ד' אלול, תשע"ו
07 ספטמבר 2016
273/2016
כתבה גליה יוחאי, תחום מדדי עסקים ותעשייה
לקבלת הסברים נא לפנות לדוברות 02-6527845 dover@cbs.gov.il


 
  • תוצר ענפי ה-ICT (Information and Communications Technologies) הסתכם בשנת 2015 ב-78.7 מיליארד ש"ח במחירים שוטפים (על פי אומדנים ראשונים) והיווה 11% מכלל התוצר העסקי במשק.
  • בשנת 2015 ירד תוצר ענפי ה-ICT ב-0.5%, לאחר עלייה של 9% בשנת 2014.
  • במספר המשרות בענפי ה-ICT נרשמה עלייה של 3% וחלקן בכלל המשרות במשק הישראלי היה כ-5%, בדומה לשנה קודמת.
  • התמורה הממוצעת למשרה[1] בענפי ה-ICT עלתה ב-4% (בהשוואה ל-2014): בענפי השירותים נרשמה עלייה של 5%, בענפי התעשייה - עלייה של 2% ובענפי המסחר עלייה - של 6%.
  • יצוא ענפי ה-ICT הסתכם בשנת 2015 ב-73 מיליארד ש"ח במחירים שוטפים, חלקו מסך יצוא סחורות ושירותים במשק היה 19.2%, בהשוואה ל-18.6% בשנת 2014.
  • בשנת 2014 הסתכמו הוצאות המו"פ בענפי ה-ICT ב-19 מיליארד ש"ח, 43% מהוצאות המו"פ במגזר העסקי. [1] תמורה למשרה כוללת את ההוצאה לשכר ולמשכורת והוצאות נלוות לשכר ולמשכורת (הוצאות המפעל הקשורות בהעסקת השכירים שאינן מופיעות בגיליונות התשלום).


{{subject.CbsPublishingDocSubjectOWSTEXT}}

{{subject.CbsPublishingDocSubjectEngOWSTEXT}}

{{ 'CbsExpandCollaspseOpenAll' | toResource }} {{ 'CbsExpandCollaspseCloseAll' | toResource }}

{{ 'ErrataCtrl_linkText' | toResource }}
{{ 'ErrataCtrl_TH_DateTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_UpdateReason' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_ChapterNumTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_ChapterNameTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_BoardNumTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_BoardNameTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_FileTypeTxt' | toResource }}
{{ item.date | date : 'dd/MM/yyyy' }} {{ item.CbsErrataUpdateReasonOWSMTXT }} {{ item.CbsErrataUpdateChapterNumOWSTEXT }} {{ item.CbsErrataUpdateChapterNameOWSTEXT }} {{ item.CbsErrataUpdateBoardNumOWSTEXT }} {{ item.CbsErrataUpdateBoardNameOWSTEXT }}

{{Pagetitle}}

{{ items[0].date |getDisplayDate}}
{{ item.LinkTitle }}