​​​​​רקע

ממשלות של מדינות מובילות בעולם המערבי מבצעות רפורמות מרחיקות לכת בחשבונאות הממשלתית, וזאת כדי לספק גילוי נאות ושקיפות של פעילותן הכספית. לאור זאת, וביוזמת החשב הכללי, התקבלה ביום 5 באוגוסט 2004 החלטת ממשלה מספר 2375, ולפיה יש לאמץ את התקינה החשבונאית הבין-לאומית למגזר הציבורי (IPSAS) וליישמה במשרדי הממשלה וכן בתאגידים הסטטוטוריים שאופי פעילותם אינו עסקי.

בעקבות החלטת הממשלה אימצו בהדרגה משרדי הממשלה, ובכללם הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה, את התקינה החשבונאית הבין-לאומית למגזר הציבורי: ניהול חשבונאי של נכסי המדינה והתחייבויותיה והעברה של הדיווח החשבונאי מבסיס מזומן לבסיס מצטבר, והגברת אמינותו של הדיווח הכספי באמצעות ביקורת חיצונית על הדוחות הכספיים.

הדוחות הכספיים המוצגים להלן נכללים בדוחות הכספיים של מדינת ישראל בהתאם לכללי האיחוד החשבונאיים.

הסבר כללי – דוחות כספיים

דוחות כספיים הם הצגה מובנית של מצבו הכספי של המשרד במועד הדיווח ושל העסקאות שהוא ביצע בתקופת הדיווח.        

מטרת הדוחות הכספיים היא לספק מידע על מצבו הכספי של המשרד ועל ביצועיו. המידע מיועד למגוון משתמשים, ובהם משלמי מיסים, חברים ברשות המחוקקת, נושים, ספקים, אמצעי תקשורת, עובדים ואזרחים.

דוחות כספיים המוצגים בהתאם לתקני החשבונאות הממשלתיים ניתנים להשוואה – הן לדוחות הכספיים של המשרד לתקופות קודמות והן לדוחות הכספיים של משרדים אחרים.

דוח כספי מורכב מארבעה חלקים: דוח על המצב הכספי; דוח על הביצוע הכספי; דוח על השינויים בנכסים נטו; דוח על תזרימי המזומנים. להלן הסבר קצר על כל דוח:

דוח על המצב הכספי

דוח על המצב הכספי הוא הרכיב הראשון בדוח הכספי. הדוח מציג את המצב הפיננסי של המשרד בנקודת זמן מסוימת (ולא לאורך תקופה). במקרה הנידון, מדובר ב-31 בדצמבר בכל שנה. המאזן מורכב משני חלקים – נכסים מול התחייבויות ונכסים נטו, והנכסים הם סיכום ההתחייבויות והנכסים נטו. במילים אחרות, שני החלקים הללו חייבים להיות שווים בערכם, ומכאן השם "מאזן" (מלשון "איזון").

דוח על הביצוע הכספי

הדוח מפרט את ההכנסות וההוצאות של המשרד בשנה החולפת.

דוח על השינויים בנכסים נטו

הדוח מציג את השינויים בהון העצמי של המשרד בעקבות שינויים בקרן הון מכמה סיבות, ובהן גידול או קיטון בנכסים נטו, הנובע מהרווחים או ההפסדים בשנה החולפת.

דוח על תזרימי המזומנים

הדוח מפרט את תנועת המזומנים אל המשרד וממנו. כך לדוגמה, הגדלת הרכוש הקבוע שברשות המשרד (כגון רכישת מחשבים) מזרימה מזומנים מקופתו. בשנים האחרונות גדלה חשיבותו של דוח זה במגזר העסקי, שכן הוא משקף את מצב הישות בצורה מדויקת יותר בהשוואה לדוח רווח והפסד.

כל ארבעת הדוחות הנ"ל מוצגים בהשוואה לשנה הקודמת. כך למשל, בדוח של שנת 2019 הנתונים מוצגים גם לשנת 2018. השוואה זו מאפשרת לקורא הדוח להבין אם התרחשו שינויים בנפח הפעילות של המשרד.