ז' אייר, תשס"ט
01 מאי 2009
 
כתבו ליבי שפירא, קרן דביר, דוד מעגן (תחום סטטיסטיקה של חינוך גבוה וכוח אדם בהוראה)
לקבלת הסברים נא לפנות למרכז למידע סטטיסטי 02-6592666 info@cbs.gov.il


 

הבחינה הפסיכומטרית מהווה כלי לחיזוי סיכויי ההצלחה בלימודים במוסדות להשכלה גבוהה ומשמשת

את מוסדות הלימוד למיון מועמדיהם לחוגים שונים. תוצאות הבחינה הפסיכומטרית מאפשרות לבחון

שינויים ומגמות על פני זמן בביקוש להשכלה גבוהה מחד גיסא ואת סלקטיביות ומדיניות הקבלה של

המוסדות להשכלה גבוהה מאידך גיסא.  בישראל, לאור העלייה בביקוש להשכלה גבוהה והתרחבות מערך

וגיוון המוסדות, מתעורר עניין מיוחד בנושא זה. 

המסמך מציג ממצאים תיאוריים על נבחני הבחינה הפסיכומטרית בשנים 2006-1991, משלוש זוויות  .

החלק הראשון דן בתיאור כלל הנבחנים בכל שנה והציון הממוצע אותו השיגו על פני השנים 1991-2006  לפי

מאפיינים דמוגרפים בהם: גיל, מין, קבוצות אוכלוסיה (דת) ורמה חברתית כלכלית של יישוב מגורי הנבחן. 

החלק השני עוסק בקשר שבין מסיימי תיכון והבחינה הפסיכומטרית, בשנים 1995-2000 בשני ממדים

מרכזיים: שיעור הנבחנים מבין מסיימי בית הספר התיכון והציון הפסיכומטרי בבחינה הראשונה מסיום

התיכון. שני הממדים מוצגים על פני זמן משנת סיום התיכון וכן עפ"י מאפיינים נבחרים של מסיימי

התיכון: מאפייני רקע אישיים, מאפיינים מוסדיים של מערכת החינוך וכן מאפיינים נבחרים של הישגיהם

בבחינות הבגרות. 

החלק השלישי מציג את הסטודנטים החדשים במסגרות להשכלה גבוהה (אוניברסיטאות, מכללות

אקדמיות (מתוקצבות ולא מתוקצבות) ומכללות אקדמיות להוראה), בשנים 1997-2007, בשני ממדים

מרכזיים: שיעור הנבחנים והציון הפסיכומטרי הגבוה ביותר עפ"י מאפיינים נבחרים של מסגרת לימודים

(כנ"ל) ותחומי לימוד.  {{subject.CbsPublishingDocSubjectOWSTEXT}}

{{subject.CbsPublishingDocSubjectEngOWSTEXT}}

{{ 'CbsExpandCollaspseOpenAll' | toResource }} {{ 'CbsExpandCollaspseCloseAll' | toResource }}

{{ 'ErrataCtrl_linkText' | toResource }}
{{ 'ErrataCtrl_TH_DateTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_UpdateReason' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_ChapterNumTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_ChapterNameTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_BoardNumTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_BoardNameTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_FileTypeTxt' | toResource }}
{{ item.date | date : 'dd/MM/yyyy' }} {{ item.CbsErrataUpdateReasonOWSMTXT }} {{ item.CbsErrataUpdateChapterNumOWSTEXT }} {{ item.CbsErrataUpdateChapterNameOWSTEXT }} {{ item.CbsErrataUpdateBoardNumOWSTEXT }} {{ item.CbsErrataUpdateBoardNameOWSTEXT }}

{{Pagetitle}}

{{ items[0].date |getDisplayDate}}
{{ item.LinkTitle }}