ח' סיון, תשע"ו
14 יוני 2016
174/2016
כתבה טלי מרצבך, תחום סקרי עסקים ותעשייה


 
חשבון הייצור לשנת 2013

  • סך כל התפוקה הגולמית (להלן: התפוקה) במגזר העסקי הסתכמה ב-1,300 מיליארד ש"ח, במחירים שוטפים, שהיא כ-75% מהתפוקה במשק הישראלי (הכולל את המגזר העסקי, הממשלתי ומלכ"רים פרטיים).
  • סך כל הערך המוסף הגולמי (להלן: ערך מוסף) במגזר העסקי הסתכם ב-569 מיליארד ש"ח, במחירים שוטפים, שהוא כ-60% מהתוצר הכולל במשק הישראלי.
  • מספר המשרות במגזר העסקי הגיע לכ-2,789 אלף, שהן כ-74% מסך המשרות במשק הישראלי.
  • 76% מכלל המשרות במגזר העסקי היו שייכות למגזר החברות העסקיות הלא-פיננסיות, ותרומתו של מגזר זה לתפוקה הייתה 86% ולתוצר - 80%. 6% מהמשרות במגזר העסקי השתייכו למגזר החברות בבעלות זרה ותרומתו של מגזר זה לתפוקה ולתוצר עמדה על 12% בקירוב. הערך המוסף למשרה בחברות בבעלות זרה היה 385 אלפי ש"ח בשנת 2013, גבוה פי שניים (בקירוב) מזה שנרשם בסך המגזר העסקי. התמורה למשרה שנרשמה בחברות אלו הייתה 234 אלפי ש"ח, גבוהה אף היא פי שניים (בקירוב) מזו שנרשמה בסך המגזר העסקי. בתת-מגזר החברות הממשלתיות נרשמו התפוקה למשרה (1,099 אלפי ש"ח) והתמורה למשרה (262 אלפי ש"ח) הגבוהים ביותר, יותר מפי שניים מאלה שנרשמו בסך המגזר העסקי.
  • כ-41% מכלל המשרות בענפי התעשייה היו שייכות לקבוצת המפעלים עתירי היצוא.

מאזנים

  • היחס השוטף בכלל המגזר העסקי בשנת 2013 עמד על 1.21, והוא מבטא עלייה קלה ביחס לשנת 2012 (1.18).
  • רמת המינוף הפיננסי (הון זר ביחס למאזן) של כלל המגזר העסקי עמדה בשנת 2013 על 64%. שיעור זה נותר ללא שינוי לעומת שנת 2012.{{subject.CbsPublishingDocSubjectOWSTEXT}}

{{subject.CbsPublishingDocSubjectEngOWSTEXT}}

{{ 'CbsExpandCollaspseOpenAll' | toResource }} {{ 'CbsExpandCollaspseCloseAll' | toResource }}

{{ 'ErrataCtrl_linkText' | toResource }}
{{ 'ErrataCtrl_TH_DateTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_UpdateReason' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_ChapterNumTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_ChapterNameTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_BoardNumTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_BoardNameTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_FileTypeTxt' | toResource }}
{{ item.date | date : 'dd/MM/yyyy' }} {{ item.CbsErrataUpdateReasonOWSMTXT }} {{ item.CbsErrataUpdateChapterNumOWSTEXT }} {{ item.CbsErrataUpdateChapterNameOWSTEXT }} {{ item.CbsErrataUpdateBoardNumOWSTEXT }} {{ item.CbsErrataUpdateBoardNameOWSTEXT }}

{{Pagetitle}}

{{ items[0].date |getDisplayDate}}
{{ item.LinkTitle }}