י"ד שבט, תשס"ח
21 ינואר 2008
009/2008
כתבה שלומית זית, תחום מרשם עסקים וסיווגים כלכליים
לקבלת הסברים נא לפנות לדוברות 02-6527845 dover@cbs.gov.il


 

• על פי נתונים מנוכי עונתיות, בחודשים ינואר-נובמבר 2007, גדל הפדיון (במחירים קבועים)
 בענפי המסחר והשירותים ב-8.9%, לעומת התקופה המקבילה אשתקד.
זאת, בהמשך לעלייה של 8.5% בשנת 2006, בהשוואה לשנת 2005.
• על פי נתוני המגמה, בחודשים ספטמבר-נובמבר 2007, גדל הפדיון בענפי המסחר והשירותים
ב – 2.4% בחישוב שנתי, זאת לאחר עלייה של 6.3% בחישוב שנתי בחודשים יוני – אוגוסט 2007.{{subject.CbsPublishingDocSubjectOWSTEXT}}

{{subject.CbsPublishingDocSubjectEngOWSTEXT}}

{{ 'CbsExpandCollaspseOpenAll' | toResource }} {{ 'CbsExpandCollaspseCloseAll' | toResource }}

{{ 'ErrataCtrl_linkText' | toResource }}
{{ 'ErrataCtrl_TH_DateTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_UpdateReason' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_ChapterNumTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_ChapterNameTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_BoardNumTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_BoardNameTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_FileTypeTxt' | toResource }}
{{ item.date | date : 'dd/MM/yyyy' }} {{ item.CbsErrataUpdateReasonOWSMTXT }} {{ item.CbsErrataUpdateChapterNumOWSTEXT }} {{ item.CbsErrataUpdateChapterNameOWSTEXT }} {{ item.CbsErrataUpdateBoardNumOWSTEXT }} {{ item.CbsErrataUpdateBoardNameOWSTEXT }}

{{Pagetitle}}

{{ items[0].date |getDisplayDate}}
{{ item.LinkTitle }}