CbsPublishingDocSubjectOWSTEXT}}

{{subject.CbsPublishingDocSubjectEngOWSTEXT}}

{{ 'CbsExpandCollaspseOpenAll' | toResource }} {{ 'CbsExpandCollaspseCloseAll' | toResource }}

ISSN 1565-9135
{{ 'ErrataCtrl_linkText' | toResource }}
{{ 'ErrataCtrl_TH_DateTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_UpdateReason' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_ChapterNumTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_ChapterNameTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_BoardNumTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_BoardNameTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_FileTypeTxt' | toResource }}
{{ item.date | date : 'dd/MM/yyyy' }} {{ item.CbsErrataUpdateReasonOWSMTXT }} {{ item.CbsErrataUpdateChapterNumOWSTEXT }} {{ item.CbsErrataUpdateChapterNameOWSTEXT }} {{ item.CbsErrataUpdateBoardNumOWSTEXT }} {{ item.CbsErrataUpdateBoardNameOWSTEXT }}

{{Pagetitle}}

{{ items[0].date |getDisplayDate}}
{{ item.LinkTitle }}