א' אב, תש"ע
12 יולי 2010
1404

לקבלת הסברים נא לפנות למרכז למידע סטטיסטי 02-6592666 info@cbs.gov.il


 

​בפרסום זה, מוצגים נתוני דיור השוואתיים מסקר הוצאות משק הבית מ-1997 עד 2012: שיעורי הבעלות על דירה לעומת שיעורי הגרים בשכירות לפי משתנים שונים, שווי הדירות בבעלות ונתוני שכר דירה, מספר דירות בבעלות משק הבית, השוואות של מאפיינים כלכליים של בעלי הדירות ותשלומי משכנתא. הנתונים בפרסום הנוכחי נאספים מדי שנה בסקר הוצאות משק הבית, אך מפאת עומס נתונים וגודל הפרסום השוטף של הוצאות משק הבית, לא כולם נכללים בו. הפרסום כולל שני חלקים עיקריים. בחלק הראשון, מוצגים 12 לוחות רב-שנתיים לשנים 2012-1997. בלוחות אלו מוצגים נתונים על: שיעורי הגרים בדירות בבעלות ועל שיעורי הגרים בשכירות לפי עשירוני הכנסה וצורת יישוב; בעלות על דירה לפי מספר דירות בבעלות (דירות להשקעה), ומאפייני הכנסה של בעלי דירות אלו; אחוז ההוצאה לדיור מתוך ההוצאה הכוללת לתצרוכת לבעלי דירות ולגרים בשכירות; שיעור משלמי משכנתאות; מאפייני קבוצות גיל ומצב משפחתי של בעלי הדירות ושל הגרים בדירות שכורות. בחלק השני, הכולל 14 לוחות, מוצגים נתונים מפורטים על הדיור בשנת 2012, הכוללים נתונים על: אחוז הגרים בדירות בבעלות או בשכירות; הוצאות שונות על דיור; מאפייני הדירה (מספר חדרים, צפיפות דיור וכדומה); מאפייני משק הבית (מספר מפרנסים ומספר נפשות במשק הבית). ללוחות בחלק זה התווספו נתונים על הוצאה והכנסה )​כספית נטו למשק בית. המשתנים מוצגים לפי חיתוכים שונים (עשירוני הכנסה, צורת יישוב, קבוצת אוכלוסייה, וסוג משק הבית.

​​{{subject.CbsPublishingDocSubjectOWSTEXT}}

{{subject.CbsPublishingDocSubjectEngOWSTEXT}}

{{ 'CbsExpandCollaspseOpenAll' | toResource }} {{ 'CbsExpandCollaspseCloseAll' | toResource }}

ISSN 0333 - 6255
{{ 'ErrataCtrl_linkText' | toResource }}
{{ 'ErrataCtrl_TH_DateTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_UpdateReason' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_ChapterNumTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_ChapterNameTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_BoardNumTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_BoardNameTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_FileTypeTxt' | toResource }}
{{ item.date | date : 'dd/MM/yyyy' }} {{ item.CbsErrataUpdateReasonOWSMTXT }} {{ item.CbsErrataUpdateChapterNumOWSTEXT }} {{ item.CbsErrataUpdateChapterNameOWSTEXT }} {{ item.CbsErrataUpdateBoardNumOWSTEXT }} {{ item.CbsErrataUpdateBoardNameOWSTEXT }}

{{Pagetitle}}

{{ items[0].date |getDisplayDate}}
{{ item.LinkTitle }}