י"א אב, תשס"ט
01 אוגוסט 2009
 
כתבה שלומית דרור כהן, תחום מרשם דירות ומבנים
לקבלת הסברים נא לפנות למרכז למידע סטטיסטי 02-6592666 info@cbs.gov.il


 

 

בשנים האחרונות גוברת ההתעניינות בקרב חוקרים וקובעי מדיניות של שוק העבודה בנושא המוביליות התעסוקתית, נושא אשר נותן תמונה עדכנית לגבי הדינאמיות של שוק העבודה.  

נוצרה הבנה כי המדידה הרגילה בסטטיסטיקה של עבודה של נתוני המלאי המקובלים: מועסקים, בלתי מועסקים ופרטים שמחוץ לכוח העבודה, אינה מאפשרת להגיע להבנה כוללת של שוק העבודה. התמונה המתקבלת מוגבלת לנקודת זמן ספציפית, או לנקודות זמן קצרות (כגון סדרות רבעוניות או חודשיות). נתוני מלאי מספקים תמונה סטטית בלבד למערכת שהיא דינאמית מאד.

ההבדל בין נתוני מלאי לבין נתונים דינאמיים דומה להבדל בין תמונה מצולמת - נתוני המלאי ה"מצלמים" תמונת מצב בנקודת זמן ספציפית, לבין סרט, המציג תנועה מתמשכת (Stibbard P.

   .(ILO

חשיבות מדידה נכונה וזמינה של מוביליות תעסוקתית מוצאת ביטוי במחקרים המצביעים על קשרי הגומלין בין ההתנהגות התעסוקתית של הפרט בעבר לבין האפשרויות הנוכחיות והעתידיות העומדות בפניו (2002, Gillian P.).  

מוביליות תעסוקתית נחקרת בפעם הראשונה בלמ"ס באופן ישיר בסקר החברתי 2008. בסקר נשאלו משיבים על כל מקומות העבודה שעבדו בהם בעשר השנים האחרונות (בשנים 1998-2008). עבודה זו עוסקת בשיטת החקירה בה נעשה שימוש בסקר - ראיון רטרוספקטיבי, בבעיות ובהטיות שיתכנו מצורת חקירה זו, ובוחנת את מהימנות הדיווח באמצעות השוואת נתוני הסקר למקור מינהלי - קובצי מס הכנסה לשנים 2007-1998{{subject.CbsPublishingDocSubjectOWSTEXT}}

{{subject.CbsPublishingDocSubjectEngOWSTEXT}}

{{ 'CbsExpandCollaspseOpenAll' | toResource }} {{ 'CbsExpandCollaspseCloseAll' | toResource }}

{{ 'ErrataCtrl_linkText' | toResource }}
{{ 'ErrataCtrl_TH_DateTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_UpdateReason' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_ChapterNumTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_ChapterNameTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_BoardNumTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_BoardNameTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_FileTypeTxt' | toResource }}
{{ item.date | date : 'dd/MM/yyyy' }} {{ item.CbsErrataUpdateReasonOWSMTXT }} {{ item.CbsErrataUpdateChapterNumOWSTEXT }} {{ item.CbsErrataUpdateChapterNameOWSTEXT }} {{ item.CbsErrataUpdateBoardNumOWSTEXT }} {{ item.CbsErrataUpdateBoardNameOWSTEXT }}

{{Pagetitle}}

{{ items[0].date |getDisplayDate}}
{{ item.LinkTitle }}