י' כסלו, תשע"א
17 נובמבר 2010
 
כתבו יורי גובמן*, ניר פוגל *, דמיטרי רומנוב*, שי עמרם*, בשורה רגב**
*למס
**משטרת ישראל


 

בחירת שיטות לצרכי אמידת התחזיות לשיעורי פשיעה מסוגים שונים, לפי אזורים גיאוגרפיים, מהווה אתגר מחקרי חשוב, כאשר יש לקחת בחשבון מספר רב של משתנים חברתיים-כלכליים המשפיעים על רמת הפשיעה. כמו כן, רמת הפשיעה מושפעת מפעילות משטרתית היוצרת הרתעה, ולכן יש לכלול במודל לחיזוי את מגוון מאפייני השיטור. התחזית נבנית עבור יחידות גיאוגראפיות שונות: ישוב/רשות מקומית ושטח המוגדר כתחום פעילותה של תחנת המשטרה, כאשר שטח זה יכול לכלול יישוב אחד או מספר ישובים, ומהווה בדרך כלל יחידה גיאוגראפית מספיק גדולה. בניית תחזית מרחבית מעמידה אתגר נוסף - אמידת התלות המרחבית הקיימת בין שיעורי הפשיעה באזורים שונים, ושינוי במבנה התלות המרחבית לאורך זמן. תחזית מרחבית עשויה להיות שימושית במיוחד למשטרת ישראל במטרה לייעל את תכנון הפעילות המשטרתית לתווך בינוני וארוך, ולסייע לדרג הפיקודי של משטרת ישראל לקבוע פריסה אופטימאלית של שוטרים בין תחנות המשטרה.  

נבחנה השפעה של מספר גורמים המשפיעים על שיעורי הפשיעה מסוגים: אלימות ועבירות רכוש עיקריות.

נאמדה ההשפעה של הקצאת כוחות שיטור בין תחנות, לפי מקצוע, תוך ניטרול האנדוגניות הידועה בין השיטור לפשיעה בתקופת הבסיס, הנובעת מכך שהקצאת כוח שיטור לפי אזורים תלויה ברמת הפשיעה באותה נקודת הזמן.  

בין החידושים העיקריים במאמר: אמידת מודלים לתחזיות מרחביות לטווח קצר, בינוני וארוך, עבור שיעורי פשיעה מסוגים שונים, ברזולוציות גיאוגראפיות שונות; שימוש במודלים מרחביים ובמשתנים מרחביים לצרכי חיזוי שיעורי הפשיעה, תוך אמידת סטיות התקן לתחזיות; השוואה בין מגוון רחב של מודלים פרמטריים לחיזוי שיעורי הפשיעה בטווחי זמן שונים. בנוסף, נעשה שימוש בשיטה בלתי ישירה לאמידת תחזיות של יחידות גיאוגראפיות מצרפיות, כאשר היתרון של השיטה הבלתי ישירה נעוץ ביכולת התחשבות בשוני במאפייני האוכלוסייה וברמות הפשיעה בין הישובים המרכיבים את התחנה. נאמדו והושוו סטיות תקן לתחזיות המתקבלות מכל אחת מהשיטות הנ"ל. 

עבור תחזיות לטווח קצר (רבע) נעשה שימוש במתודולוגיה לניתוח סדרות עתיות הכוללת אמידת מודל ARIMA, ניכוי עונתיות והתאמת הסדרות ללוח העברי - אמידת השפעת החגים העבריים וימי הפעילות הנהוגים במשק ישראלי.   {{subject.CbsPublishingDocSubjectOWSTEXT}}

{{subject.CbsPublishingDocSubjectEngOWSTEXT}}

{{ 'CbsExpandCollaspseOpenAll' | toResource }} {{ 'CbsExpandCollaspseCloseAll' | toResource }}

{{ 'ErrataCtrl_linkText' | toResource }}
{{ 'ErrataCtrl_TH_DateTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_UpdateReason' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_ChapterNumTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_ChapterNameTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_BoardNumTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_BoardNameTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_FileTypeTxt' | toResource }}
{{ item.date | date : 'dd/MM/yyyy' }} {{ item.CbsErrataUpdateReasonOWSMTXT }} {{ item.CbsErrataUpdateChapterNumOWSTEXT }} {{ item.CbsErrataUpdateChapterNameOWSTEXT }} {{ item.CbsErrataUpdateBoardNumOWSTEXT }} {{ item.CbsErrataUpdateBoardNameOWSTEXT }}

{{Pagetitle}}

{{ items[0].date |getDisplayDate}}
{{ item.LinkTitle }}