ב' אדר, תשע"ז
28 פברואר 2017
 

לקבלת הסברים נא לפנות למרכז למידע סטטיסטי 02-6592666 info@cbs.gov.il


 

אחמד חליחל

עבודה זו היא המשך ועדכון לעבודה קודמת שנעשתה ע"י המחבר )חליחל 2011 ( שבה נבנתה סדרה רב שנתית של שיעורי הפריון של נשים יהודיות בישראל לפי מידת דתיותן בשנים - 1979-2009 .העבודה הנוכחית מרחיבה את סדרת הנתונים בשנים שלאחר 2009 ומציגה נתונים מעודכנים על הפריון של נשים יהודיות ואחרות לפי רמת הדתיות שלהן בשנים 1979-2017 . העבודה הנוכחית עושה שימוש בסקר החברתי שנערך על ידי הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה )הלמ"ס(, אשר מספק מדגם גדול של נשים יהודיות ואחרות שנשאלו על מידת הדתיות שלהן. הקישור המלא של הנשים למרשם התושבים ושחזור הלידות שלהן בין השנים 1979 עד 2017 )לפי שנת הלידה של כל אחד מהילדים ובכלל זה ילדים שנפטרו( אפשר לבנות סדרה של אומדני פריון סגולי לפי גיל ואומדני פריון כולל לפי מידת הדתיות של הנשים מתוך שימוש בשיטת הלידות ההיסטוריות ) History Births Method .)

השימוש בנשים שנדגמו בסקר החברתי לחישוב אומדני הפריון בשנים 1979-2017 לפי מידת הדתיות מבוסס על ההנחה שמידת הדתיות של הנשים כפי שנצפתה בסקר אינה משתנה עם הזמן. בעבור הנשים היהודיות חושבה סדרה של אומדני פריון סגולי ואומדני פריון כולל לפי גיל בשנים 1979 - 2017 לפי חמש קבוצות של מידת הדתיות כפי שנחקרו בסקר החברתי: חרדיות, דתיות, מסורתיות דתיות, מסורתיות לא כל כך דתיות ולא דתיות/חילוניות. התוצאות מראות שקיים, כצפוי, קשר חיובי מובהק בין מידת הדתיות של האישה ובין רמת הפריון שלה. ככל שהאישה דתייה יותר כך הפריון שלה גבוה יותר.

בעבודה זו נבנתה סדרת נתונים נוספת המתייחסת לנשים יהודיות ואחרות 1 ביחד. סדרה זו נבנתה על ידי צירוף הנשים האחרות לקבוצה של הנשים הלא דתיות/חילוניות ומתייחסת לשנים 1990-2017 .בניית הסדרה של יהודיות ואחרות והצגת נתונים בהקבצות שלא היו בעבודה הקודמת )כמו נשים יהודיות ללא חרדיות( נובעים מהשימוש שנעשה בעבודה הקודמת ומהצורך של המשתמשים.

בחלק האחרון של העבודה מוצג ניסיון לתיקוף האומדנים על ידי השוואת האומדנים שהתקבלו ישירות משימוש בסקר החברתי עם הנתונים הרשמיים שפרסמה הלמ"ס לאותם שנים. חלק זה כולל גם ניתוח של אי ההשבה בסקר החברתי וההשפעה שלו על האומדנים של הסקר.

מילות מפתח: פריון כולל, פריון סגולי לפי גיל, מידת הדתיות, חרדים, דתיים, חילונים, הסקר החברתי, הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה, מרשם התושבים, שיטת הלידות ההיסטוריות, יהודיות.


1. האחרות הן נשים שדתן לא סווגה או לא ידועה או נוצריות לא ערביות. לקבוצה זו ניתן להתייחס החל משנת 1990 בלבד מכיוון שרובה של אוכלוסייה זו הם עולים חדשים או בני משפחה של עולים חדשים שעלו מבריה"מ לשעבר גל העלייה של שנות התשעים במאה הקודמת.
{{subject.CbsPublishingDocSubjectOWSTEXT}}

{{subject.CbsPublishingDocSubjectEngOWSTEXT}}

{{ 'CbsExpandCollaspseOpenAll' | toResource }} {{ 'CbsExpandCollaspseCloseAll' | toResource }}

{{ 'ErrataCtrl_linkText' | toResource }}
{{ 'ErrataCtrl_TH_DateTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_UpdateReason' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_ChapterNumTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_ChapterNameTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_BoardNumTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_BoardNameTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_FileTypeTxt' | toResource }}
{{ item.date | date : 'dd/MM/yyyy' }} {{ item.CbsErrataUpdateReasonOWSMTXT }} {{ item.CbsErrataUpdateChapterNumOWSTEXT }} {{ item.CbsErrataUpdateChapterNameOWSTEXT }} {{ item.CbsErrataUpdateBoardNumOWSTEXT }} {{ item.CbsErrataUpdateBoardNameOWSTEXT }}

{{Pagetitle}}

{{ items[0].date |getDisplayDate}}
{{ item.LinkTitle }}